Nhận thông báo về sự kiện sắp tới

Google Wallet gửi thông báo cho người dùng 3 giờ trước khi sự kiện diễn ra. Thời gian diễn ra sự kiện do class.dateTime.start xác định.

Để nhận được thông báo này, người dùng phải bật thông báo. Để kiểm tra điều này, họ có thể chuyển đến phần Cài đặt > Thông báo và xem liệu Thông tin cập nhật về thẻ và vé của bạn đã bật hay chưa.

Thông báo sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo và trong màn hình khoá, nếu người dùng đã bật thông báo cho màn hình khoá.

Thông báo có định dạng không thể sửa đổi sau:

class.eventName

Nếu người dùng nhấn vào thông báo và mở khoá thiết bị, thì thẻ và vé của họ sẽ xuất hiện trong ứng dụng Google Wallet.

Nếu người dùng có nhiều thẻ và vé, thì chỉ thẻ và vé có thể sử dụng sớm nhất được hiển thị. Nếu người đó đã thêm các thẻ và vé được nhóm theo Nhóm nhiều vé xem sự kiện, thì thông báo sẽ chỉ hiển thị một trong các thẻ và vé trong nhóm. Tuy nhiên, khi nhấn vào thẻ đó, người dùng có thể vuốt sang trái và phải để xem các thẻ và vé khác trong nhóm đó.

Thông báo được ghim và không tự động đóng sau khi người dùng mở. Quá trình tự động đóng sẽ diễn ra 60 phút sau class.dateTime.start.