Help improve Publisher Ads Audits for Lighthouse. Share your thoughts in our survey.

Waterfall คําขอโฆษณา

ภาพรวม

รายงานของทรัพยากรที่ขอก่อนที่จะส่งคำขอโฆษณาแรก ทรัพยากรเหล่านี้ทำให้การสร้างคำขอโฆษณาแรกล่าช้า ดังนั้นการลดจำนวนทรัพยากรลงจะทำให้โฆษณาโหลดเร็วขึ้น

คำแนะนำ

การตรวจสอบนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้หน้าเว็บผ่านหรือไม่ผ่าน ใช้ข้อมูลนี้ในการลดเวลาของคำขอโฆษณาแรก โดยทำดังนี้

  • ลดจำนวนทรัพยากรโดยการนำทรัพยากรออก หน่วงเวลาการโหลด ทำเครื่องหมายให้โหลดไม่พร้อมกัน ฯลฯ
  • รวมทรัพยากรเพื่อลดจํานวนคําขอ
  • เพิ่มประสิทธิภาพลำดับการโหลดทรัพยากรโดยขอเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญก่อนขอโฆษณา

การเพิ่มประสิทธิภาพใดๆ ข้างต้นจะมีผลในเชิงบวกต่อความเร็วของโฆษณา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เชนคำขอที่สำคัญ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการติดแท็กเพื่อลดเวลาในการตอบสนองของหน้าเว็บ