Method: photos.batchDelete

מחיקת רשימה של Photos והמטא-נתונים שלהם.

חשוב לשים לב שאם photos.batchDelete נכשל, חסרים שדות קריטיים או שיש שגיאת אימות. גם אם photos.batchDelete יצליח, יכול להיות שיהיו כשלים בתמונות בודדות בקבוצה. הכשלים האלה מצוינים בכל PhotoResponse.status בBatchDeletePhotosResponse.results. ב-photo.delete מפורטים כשלים ספציפיים בכל תמונה.

בקשת HTTP

POST https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photos:batchDelete

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
 "photoIds": [
  string
 ]
}
שדות
photoIds[]

string

חובה. המזהים של Photos. בקשות HTTP GET מחייבות את התחביר הבא עבור פרמטר השאילתה של כתובת ה-URL: photoIds=<id1>&photoIds=<id2>&....

גוף התגובה

תגובה למחיקה אחת של Photos או יותר בכמות גדולה.

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
 "status": [
  {
   object (Status)
  }
 ]
}
שדות
status[]

object (Status)

הסטטוס של הפעולה למחיקת Photo יחיד בבקשת האצווה.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

 • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

למידע נוסף, עיין בסקירה הכללית על OAuth 2.0.