Giúp cải thiện Công cụ kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản cho Lighthouse. Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong bản khảo sát của chúng tôi.

Tránh phải chờ những sự kiện tải

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tổng quan

Quá trình này kiểm tra xem yêu cầu quảng cáo đầu tiên có bị chặn trong sự kiện tải trang hay không. Bản thân các yêu cầu quảng cáo không tương tác với DOM và không phụ thuộc vào trang được tải hoàn toàn. Do đó, bạn nên đưa ra các yêu cầu quảng cáo càng sớm càng tốt để tăng tốc độ tải quảng cáo.

Nội dung đề xuất

Xóa logic bất kỳ ngăn cản việc thực hiện quy trình yêu cầu quảng cáo trước khi trang load hoặc domContentLoaded các sự kiện chạy.