Làm cho trang web của bạn hoạt động nhanh trên tất cả các thiết bị.

PHÂN TÍCH
  • Có gì mới
  • Hiệu suất web
  • Gửi phản hồi
    Bạn có câu hỏi cụ thể có thể trả lời về cách sử dụng PageSpeed Insights? Hãy đặt câu hỏi trên Stack Overflow. Đối với ý kiến phản hồi và thảo luận chung, hãy tạo một chủ đề trong danh sách gửi thư của chúng tôi.
  • Giới thiệu về PageSpeed Insights
    PageSpeed Insights phân tích nội dung của một trang web rồi tạo những đề xuất để tăng tốc độ tải trang đó. Hãy xem tài liệu về PageSpeed Insightsghi chú phát hành.