Method: offerobject.addmessage

הוספת הודעה לאובייקט המבצע שאליו מפנה מזהה האובייקט הנתון.

בקשת HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/offerObject/{resourceId}/addMessage

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
resourceId

string

המזהה הייחודי של אובייקט. המזהה הזה חייב להיות ייחודי בכל האובייקטים של המנפיק. הערך הזה צריך להיות בפורמט issuer ID.identifier שבו הראשון הונפק על ידי Google והאחרון נבחר על ידך. המזהה הייחודי שלך יכול לכלול רק תווים אלפאנומריים, '.', '_' או '-'.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של AddMessageRequest.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התשובה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
  "resource": {
    object (OfferObject)
  }
}
שדות
resource

object (OfferObject)

המשאב המעודכן של OfferObject.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer