Method: photo.update

Cập nhật siêu dữ liệu của Photo, chẳng hạn như tạo dáng, liên kết địa điểm, kết nối, v.v. Không hỗ trợ thay đổi pixel của ảnh.

Hệ thống chỉ sử dụng các trường được chỉ định trong trường updateMask. Nếu không có updateMask, nội dung cập nhật sẽ áp dụng cho tất cả các trường.

Phương thức này trả về các mã lỗi sau:

Yêu cầu HTTP

PUT https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photo/{photo.photoId.id}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
photo.photoId.id

string

Giá trị nhận dạng duy nhất của ảnh.

Tham số truy vấn

Các tham số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Mặt nạ giúp xác định các trường trên siêu dữ liệu ảnh cần cập nhật. Nếu không có siêu dữ liệu Photo cũ, siêu dữ liệu cũ sẽ được thay thế hoàn toàn bằng siêu dữ liệu Photo mới trong yêu cầu này. Quá trình cập nhật sẽ không thành công nếu bạn chỉ định các trường không hợp lệ. Bạn có thể chỉ định nhiều trường trong một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.

Các trường sau đây hợp lệ:

  • pose.heading
  • pose.lat_lng_pair
  • pose.pitch
  • pose.roll
  • pose.level
  • pose.altitude
  • connections
  • places

Lưu ý: Khi updateMask chứa các trường lặp lại, toàn bộ tập hợp giá trị lặp lại sẽ được thay thế bằng nội dung mới. Ví dụ: nếu updateMask chứa connectionsUpdatePhotoRequest.photo.connections trống thì mọi kết nối sẽ bị xoá.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Photo.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Photo.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.