Method: spaces.get

Trả về thông tin chi tiết về một không gian. Để xem ví dụ, hãy xem phần Xem thông tin chi tiết về một không gian.

Bạn cần xác thực. Hỗ trợ xác thực ứng dụngxác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của không gian, ở dạng spaces/{space}.

Định dạng spaces/{space}

Tham số truy vấn

Thông số
useAdminAccess

boolean

Khi true, phương thức này sẽ chạy bằng đặc quyền của quản trị viên Google Workspace của người dùng.

Người dùng gọi phải là quản trị viên Google Workspace có đặc quyền quản lý cuộc trò chuyện và không gian trên Chat.

Yêu cầu các phạm vi OAuth 2.0 chat.admin.spaces hoặc chat.admin.spaces.readonly.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Space.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.