Giảm Thời gian chặn quảng cáo JS

Tổng quan

Bài kiểm tra này đo khoảng thời gian chặn do các tập lệnh liên quan đến quảng cáo gây ra. Hệ thống sẽ ghi lại khoảng thời gian luồng JS bị chặn bởi một tập lệnh liên quan đến quảng cáo. Khoảng thời gian này đủ lâu để khiến người dùng nhận thấy và có thể trực tiếp tác động tới độ trễ đầu vào hoặc quá trình tải nội dung.

Nội dung đề xuất

Yếu tố quan trọng nhất trong thời gian chặn quảng cáo JS là số lượng quảng cáo được tải lên cùng lúc. Bạn có thể:

Xem thêm

Để tìm hiểu cách xác định thời gian chặn, hãy xem bài viết này tại Tổng Thời gian Chặn

Một tập lệnh được coi là có liên quan đến quảng cáo khi tập lệnh đó là thẻ quảng cáo hoặc được gắn nhãn là một tập lệnh "quảng cáo" bởi Web của Bên Thứ ba.