Method: transitclass.update

מעדכן את מחלקת התחבורה הציבורית שמזהה הכיתה הנתון מפנה אליה.

בקשת HTTP

PUT https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/transitClass/{resourceId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
resourceId

string

המזהה הייחודי של מחלקה. המזהה הזה חייב להיות ייחודי בכל המחלקות של המנפיק. הערך הזה צריך להיות בפורמט issuer ID.identifier שבו הראשון הונפק על ידי Google והאחרון נבחר על ידך. המזהה הייחודי שלך יכול לכלול רק תווים אלפאנומריים, '.', '_' או '-'.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של TransitClass.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של TransitClass.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer