Mobile audits now simulate slow network and CPU speeds by default.

Tải GPT không đồng bộ

Giải thích

Đảm bảo thẻ GPT được tải không đồng bộ. Việc tải tập lệnh đồng bộ có thể làm nội dung bị chặn cho đến khi tập lệnh đó tải xong.

Giải pháp

Bao gồm thuộc tính async trong <script>.
Ví dụ: <script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js">.

Tìm hiểu thêm

Chế độ yêu cầu GPT và hiển thị không đồng bộ
Mẫu Thẻ nhà xuất bản của Google