Method: photo.startUpload

Tạo phiên tải lên để bắt đầu tải lên byte ảnh. Phương thức này sử dụng URL tải lên của UploadRef được trả về để tải các byte lên cho Photo.

Ngoài các yêu cầu về ảnh được nêu trong https://support.google.com/maps/answer/7012050?ref_topic=6275604, ảnh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Sau khi quá trình tải lên hoàn tất, phương thức này sử dụng UploadRef với photo.create để tạo mục nhập đối tượng Photo.

Yêu cầu HTTP

POST https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photo:startUpload

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của UploadRef.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.