Các khái niệm và thuật ngữ chính

Tổ chức phát hành thẻ và vé

Công ty phát hành thẻ và vé là pháp nhân sở hữu thẻ và vé và chịu trách nhiệm cấp thẻ và vé cho khách hàng của mình. Đó có thể là bạn, nhà phát triển hoặc tổ chức mà bạn đại diện.

Để trở thành Công ty phát hành thẻ và vé, trước tiên, bạn phải đăng ký với tư cách là Công ty phát hành thẻ.

hạng vé xem sự kiện

EventClass có thể được coi là sự kiện đã lên lịch. Tổ chức phát hành có thể tạo nhiều sự kiện theo lịch với sự hoán vị của tên và thời gian sự kiện. Mỗi EventClass đại diện cho một sự kiện đã lên lịch có thể chứa các trường dữ liệu và giao diện riêng để đáp ứng các yêu cầu dành riêng cho từng địa điểm.

Ngoài ra, EventClass cũng có thể được dùng để bật các tính năng bổ sung như Chạm thông minh.

đối tượng vé xem sự kiện

Đối tượng vé xem sự kiện là một thực thể của EventClass. Bạn nên tạo một thực thể EventObject mới cho mỗi khách hàng được phân phối cùng với một vé xem sự kiện.

Lớp vượt qua

EventClass là một loại Pass Class. Lớp truyền dẫn mô tả thông tin chung cho các Đối tượng truyền phát liên quan (chẳng hạn như kiểu và giao diện) và không bao gồm thông tin chi tiết về khách hàng.

Truyền đối tượng

EventObject là một loại Đối tượng truyền. Giống như EventObjects, Đối tượng truyền là một thực thể của Lớp truyền tương ứng. Bạn nên tạo một Đối tượng thẻ và vé cho mỗi khách hàng được phát hành vé xem sự kiện.

Truyền đối tượng chứa thông tin cụ thể của khách hàng. Ví dụ: mã này có thể được dùng để xác định rằng khách hàng không chỉ có vé tham dự một sự kiện mà còn xác định chỗ ngồi trên sự kiện họ đã được phân bổ.

Tài khoản dịch vụ

Tài khoản dịch vụ là danh tính dùng để gọi API Google Wallet. Bạn cần cấp quyền truy cập vào API Thẻ và vé cho tài khoản dịch vụ này.

Khoá tài khoản dịch vụ

Khoá tài khoản dịch vụ là thông tin xác thực dùng để xác thực ứng dụng của bạn dưới dạng tài khoản dịch vụ. Khoá tài khoản dịch vụ phải được coi là có độ nhạy cao và được giữ riêng tư. Nếu một bên thứ ba có quyền truy cập vào khoá tài khoản dịch vụ, họ có thể tự xác định mình là tài khoản dịch vụ và thực hiện các hành động mà tài khoản dịch vụ đó được phép thực hiện.