Giúp cải thiện Công cụ kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản cho Lighthouse. Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong bản khảo sát của chúng tôi.

Tránh các yêu cầu gây nút thắt cổ chai

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tổng quan

Quá trình kiểm tra này xác định các yêu cầu dài hạn đang chặn yêu cầu quảng cáo đầu tiên. Đây là những yêu cầu đã được bắt đầu và cũng nhận được thông tin phản hồi trước khi thực hiện yêu cầu quảng cáo đầu tiên. Việc giảm số lượng và thời lượng của các yêu cầu chặn này sẽ làm độ trễ của yêu cầu quảng cáo đầu tiên, giúp tăng tốc độ tải quảng cáo.

Mục đề xuất

Các chi tiết của quá trình kiểm tra này có 5 yêu cầu chặn hàng đầu (xếp theo chi phí). Mục tiêu ở đây là xóa hoặc giảm thời lượng của các yêu cầu này để tăng tốc độ tải quảng cáo. Sau đây là một số mẹo để thực hiện:

  • Loại bỏ các yêu cầu không cần thiết.
  • Hoãn các yêu cầu không quan trọng cho đến khi tải xong quảng cáo.
  • Gửi yêu cầu song song thay vì gửi tuần tự.
  • Cải thiện thời gian phản hồi bằng cách tối ưu hóa các dịch vụ phụ trợ, sử dụng HTTP/2, v.v.

Xem thêm

Quá trình kiểm tra này hiển thị 5 yêu cầu gây nút thắt cổ chai hàng đầu theo chi phí. Hệ thống tính toán chi phí yêu cầu như sau:

request duration + (request self-time * 3)

Trong đó, thời gian trễ của yêu cầu bằng với thời lượng trừ đi thời gian đã dùng bị yêu cầu khác chặn. Chỉ xem xét những yêu cầu có thời gian trễ lớn hơn 250 mili giây hoặc thời lượng lớn hơn 1 giây.