Method: spaces.delete

Xoá không gian được đặt tên. Luôn xoá theo tầng, nghĩa là các tài nguyên con của không gian, chẳng hạn như tin nhắn được đăng trong không gian và thành viên trong không gian đó, cũng sẽ bị xoá. Để biết ví dụ, hãy xem bài viết Xoá không gian. Bạn cần thực hiện bước xác thực người dùng đối với người dùng có quyền xoá không gian.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của không gian cần xoá.

Định dạng spaces/{space}

Tham số truy vấn

Tham số
useAdminAccess

boolean

Khi true, phương thức này sẽ chạy bằng đặc quyền của quản trị viên Google Workspace của người dùng.

Người dùng gọi điện phải là quản trị viên Google Workspace có đặc quyền quản lý cuộc trò chuyện và không gian trên Chat.

Yêu cầu chat.admin.delete phạm vi OAuth 2.0.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.delete
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.delete

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.