Method: flightobject.addmessage

Dodaje komunikat do obiektu lotu, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

Żądanie HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/flightObject/{resourceId}/addMessage

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceId

string

Unikalny identyfikator obiektu. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich obiektów wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu AddMessageRequest.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "resource": {
    object (FlightObject)
  }
}
Pola
resource

object (FlightObject)

Zaktualizowany zasób FlightObject.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer