หลีกเลี่ยงงานที่ใช้เวลานานซึ่งจะบล็อกคําขอเกี่ยวกับโฆษณาของเครือข่าย

ภาพรวม

การตรวจสอบนี้จะดูว่าคําขอโฆษณาแรกล่าช้าเพราะงานที่ใช้เวลานานหรือไม่ งานแบบยาวหมายถึงโค้ด JavaScript ที่บล็อกชุดข้อความหลักเป็นเวลา 50 มิลลิวินาทีขึ้นไป หากมีงานที่ใช้เวลานานเกิดขึ้นก่อนคําขอโฆษณา เบราว์เซอร์จะออกคําขอไม่ได้จนกว่างานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ

ตรวจสอบงานที่บล็อกคําขอโฆษณาแรกและหาวิธีนําคําขอออกหรือลดเวลาการดําเนินการเหลือไม่ถึง 100 มิลลิวินาที ตัวอย่างวิธีการลดเวลาการดําเนินการมีดังนี้

  • การเพิ่มประสิทธิภาพงานเพื่อให้ดําเนินการได้เร็วขึ้น
  • แบ่งงานออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะทํางานแยกกันได้ในเวลาไม่ถึง 100 มิลลิวินาที
  • การหน่วงเวลางานไว้จนกว่าจะสร้างคําขอโฆษณา
  • การย้ายงานออกจากชุดข้อความหลักผ่านผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจสอบนี้จะแสดงงานที่ยาวที่สุด 10 อันดับแรกตามเวลาดําเนินการ โดยจัดเรียงตามเวลาเริ่มต้น (น้อยไปมาก)

งาน JavaScript ที่ใช้เวลานานทําให้เวลาเชิงโต้ตอบของคุณช้าลงหรือไม่
ตรวจสอบกิจกรรมในเครือข่ายในเครื่องมือสําหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome