ลดเวลาในการส่งคําขอราคาเสนอแรก

ภาพรวม

เวลาที่ใช้ในการสร้างคําขอการเสนอราคาส่วนหัวคําขอแรก คือระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโหลดหน้าเว็บจนกระทั่งออกคําขอการเสนอราคาส่วนหัวคําขอแรกเสร็จ

คำแนะนำ

เมตริกนี้ไม่ได้แสดงถึงปัญหาใดโดยเฉพาะ ควรใช้เมตริกเพื่อช่วยระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงและติดตามการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป

เป้าหมายคือการลดเวลาที่ใช้ในการสร้างคําขอการเสนอราคาส่วนหัวคําขอแรก การดูแลให้การตรวจสอบอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นมีสถานะผ่านจะช่วยให้มีผลต่อเมตริกนี้ได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบต่อไปนี้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีผลต่อระยะเวลาดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมตริกนี้ระบุ "คําขอราคาเสนอแรก" เป็นคําขอแรกสุดที่บันทึกไว้สําหรับแพลตฟอร์ม Ad Exchange หรือแพลตฟอร์มฝั่งซัพพลายที่รองรับ