Method: permissions.get

מחזירה את ההרשאות של מזהה המנפיק הנתון.

בקשת HTTP

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/permissions/{resourceId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
resourceId

string (int64 format)

המזהה הייחודי של המנפיק. המזהה הזה חייב להיות ייחודי אצל כל המנפיקים.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של Permissions.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer