Method: photo.delete

Xoá Photo và siêu dữ liệu của Photo.

Phương thức này trả về các mã lỗi sau:

Yêu cầu HTTP

DELETE https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photo/{photoId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
photoId

string

Bắt buộc. Mã nhận dạng của Photo.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.