Zapisywanie kart w Google Pay

Przypadki użycia są takie same we wszystkich kategoriach kart. Na przykład wszystkie karty lojalnościowe, karty podarunkowe, oferty specjalne, bilety na wydarzenia, karty pokładowe i bilety na przejazdy można dodać do aplikacji Google Pay w taki sposób:

Dodanie przycisku na stronie

Dodaj przycisk Zapisz w Google Pay w swojej witrynie, aby umożliwić użytkownikom zapisywanie w aplikacji Google Pay kart lojalnościowych, kart podarunkowych, ofert specjalnych, biletów na wydarzenia, lotniczych kart pokładowych i biletów na przejazdy.

Gdy użytkownik kliknie ten przycisk, na serwery Google zostanie wysłany token sieciowy JSON (JWT) jego karty. Na serwerach Google na podstawie tokena JWT zostanie utworzony odpowiedni zasób Object, który zostanie połączony z kontem użytkownika.

Aby zintegrować przycisk Zapisz w Google Pay ze swoją witryną, wykonaj 3 czynności:

 1. Określ Class rozszerzeń obiektów.
 2. Utwórz token JWT reprezentujący Object.
 3. Dodaj przycisk Zapisz w Google Pay do swojej strony.

Ten proces dotyczy oferty Loyalty Pass, ale jest on taki sam w przypadku wszystkich kart.

1. Określ klasy rozszerzeń obiektów

Najpierw określ LoyaltyClass. Aby wstawić LoyaltyClass, wyślij żądanie POST do tego identyfikatora URI REST:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/loyaltyClass

Aby włączyć ścisłą analizę błędów i wykrywać dodatkowe błędy, takie jak powtarzające się pola identyfikatorów, dodaj parametr strict=true do identyfikatora URI REST, jak w tym przykładowym identyfikatorze URI:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/loyaltyClass?strict=true

Poniższy przykład przedstawia zasób JSON reprezentujący LoyaltyClass. Należy go wysłać w treści żądania POST. Poniżej znajdziesz przykładowy kod pokazujący, jak określić i wstawić LoyaltyClass.

Zasób

{
 "accountIdLabel": "Member Id",
 "accountNameLabel": "Member Name",
 "id": "2945482443380251551.ExampleClass1",
 "issuerName": "Baconrista",
 "kind": "walletobjects#loyaltyClass",
 "textModulesData": [
  {
   "header": "Rewards details",
   "body": "Welcome to Baconrista rewards. Enjoy your rewards for being a loyal customer. " +
        "10 points for every dollar spent. Redeem your points for free coffee, bacon and more!"
  }
 ],
 "linksModuleData": {
  "uris": [
   {
    "kind": "walletobjects#uri",
    "uri": "https://maps.google.com/map?q=google",
    "description": "Nearby Locations"
   },
   {
    "kind": "walletobjects#uri",
    "uri": "tel:6505555555",
    "description": "Call Customer Service"
   }
  ]
 },
 "imageModulesData": [
  {
   "mainImage": {
    "kind": "walletobjects#image",
    "sourceUri": {
     "kind": "walletobjects#uri",
     "uri": "https://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg",
     "description": "Coffee beans"
    }
   }
  }
 ],
 "messages": [{
  "header": "Welcome to Banconrista Rewards!",
  "body": "Featuring our new bacon donuts.",
  "kind": "walletobjects#walletObjectMessage"
 }],
 "locations": [{
  "kind": "walletobjects#latLongPoint",
  "latitude": 37.424015499999996,
  "longitude": -122.09259560000001
  },{
  "kind": "walletobjects#latLongPoint",
  "latitude": 37.424354,
  "longitude": -122.09508869999999
  },{
  "kind": "walletobjects#latLongPoint",
  "latitude": 37.7901435,
  "longitude": -122.39026709999997
  },{
  "kind": "walletobjects#latLongPoint",
  "latitude": 40.7406578,
  "longitude": -74.00208940000002
 }],
 "programLogo": {
  "kind": "walletobjects#image",
  "sourceUri": {
   "kind": "walletobjects#uri",
   "uri": "https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg"
  }
 },
 "programName": "Baconrista Rewards",
 "rewardsTier": "Gold",
 "rewardsTierLabel": "Tier",
 "reviewStatus": "underReview",
 "hexBackgroundColor": "#ffffff",
 "heroImage": {
  "kind": "walletobjects#image",
  "sourceUri": {
   "kind": "walletobjects#uri",
   "uri": "https://farm8.staticflickr.com/7302/11177240353_115daa5729_o.jpg"
  }
 }
}

Java

// Define the Image Module Data
List<ImageModuleData> imageModuleData = new ArrayList<ImageModuleData>();

ImageModuleData image = new ImageModuleData().setMainImage(
  new Image().setSourceUri(
    new ImageUri().setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg")));

imageModuleData.add(image);

// Define Text Module Data
List<TextModuleData> textModulesData = new ArrayList<TextModuleData>();

TextModuleData textModuleData = new TextModuleData().setHeader("Rewards details")
  .setBody(
    "Welcome to Baconrista rewards. Enjoy your rewards for being a loyal customer. 10 points for ever dollar spent. Redeem your points for free coffee, bacon and more!");
textModulesData.add(textModuleData);

// Define Links Module Data
List<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
Uri uri1 = new Uri().setDescription("Nearby Locations").setUri("http://maps.google.com/?q=google");
Uri uri2 = new Uri().setDescription("Call Customer Service").setUri("tel:6505555555");

uris.add(uri1);
uris.add(uri2);

LinksModuleData linksModuleData = new LinksModuleData().setUris(uris);

// Define general messages
List<Message> messages = new ArrayList<Message>();
Message message = new Message()
  .setHeader("Welcome to Baconrista")
  .setBody("Featuring our new bacon donuts.");
messages.add(message);

// Define Geofence locations
List<LatLongPoint> locations = new ArrayList<LatLongPoint>();
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(37.422601).setLongitude(
  -122.085286));
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(37.424354).setLongitude(
  -122.09508869999999));
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(40.7406578).setLongitude(
  -74.00208940000002));

// Create class
LoyaltyClass wobClass = new LoyaltyClass()
  .setId('2945482443380251551.ExampleClass1')
  .setIssuerName("Baconrista")
  .setProgramName("Baconrista Rewards")
  .setProgramLogo(
    new Image().setSourceUri(new ImageUri()
      .setUri("http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg")))
  .setRewardsTierLabel("Tier").setRewardsTier("Gold")
  .setImageModulesData(imageModuleData)
  .setTextModulesData(textModulesData)
  .setLinksModuleData(linksModuleData)
  .setAccountNameLabel("Member Name").setAccountIdLabel("Member Id")
  .setMessages(messages)
  .setReviewStatus("underReview").setMultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus("multipleHolders")
  .setLocations(locations);

LoyaltyClass response = client.loyaltyclass().insert(wobClass).execute();

PHP

// Define text module data.
$textModulesData = array(
  array(
    'header' => 'Rewards details',
    'body' => 'Welcome to Baconrista rewards. Enjoy your rewards for being a loyal customer. ' .
      '10 points for every dollar spent. Redeem your points for free coffee, bacon and more!'
  )
);
// Define links module data.
$linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
$uris = array (
  array(
    'uri' => 'http://maps.google.com/map?q=google',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'Nearby Locations'
  ),
  array(
    'uri' => 'tel:6505555555',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'Call Customer Service'
  )
);
$linksModuleData->setUris($uris);

$uriModuleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$uriModuleImageInstance->setUri(
  'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
);
$uriModuleImageInstance->setDescription('Coffee beans');
$imageModuleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$imageModuleImageInstance->setSourceUri($uriModuleImageInstance);
$imagesModuleData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
$imagesModuleData->setMainImage($imageModuleImageInstance);
$imagesModuleDataArr = array ($imagesModuleData);

// Messages to be displayed to all users of Wallet Objects.
$messages = array(array(
  'header' => 'Welcome to Banconrista Rewards!',
  'body' => 'Featuring our new bacon donuts.',
  'kind' => 'walletobjects#walletObjectMessage'
));
$locations = array(
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.424354,
    'longitude' => -122.09508869999999
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.7901435,
    'longitude' => -122.39026709999997
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 40.7406578,
    'longitude' => -74.00208940000002
  )
);
// Source uri of program logo.
$uriInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$imageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$uriInstance->setUri(
  'http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg'
);
$imageInstance->setSourceUri($uriInstance);
// Create wallet class.
$wobClass = new Google_Service_Walletobjects_LoyaltyClass();
$wobClass->setId('2945482443380251551.ExampleClass1');
$wobClass->setIssuerName('Baconrista');
$wobClass->setProgramName('Baconrista Rewards');
$wobClass->setProgramLogo($imageInstance);
$wobClass->setRewardsTierLabel('Tier');
$wobClass->setRewardsTier('Gold');
$wobClass->setAccountNameLabel('Member Name');
$wobClass->setAccountIdLabel('Member Id');
$wobClass->setLinksModuleData($linksModuleData);
$wobClass->setTextModulesData($textModulesData);
$wobClass->setImageModulesData($imagesModuleDataArr);
$wobClass->setMessages($messages);
$wobClass->setReviewStatus('underReview');
$wobClass->setMultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus('multipleHolders');
$wobClass->setLocations($locations);

$service->loyaltyclass->insert($wobClass);

Python

loyalty_class = {
 'accountIdLabel': 'Member Id',
 'accountNameLabel': 'Member Name',
 'multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus': 'multipleHolders',
 'id': '2945482443380251551.ExampleClass1',
 'issuerName': 'Baconrista',
 'kind': 'walletobjects#loyaltyClass',
 'locations': [{
   'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
   'latitude': 37.424015499999996,
   'longitude': -122.09259560000001
   },{
   'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
   'latitude': 37.424354,
   'longitude': -122.09508869999999
   },{
   'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
   'latitude': 37.7901435,
   'longitude': -122.39026709999997
   },{
   'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
   'latitude': 40.7406578,
   'longitude': -74.00208940000002
 }],
 'textModulesData': [{
  'header': 'Rewards details',
  'body': 'Welcome to Baconrista rewards. Enjoy your rewards for being a loyal customer. ' +
      '10 points for ever dollar spent. Redeem your points for free coffee, bacon and more! '
 }],
 'linksModuleData': {
  'uris': [
   {
    'kind': 'walletobjects#uri',
    'uri': 'http://maps.google.com/map?q=google',
    'description': 'Nearby Locations'
   },{
    'kind': 'walletobjects#uri',
    'uri': 'tel:6505555555',
    'description': 'Call Customer Service'
   }]
 },
 'imageModulesData': [
  {
   'mainImage': {
    'kind': 'walletobjects#image',
    'sourceUri': {
     'kind': 'walletobjects#uri',
     'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg',
     'description': 'Coffee beans'
    }
   }
  }
 ],
 'messages': [{
   'header': 'Welcome to Banconrista Rewards!',
   'body': 'Featuring our new bacon donuts.',
   'kind': 'walletobjects#walletObjectMessage'
 }],
 'programLogo': {
   'kind': 'walletobjects#image',
   'sourceUri': {
     'kind': 'walletobjects#uri',
     'uri': 'http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg'
   }
 },
 'programName': 'Baconrista Rewards',
 'rewardsTier': 'Gold',
 'rewardsTierLabel': 'Tier',
 'reviewStatus': 'underReview',
}

api_request = service.loyaltyclass().insert(body=loyalty_class)
api_response = api_request.execute()

Pełną listę wszystkich pól LoyaltyClass znajdziesz w dokumentacji klasy LoyaltyClass.

2. Utwórz token JWT reprezentujący obiekt

Najpierw określ LoyaltyObject, jak w tych przykładach:

Zasób

{
 "classId": "2945482443380251551.ExampleClass1",
 "id": "2945482443380251551.ExampleObject1",
 "accountId": "1234567890",
 "accountName": "Jane Doe",
 "barcode": {
  "alternateText": "12345",
  "type": "qrCode",
  "value": "28343E3"
 },
 "textModulesData": [{
  "header": "Jane's Baconrista Rewards",
  "body": "Save more at your local Mountain View store Jane. " +
       "You get 1 bacon fat latte for every 5 coffees purchased. " +
       "Also just for you, 10% off all pastries in the Mountain View store."
 }],
 "linksModuleData": {
  "uris": [
   {
    "kind": "walletobjects#uri",
    "uri": "https://www.baconrista.com/myaccount?id=1234567890",
    "description": "My Baconrista Account"
   }]
 },
 "infoModuleData": {
  "labelValueRows": [{
   "columns": [{
    "label": "Next Reward in",
    "value": "2 coffees"
   }, {
    "label": "Member Since",
    "value": "01/15/2013"
   }]
  }, {
   "columns": [{
    "label": "Local Store",
    "value": "Mountain View"
   }]
  }],
  "showLastUpdateTime": "true"
 },
 "loyaltyPoints": {
  "balance": {
   "string": "5000"
  },
  "label": "Points",
   "pointsType": "points"
 },
 "messages": [{
  "header": "Jane, welcome to Banconrista Rewards!",
  "body": "Thanks for joining our program. Show this message to " +
       "our barista for your first free coffee on us!"
 }],
 "state": "active"
}

Java

// Define Barcode
Barcode barcode = new Barcode().setType("qrCode")
  .setValue("28343E3")
  .setAlternateText("12345");

// Define Points
LoyaltyPoints points = new LoyaltyPoints()
  .setLabel("Points")
  .setPointsType("points")
  .setBalance(new LoyaltyPointsBalance().setString("500"));

// Define Text Module Data
List<TextModuleData> textModulesData = new ArrayList<TextModuleData>();
TextModuleData textModuleData = new TextModuleData()
  .setHeader("Jane's Baconrista Rewards")
  .setBody(
    "Save more at your local Mountain View store Jane. You get 1 bacon fat latte for every 5 coffees purchased. Also just for you, 10% off all pastries in the Mountain View store.");
textModulesData.add(textModuleData);

// Define Links Module Data
List<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
Uri uri1 = new Uri().setDescription("My Baconrista Account")
  .setUri("http://www.baconrista.com/myaccount?id=1234567890");
uris.add(uri1);
LinksModuleData linksModuleData = new LinksModuleData().setUris(uris);

// Define Info Module
List<LabelValue> row0cols = new ArrayList<LabelValue>();
LabelValue row0col0 = new LabelValue().setLabel("Next Reward in")
  .setValue("2 coffees");
LabelValue row0col1 = new LabelValue().setLabel("Member Since")
  .setValue("01/15/2013");
row0cols.add(row0col0);
row0cols.add(row0col1);

List<LabelValue> row1cols = new ArrayList<LabelValue>();
LabelValue row1col0 = new LabelValue().setLabel("Local Store")
  .setValue("Mountain View");
row1cols.add(row1col0);

List<LabelValueRow> rows = new ArrayList<LabelValueRow>();
LabelValueRow row0 = new LabelValueRow().setColumns(row0cols);
LabelValueRow row1 = new LabelValueRow().setColumns(row1cols);

rows.add(row0);
rows.add(row1);

InfoModuleData infoModuleData = new InfoModuleData()
  .setShowLastUpdateTime(true)
  .setLabelValueRows(rows);

// Define general messages
List<Message> messages = new ArrayList<Message>();
Message message = new Message()
  .setHeader("Hi Jane!")
  .setBody("Thanks for joining our program. Show this message to " +
    "our barista for your first free coffee on us!");
messages.add(message);

// Define Wallet Instance
LoyaltyObject object = new LoyaltyObject()
  .setClassId('2945482443380251551.ExampleClass1').setId('2945482443380251551.ExampleObject1')
  .setState("active").setBarcode(barcode).setInfoModuleData(infoModuleData)
  .setAccountName("Jane Doe").setTextModulesData(textModulesData)
  .setMessages(messages).setLinksModuleData(linksModuleData)
  .setAccountId("1234567890").setLoyaltyPoints(points);

PHP

$barcode = new Google_Service_Walletobjects_Barcode();
$barcode->setAlternateText('12345');
$barcode->setType('qrCode');
$barcode->setValue('28343E3');
// Define text module data.
$textModulesData = array(
  array(
    'header' => 'Janes Baconrista Rewards',
    'body' => 'Save more at your local Mountain View store Jane. ' .
         'You get 1 bacon fat latte for every 5 coffees purchased. ' .
         'Also just for you, 10% off all pastries in the Mountain View store.'
  )
);
// Define links module data.
$linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
$uris = array (
  array(
    'uri' => 'http://www.baconrista.com/myaccount?id=1234567890',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'My Baconrista Account'
  )
);
$linksModuleData->setUris($uris);
// Define label values.
$labelValueRows = array(
  array(
    'columns' => array(
      array(
        'label' => 'Next Reward in',
        'value' => '2 coffees'
      ), array(
        'label' => 'Member Since',
        'value' => '01/15/2013'
      )
    )
  ),
  array(
    'columns' => array(
      array(
        'label' => 'Local Store',
        'value' => 'Mountain View'
      )
    )
  )
);
// Define info module data.
$infoModuleData = new Google_Service_Walletobjects_InfoModuleData();
$infoModuleData->setShowLastUpdateTime(true);
$infoModuleData->setLabelValueRows($labelValueRows);
// Messages to be displayed.
$messages = array(array(
  'header' => 'Jane, welcome to Banconrista Rewards!',
  'body' => 'Thanks for joining our program. Show this message to '.
       'our barista for your first free coffee on us!',
  'kind' => 'walletobjects#walletObjectMessage'
));
// Reward points a user has.
$points = new Google_Service_Walletobjects_LoyaltyPoints();
$balance = new Google_Service_Walletobjects_LoyaltyPointsBalance();
$balance->setString('500');
$points->setBalance($balance);
$points->setLabel('Points');
$points->setPointsType('points');
// Create wallet object.
$wobObject = new Google_Service_Walletobjects_LoyaltyObject();
$wobObject->setClassId('2945482443380251551.ExampleClass1');
$wobObject->setId('2945482443380251551.ExampleObject1');
$wobObject->setState('active');
$wobObject->setBarcode($barcode);
$wobObject->setInfoModuleData($infoModuleData);
$wobObject->setLinksModuleData($linksModuleData);
$wobObject->setTextModulesData($textModulesData);
$wobObject->setAccountName('Jane Doe');
$wobObject->setAccountId('1234567890');
$wobObject->setLoyaltyPoints($points);
$wobObject->setMessages($messages);

Python

loyalty_object = {
 'classId' : '2945482443380251551.ExampleClass1',
 'id' : '2945482443380251551.ExampleObject1',
 'accountId': '1234567890',
 'accountName': 'Jane Doe',
 'barcode': {
   'alternateText' : '12345',
   'type' : 'qrCode',
   'value' : '28343E3'
 },
 'textModulesData': [{
  'header': 'Jane\'s Baconrista Rewards',
  'body': 'Save more at your local Mountain View store Jane. ' +
      ' You get 1 bacon fat latte for every 5 coffees purchased. ' +
      'Also just for you, 10% off all pastries in the Mountain View store.'
 }],
 'linksModuleData': {
  'uris': [
   {
    'kind': 'walletobjects#uri',
    'uri': 'http://www.baconrista.com/myaccount?id=1234567890',
    'description': 'My Baconrista Account'
   }]
 },
 'infoModuleData': {
  'labelValueRows': [{
    'columns': [{
     'label': 'Next Reward in',
     'value': '2 coffees'
    }, {
     'label': 'Member Since',
     'value': '01/15/2013'
    }]
   },{
    'columns': [{
     'label': 'Local Store',
     'value': 'Mountain View'
    }]
  }],
  'showLastUpdateTime': 'true'
 },
 'messages': [{
   'header': 'Jane, welcome to Banconrista Rewards',
   'body': 'Thanks for joining our program. Show this message to ' +
       'our barista for your first free coffee on us!',
   'kind': 'walletobjects#walletObjectMessage'
 }],
 'loyaltyPoints': {
   'balance': {
     'string': '500'
   },
   'label': 'Points',
   'pointsType': 'points'
 },
 'state': 'active'
}

Zakoduj LoyaltyObject jako token JWT za pomocą prywatnego klucza konta usługi OAuth 2.0. Poniżej znajdziesz fragmenty pokazujące, jak zakodować token JWT w różnych językach. Karta protokołu zawiera niezakodowany token JWT. Objaśnienia pól tokena JWT znajdziesz w opisie tokena JWT Google Pay API for Passes.

Protokół

{
 "iss": "example_service_account@developer.gserviceaccount.com",
 "aud": "google",
 "typ": "savetoandroidpay",
 "iat": 1368029586,
 "payload": {
  "eventTicketClasses": [{
   ... //Event ticket Class JSON
  }],
  "eventTicketObjects": [{
   ... //Event ticket Object JSON
  }],
  "flightClasses": [{
   ... //Flight Class JSON
  }],
  "flightObjects": [{
   ... //Flight Object JSON
  }],
  "giftCardClasses": [{
   ... //Gift card Class JSON
  }],
  "giftCardObjects": [{
   ... //Gift card Object JSON
  }],
  "loyaltyClasses": [{
   ... //Loyalty Class JSON
  }],
  "loyaltyObjects": [{
   ... //Loyalty Object JSON
  }],
  "offerClasses": [{
   ... //Offer Class JSON
  }],
  "offerObjects": [{
   ... //Offer Object JSON
  }],
  "transitClasses": [{
   ... //Transit Class JSON
  }],
  "transitObjects": [{
   ... //Transit Object JSON
  }]
 },
 "origins": ["http://baconrista.com", "https://baconrista.com"]
}

Java

WobCredentials credentials = null;
WobUtils utils = null;

// Instantiate the WobUtils class which contains handy functions
// Wob utils can be found in the quickstart sample
try {
 credentials = new WobCredentials(
  ServiceAccountEmailAddress,
  ServiceAccountPrivateKeyPath,
  ApplicationName,
  IssuerId);
 utils = new WobUtils(credentials);
} catch (GeneralSecurityException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
}

// Add valid domains for the Save to Wallet button
List<String> origins = new ArrayList<String>();
origins.add("http://baconrista.com");
origins.add("https://baconrista.com");
origins.add(req.getScheme() + "://" + req.getServerName() + ":" + req.getLocalPort());

//Generate Objects and Classes here
//........

WobPayload payload = new WobPayload();
payload.addObject({WalletObject/WalletClass});

// Convert the object into a Save to Android Pay Jwt
String jwt = null;
try {
 jwt = utils.generateSaveJwt(payload, origins);
} catch (SignatureException e) {
 e.printStackTrace();
}

PHP

$requestBody = [
 "iss"=> SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS,
 "aud" => "google",
 "typ" => "savetoandroidpay",
 "iat"=> time(),
 "payload" => {
  "eventTicketClasses" => [ ], # Event ticket classes
  "eventTicketObjects" => [ ], # Event ticket objects
  "flightClasses" => [ ],   # Flight classes
  "flightObjects" => [ ],   # Flight objects
  "giftCardClasses" => [ ],  # Gift card classes
  "giftCardObjects" => [ ],  # Gift card objects
  "loyaltyClasses" => [ ],   # Loyalty classes
  "loyaltyObjects" => [ ],   # Loyalty objects
  "offerClasses" => [ ],    # Offer classes
  "offerObjects" => [ ],    # Offer objects
  "transitClasses" => [ ],   # Transit classes
  "transitObjects" => [ ]   # Transit objects
 },
 "origins" => ["http://baconrista.com", "https://baconrista.com"]
]
// Generate the Save to Android Pay Jwt
echo $jwt = $assertObj->makeSignedJwt($requestBody, $client);

Python

jwt = {
 'iss': config.SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS,
 'aud': 'google',
 'typ': 'savetoandroidpay',
 'iat': int(time.time()),
 'payload': {
  'webserviceResponse': {
   'result': 'approved',
   'message': 'Success.'
  },
  'eventTicketClasses': [], # Event ticket classes
  'eventTicketObjects': [], # Event ticket objects
  'flightClasses': [],   # Flight classes
  'flightObjects': [],   # Flight objects
  'giftCardClasses': [],  # Gift card classes
  'giftCardObjects': [],  # Gift card objects
  'loyaltyClasses': [],   # Loyalty classes
  'loyaltyObjects': [],   # Loyalty objects
  'offerClasses': [],    # Offer classes
  'offerObjects': [],    # Offer objects
  'transitClasses': [],   # Transit classes
  'transitObjects': []   # Transit objects
 },
 'origins' : ['http://baconrista.com', 'https://baconrista.com']
}

// Generate the Save to Android Pay Jwt
signer = crypt.Signer.from_string(app_key)
signed_jwt = crypt.make_signed_jwt(signer, jwt)
response = webapp2.Response(signed_jwt)

Bezpieczna długość zakodowanego tokena JWT to 1800 znaków. Tokeny JWT nie powinny przekraczać tej długości. Jeśli długość przekroczy 1800 znaków, zapis nie będzie możliwy, ponieważ token zostanie przycięty w przeglądarkach. Obiekty zakodowane w tokenach JWT powinny być małe i zawierać tylko dane dotyczące użytkownika. Utwórz klasę obiektu przed tokenem JWT, aby zapisać w niej większość danych. Jeśli obiekt przekracza limit, spróbuj utworzyć go za pomocą interfejsu API REST i wysłać w tokenie JWT tylko identyfikator obiektu.

3. Dodaj przycisk Zapisz w Google Pay

Dodaj ten skrypt do strony, na której chcesz wyświetlić przycisk Zapisz w Google Pay:

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" type="text/javascript"></script>

Potem wstaw tag przestrzeni nazw g:savetoandroidpay, który określa miejsce i atrybuty przycisku Zapisz w Google Pay. Dodaj wcześniej utworzony token JWT.

<g:savetoandroidpay jwt="{jwt_generated}" onsuccess="successHandler"
onfailure="failureHandler" size="small" theme="light" ></g:savetoandroidpay>

Przycisk Zapisz w Google Pay powinien być widoczny na Twojej stronie.

Więcej informacji o przycisku JavaScript na stronie znajdziesz w dokumentacji dotyczącej interfejsu API podczas używania Google Pay API for Passes na stronach internetowych.

Aby zapisać kartę w Google Pay za pomocą e-maila, dodaj do niego przycisk z precyzyjnym linkiem.

Aby dodać przycisk Zapisz w Google Pay do e-maila lub SMS-a, wykonaj 3 czynności:

 1. Określ Class rozszerzeń obiektów
 2. Utwórz token JWT reprezentujący Object
 3. Dodaj przycisk Zapisz w Google Pay do e-maila lub SMS-a

Ten proces dotyczy oferty Loyalty Pass, ale jest on taki sam w przypadku wszystkich kart.

1. Określ klasy rozszerzeń obiektów

Najpierw określ LoyaltyClass. Aby wstawić LoyaltyClass, wyślij żądanie POST do tego identyfikatora URI REST:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/loyaltyClass

Aby włączyć ścisłą analizę błędów i wykrywać dodatkowe błędy, takie jak powtarzające się pola identyfikatorów, dodaj parametr strict=true do identyfikatora URI REST, jak w tym przykładowym identyfikatorze URI:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/loyaltyClass?strict=true

Poniższy przykład przedstawia zasób JSON reprezentujący LoyaltyClass. Należy go wysłać w treści żądania POST. Poniżej znajdziesz przykładowy kod pokazujący, jak określić i wstawić LoyaltyClass.

Zasób

{
 "accountIdLabel": "Member Id",
 "accountNameLabel": "Member Name",
 "id": "2945482443380251551.ExampleClass1",
 "issuerName": "Baconrista",
 "kind": "walletobjects#loyaltyClass",
 "textModulesData": [
  {
   "header": "Rewards details",
   "body": "Welcome to Baconrista rewards. Enjoy your rewards for being a loyal customer. " +
        "10 points for every dollar spent. Redeem your points for free coffee, bacon and more!"
  }
 ],
 "linksModuleData": {
  "uris": [
   {
    "kind": "walletobjects#uri",
    "uri": "https://maps.google.com/map?q=google",
    "description": "Nearby Locations"
   },
   {
    "kind": "walletobjects#uri",
    "uri": "tel:6505555555",
    "description": "Call Customer Service"
   }
  ]
 },
 "imageModulesData": [
  {
   "mainImage": {
    "kind": "walletobjects#image",
    "sourceUri": {
     "kind": "walletobjects#uri",
     "uri": "https://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg",
     "description": "Coffee beans"
    }
   }
  }
 ],
 "messages": [{
  "header": "Welcome to Banconrista Rewards!",
  "body": "Featuring our new bacon donuts.",
  "kind": "walletobjects#walletObjectMessage"
 }],
 "locations": [{
  "kind": "walletobjects#latLongPoint",
  "latitude": 37.424015499999996,
  "longitude": -122.09259560000001
  },{
  "kind": "walletobjects#latLongPoint",
  "latitude": 37.424354,
  "longitude": -122.09508869999999
  },{
  "kind": "walletobjects#latLongPoint",
  "latitude": 37.7901435,
  "longitude": -122.39026709999997
  },{
  "kind": "walletobjects#latLongPoint",
  "latitude": 40.7406578,
  "longitude": -74.00208940000002
 }],
 "programLogo": {
  "kind": "walletobjects#image",
  "sourceUri": {
   "kind": "walletobjects#uri",
   "uri": "https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg"
  }
 },
 "programName": "Baconrista Rewards",
 "rewardsTier": "Gold",
 "rewardsTierLabel": "Tier",
 "reviewStatus": "underReview",
 "hexBackgroundColor": "#ffffff",
 "heroImage": {
  "kind": "walletobjects#image",
  "sourceUri": {
   "kind": "walletobjects#uri",
   "uri": "https://farm8.staticflickr.com/7302/11177240353_115daa5729_o.jpg"
  }
 }
}

Java

// Define the Image Module Data
List<ImageModuleData> imageModuleData = new ArrayList<ImageModuleData>();

ImageModuleData image = new ImageModuleData().setMainImage(
  new Image().setSourceUri(
    new ImageUri().setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg")));

imageModuleData.add(image);

// Define Text Module Data
List<TextModuleData> textModulesData = new ArrayList<TextModuleData>();

TextModuleData textModuleData = new TextModuleData().setHeader("Rewards details")
  .setBody(
    "Welcome to Baconrista rewards. Enjoy your rewards for being a loyal customer. 10 points for ever dollar spent. Redeem your points for free coffee, bacon and more!");
textModulesData.add(textModuleData);

// Define Links Module Data
List<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
Uri uri1 = new Uri().setDescription("Nearby Locations").setUri("http://maps.google.com/?q=google");
Uri uri2 = new Uri().setDescription("Call Customer Service").setUri("tel:6505555555");

uris.add(uri1);
uris.add(uri2);

LinksModuleData linksModuleData = new LinksModuleData().setUris(uris);

// Define general messages
List<Message> messages = new ArrayList<Message>();
Message message = new Message()
  .setHeader("Welcome to Baconrista")
  .setBody("Featuring our new bacon donuts.");
messages.add(message);

// Define Geofence locations
List<LatLongPoint> locations = new ArrayList<LatLongPoint>();
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(37.422601).setLongitude(
  -122.085286));
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(37.424354).setLongitude(
  -122.09508869999999));
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(40.7406578).setLongitude(
  -74.00208940000002));

// Create class
LoyaltyClass wobClass = new LoyaltyClass()
  .setId('2945482443380251551.ExampleClass1')
  .setIssuerName("Baconrista")
  .setProgramName("Baconrista Rewards")
  .setProgramLogo(
    new Image().setSourceUri(new ImageUri()
      .setUri("http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg")))
  .setRewardsTierLabel("Tier").setRewardsTier("Gold")
  .setImageModulesData(imageModuleData)
  .setTextModulesData(textModulesData)
  .setLinksModuleData(linksModuleData)
  .setAccountNameLabel("Member Name").setAccountIdLabel("Member Id")
  .setMessages(messages)
  .setReviewStatus("underReview").setMultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus("multipleHolders")
  .setLocations(locations);

LoyaltyClass response = client.loyaltyclass().insert(wobClass).execute();

PHP

// Define text module data.
$textModulesData = array(
  array(
    'header' => 'Rewards details',
    'body' => 'Welcome to Baconrista rewards. Enjoy your rewards for being a loyal customer. ' .
      '10 points for every dollar spent. Redeem your points for free coffee, bacon and more!'
  )
);
// Define links module data.
$linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
$uris = array (
  array(
    'uri' => 'http://maps.google.com/map?q=google',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'Nearby Locations'
  ),
  array(
    'uri' => 'tel:6505555555',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'Call Customer Service'
  )
);
$linksModuleData->setUris($uris);

$uriModuleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$uriModuleImageInstance->setUri(
  'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
);
$uriModuleImageInstance->setDescription('Coffee beans');
$imageModuleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$imageModuleImageInstance->setSourceUri($uriModuleImageInstance);
$imagesModuleData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
$imagesModuleData->setMainImage($imageModuleImageInstance);
$imagesModuleDataArr = array ($imagesModuleData);

// Messages to be displayed to all users of Wallet Objects.
$messages = array(array(
  'header' => 'Welcome to Banconrista Rewards!',
  'body' => 'Featuring our new bacon donuts.',
  'kind' => 'walletobjects#walletObjectMessage'
));
$locations = array(
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.424354,
    'longitude' => -122.09508869999999
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.7901435,
    'longitude' => -122.39026709999997
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 40.7406578,
    'longitude' => -74.00208940000002
  )
);
// Source uri of program logo.
$uriInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$imageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$uriInstance->setUri(
  'http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg'
);
$imageInstance->setSourceUri($uriInstance);
// Create wallet class.
$wobClass = new Google_Service_Walletobjects_LoyaltyClass();
$wobClass->setId('2945482443380251551.ExampleClass1');
$wobClass->setIssuerName('Baconrista');
$wobClass->setProgramName('Baconrista Rewards');
$wobClass->setProgramLogo($imageInstance);
$wobClass->setRewardsTierLabel('Tier');
$wobClass->setRewardsTier('Gold');
$wobClass->setAccountNameLabel('Member Name');
$wobClass->setAccountIdLabel('Member Id');
$wobClass->setLinksModuleData($linksModuleData);
$wobClass->setTextModulesData($textModulesData);
$wobClass->setImageModulesData($imagesModuleDataArr);
$wobClass->setMessages($messages);
$wobClass->setReviewStatus('underReview');
$wobClass->setMultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus('multipleHolders');
$wobClass->setLocations($locations);

$service->loyaltyclass->insert($wobClass);

Python

loyalty_class = {
 'accountIdLabel': 'Member Id',
 'accountNameLabel': 'Member Name',
 'multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus': 'multipleHolders',
 'id': '2945482443380251551.ExampleClass1',
 'issuerName': 'Baconrista',
 'kind': 'walletobjects#loyaltyClass',
 'locations': [{
   'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
   'latitude': 37.424015499999996,
   'longitude': -122.09259560000001
   },{
   'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
   'latitude': 37.424354,
   'longitude': -122.09508869999999
   },{
   'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
   'latitude': 37.7901435,
   'longitude': -122.39026709999997
   },{
   'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
   'latitude': 40.7406578,
   'longitude': -74.00208940000002
 }],
 'textModulesData': [{
  'header': 'Rewards details',
  'body': 'Welcome to Baconrista rewards. Enjoy your rewards for being a loyal customer. ' +
      '10 points for ever dollar spent. Redeem your points for free coffee, bacon and more! '
 }],
 'linksModuleData': {
  'uris': [
   {
    'kind': 'walletobjects#uri',
    'uri': 'http://maps.google.com/map?q=google',
    'description': 'Nearby Locations'
   },{
    'kind': 'walletobjects#uri',
    'uri': 'tel:6505555555',
    'description': 'Call Customer Service'
   }]
 },
 'imageModulesData': [
  {
   'mainImage': {
    'kind': 'walletobjects#image',
    'sourceUri': {
     'kind': 'walletobjects#uri',
     'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg',
     'description': 'Coffee beans'
    }
   }
  }
 ],
 'messages': [{
   'header': 'Welcome to Banconrista Rewards!',
   'body': 'Featuring our new bacon donuts.',
   'kind': 'walletobjects#walletObjectMessage'
 }],
 'programLogo': {
   'kind': 'walletobjects#image',
   'sourceUri': {
     'kind': 'walletobjects#uri',
     'uri': 'http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg'
   }
 },
 'programName': 'Baconrista Rewards',
 'rewardsTier': 'Gold',
 'rewardsTierLabel': 'Tier',
 'reviewStatus': 'underReview',
}

api_request = service.loyaltyclass().insert(body=loyalty_class)
api_response = api_request.execute()

Pełną listę wszystkich pól LoyaltyClass znajdziesz w dokumentacji klasy LoyaltyClass.

2. Utwórz token JWT reprezentujący obiekt

Najpierw określ LoyaltyObject, jak w tych przykładach:

Zasób

{
 "classId": "2945482443380251551.ExampleClass1",
 "id": "2945482443380251551.ExampleObject1",
 "accountId": "1234567890",
 "accountName": "Jane Doe",
 "barcode": {
  "alternateText": "12345",
  "type": "qrCode",
  "value": "28343E3"
 },
 "textModulesData": [{
  "header": "Jane's Baconrista Rewards",
  "body": "Save more at your local Mountain View store Jane. " +
       "You get 1 bacon fat latte for every 5 coffees purchased. " +
       "Also just for you, 10% off all pastries in the Mountain View store."
 }],
 "linksModuleData": {
  "uris": [
   {
    "kind": "walletobjects#uri",
    "uri": "https://www.baconrista.com/myaccount?id=1234567890",
    "description": "My Baconrista Account"
   }]
 },
 "infoModuleData": {
  "labelValueRows": [{
   "columns": [{
    "label": "Next Reward in",
    "value": "2 coffees"
   }, {
    "label": "Member Since",
    "value": "01/15/2013"
   }]
  }, {
   "columns": [{
    "label": "Local Store",
    "value": "Mountain View"
   }]
  }],
  "showLastUpdateTime": "true"
 },
 "loyaltyPoints": {
  "balance": {
   "string": "5000"
  },
  "label": "Points",
   "pointsType": "points"
 },
 "messages": [{
  "header": "Jane, welcome to Banconrista Rewards!",
  "body": "Thanks for joining our program. Show this message to " +
       "our barista for your first free coffee on us!"
 }],
 "state": "active"
}

Java

// Define Barcode
Barcode barcode = new Barcode().setType("qrCode")
  .setValue("28343E3")
  .setAlternateText("12345");

// Define Points
LoyaltyPoints points = new LoyaltyPoints()
  .setLabel("Points")
  .setPointsType("points")
  .setBalance(new LoyaltyPointsBalance().setString("500"));

// Define Text Module Data
List<TextModuleData> textModulesData = new ArrayList<TextModuleData>();
TextModuleData textModuleData = new TextModuleData()
  .setHeader("Jane's Baconrista Rewards")
  .setBody(
    "Save more at your local Mountain View store Jane. You get 1 bacon fat latte for every 5 coffees purchased. Also just for you, 10% off all pastries in the Mountain View store.");
textModulesData.add(textModuleData);

// Define Links Module Data
List<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
Uri uri1 = new Uri().setDescription("My Baconrista Account")
  .setUri("http://www.baconrista.com/myaccount?id=1234567890");
uris.add(uri1);
LinksModuleData linksModuleData = new LinksModuleData().setUris(uris);

// Define Info Module
List<LabelValue> row0cols = new ArrayList<LabelValue>();
LabelValue row0col0 = new LabelValue().setLabel("Next Reward in")
  .setValue("2 coffees");
LabelValue row0col1 = new LabelValue().setLabel("Member Since")
  .setValue("01/15/2013");
row0cols.add(row0col0);
row0cols.add(row0col1);

List<LabelValue> row1cols = new ArrayList<LabelValue>();
LabelValue row1col0 = new LabelValue().setLabel("Local Store")
  .setValue("Mountain View");
row1cols.add(row1col0);

List<LabelValueRow> rows = new ArrayList<LabelValueRow>();
LabelValueRow row0 = new LabelValueRow().setColumns(row0cols);
LabelValueRow row1 = new LabelValueRow().setColumns(row1cols);

rows.add(row0);
rows.add(row1);

InfoModuleData infoModuleData = new InfoModuleData()
  .setShowLastUpdateTime(true)
  .setLabelValueRows(rows);

// Define general messages
List<Message> messages = new ArrayList<Message>();
Message message = new Message()
  .setHeader("Hi Jane!")
  .setBody("Thanks for joining our program. Show this message to " +
    "our barista for your first free coffee on us!");
messages.add(message);

// Define Wallet Instance
LoyaltyObject object = new LoyaltyObject()
  .setClassId('2945482443380251551.ExampleClass1').setId('2945482443380251551.ExampleObject1')
  .setState("active").setBarcode(barcode).setInfoModuleData(infoModuleData)
  .setAccountName("Jane Doe").setTextModulesData(textModulesData)
  .setMessages(messages).setLinksModuleData(linksModuleData)
  .setAccountId("1234567890").setLoyaltyPoints(points);

PHP

$barcode = new Google_Service_Walletobjects_Barcode();
$barcode->setAlternateText('12345');
$barcode->setType('qrCode');
$barcode->setValue('28343E3');
// Define text module data.
$textModulesData = array(
  array(
    'header' => 'Janes Baconrista Rewards',
    'body' => 'Save more at your local Mountain View store Jane. ' .
         'You get 1 bacon fat latte for every 5 coffees purchased. ' .
         'Also just for you, 10% off all pastries in the Mountain View store.'
  )
);
// Define links module data.
$linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
$uris = array (
  array(
    'uri' => 'http://www.baconrista.com/myaccount?id=1234567890',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'My Baconrista Account'
  )
);
$linksModuleData->setUris($uris);
// Define label values.
$labelValueRows = array(
  array(
    'columns' => array(
      array(
        'label' => 'Next Reward in',
        'value' => '2 coffees'
      ), array(
        'label' => 'Member Since',
        'value' => '01/15/2013'
      )
    )
  ),
  array(
    'columns' => array(
      array(
        'label' => 'Local Store',
        'value' => 'Mountain View'
      )
    )
  )
);
// Define info module data.
$infoModuleData = new Google_Service_Walletobjects_InfoModuleData();
$infoModuleData->setShowLastUpdateTime(true);
$infoModuleData->setLabelValueRows($labelValueRows);
// Messages to be displayed.
$messages = array(array(
  'header' => 'Jane, welcome to Banconrista Rewards!',
  'body' => 'Thanks for joining our program. Show this message to '.
       'our barista for your first free coffee on us!',
  'kind' => 'walletobjects#walletObjectMessage'
));
// Reward points a user has.
$points = new Google_Service_Walletobjects_LoyaltyPoints();
$balance = new Google_Service_Walletobjects_LoyaltyPointsBalance();
$balance->setString('500');
$points->setBalance($balance);
$points->setLabel('Points');
$points->setPointsType('points');
// Create wallet object.
$wobObject = new Google_Service_Walletobjects_LoyaltyObject();
$wobObject->setClassId('2945482443380251551.ExampleClass1');
$wobObject->setId('2945482443380251551.ExampleObject1');
$wobObject->setState('active');
$wobObject->setBarcode($barcode);
$wobObject->setInfoModuleData($infoModuleData);
$wobObject->setLinksModuleData($linksModuleData);
$wobObject->setTextModulesData($textModulesData);
$wobObject->setAccountName('Jane Doe');
$wobObject->setAccountId('1234567890');
$wobObject->setLoyaltyPoints($points);
$wobObject->setMessages($messages);

Python

loyalty_object = {
 'classId' : '2945482443380251551.ExampleClass1',
 'id' : '2945482443380251551.ExampleObject1',
 'accountId': '1234567890',
 'accountName': 'Jane Doe',
 'barcode': {
   'alternateText' : '12345',
   'type' : 'qrCode',
   'value' : '28343E3'
 },
 'textModulesData': [{
  'header': 'Jane\'s Baconrista Rewards',
  'body': 'Save more at your local Mountain View store Jane. ' +
      ' You get 1 bacon fat latte for every 5 coffees purchased. ' +
      'Also just for you, 10% off all pastries in the Mountain View store.'
 }],
 'linksModuleData': {
  'uris': [
   {
    'kind': 'walletobjects#uri',
    'uri': 'http://www.baconrista.com/myaccount?id=1234567890',
    'description': 'My Baconrista Account'
   }]
 },
 'infoModuleData': {
  'labelValueRows': [{
    'columns': [{
     'label': 'Next Reward in',
     'value': '2 coffees'
    }, {
     'label': 'Member Since',
     'value': '01/15/2013'
    }]
   },{
    'columns': [{
     'label': 'Local Store',
     'value': 'Mountain View'
    }]
  }],
  'showLastUpdateTime': 'true'
 },
 'messages': [{
   'header': 'Jane, welcome to Banconrista Rewards',
   'body': 'Thanks for joining our program. Show this message to ' +
       'our barista for your first free coffee on us!',
   'kind': 'walletobjects#walletObjectMessage'
 }],
 'loyaltyPoints': {
   'balance': {
     'string': '500'
   },
   'label': 'Points',
   'pointsType': 'points'
 },
 'state': 'active'
}

Zakoduj LoyaltyObject jako token JWT za pomocą prywatnego klucza konta usługi OAuth 2.0. Poniżej znajdziesz fragmenty pokazujące, jak zakodować token JWT w różnych językach. Karta protokołu zawiera niezakodowany token JWT. Objaśnienia pól tokena JWT znajdziesz w opisie tokena JWT Google Pay API for Passes.

Protokół

{
 "iss": "example_service_account@developer.gserviceaccount.com",
 "aud": "google",
 "typ": "savetoandroidpay",
 "iat": 1368029586,
 "payload": {
  "eventTicketClasses": [{
   ... //Event ticket Class JSON
  }],
  "eventTicketObjects": [{
   ... //Event ticket Object JSON
  }],
  "flightClasses": [{
   ... //Flight Class JSON
  }],
  "flightObjects": [{
   ... //Flight Object JSON
  }],
  "giftCardClasses": [{
   ... //Gift card Class JSON
  }],
  "giftCardObjects": [{
   ... //Gift card Object JSON
  }],
  "loyaltyClasses": [{
   ... //Loyalty Class JSON
  }],
  "loyaltyObjects": [{
   ... //Loyalty Object JSON
  }],
  "offerClasses": [{
   ... //Offer Class JSON
  }],
  "offerObjects": [{
   ... //Offer Object JSON
  }],
  "transitClasses": [{
   ... //Transit Class JSON
  }],
  "transitObjects": [{
   ... //Transit Object JSON
  }]
 },
 "origins": ["http://baconrista.com", "https://baconrista.com"]
}

Java

WobCredentials credentials = null;
WobUtils utils = null;

// Instantiate the WobUtils class which contains handy functions
// Wob utils can be found in the quickstart sample
try {
 credentials = new WobCredentials(
  ServiceAccountEmailAddress,
  ServiceAccountPrivateKeyPath,
  ApplicationName,
  IssuerId);
 utils = new WobUtils(credentials);
} catch (GeneralSecurityException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
}

// Add valid domains for the Save to Wallet button
List<String> origins = new ArrayList<String>();
origins.add("http://baconrista.com");
origins.add("https://baconrista.com");
origins.add(req.getScheme() + "://" + req.getServerName() + ":" + req.getLocalPort());

//Generate Objects and Classes here
//........

WobPayload payload = new WobPayload();
payload.addObject({WalletObject/WalletClass});

// Convert the object into a Save to Android Pay Jwt
String jwt = null;
try {
 jwt = utils.generateSaveJwt(payload, origins);
} catch (SignatureException e) {
 e.printStackTrace();
}

PHP

$requestBody = [
 "iss"=> SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS,
 "aud" => "google",
 "typ" => "savetoandroidpay",
 "iat"=> time(),
 "payload" => {
  "eventTicketClasses" => [ ], # Event ticket classes
  "eventTicketObjects" => [ ], # Event ticket objects
  "flightClasses" => [ ],   # Flight classes
  "flightObjects" => [ ],   # Flight objects
  "giftCardClasses" => [ ],  # Gift card classes
  "giftCardObjects" => [ ],  # Gift card objects
  "loyaltyClasses" => [ ],   # Loyalty classes
  "loyaltyObjects" => [ ],   # Loyalty objects
  "offerClasses" => [ ],    # Offer classes
  "offerObjects" => [ ],    # Offer objects
  "transitClasses" => [ ],   # Transit classes
  "transitObjects" => [ ]   # Transit objects
 },
 "origins" => ["http://baconrista.com", "https://baconrista.com"]
]
// Generate the Save to Android Pay Jwt
echo $jwt = $assertObj->makeSignedJwt($requestBody, $client);

Python

jwt = {
 'iss': config.SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS,
 'aud': 'google',
 'typ': 'savetoandroidpay',
 'iat': int(time.time()),
 'payload': {
  'webserviceResponse': {
   'result': 'approved',
   'message': 'Success.'
  },
  'eventTicketClasses': [], # Event ticket classes
  'eventTicketObjects': [], # Event ticket objects
  'flightClasses': [],   # Flight classes
  'flightObjects': [],   # Flight objects
  'giftCardClasses': [],  # Gift card classes
  'giftCardObjects': [],  # Gift card objects
  'loyaltyClasses': [],   # Loyalty classes
  'loyaltyObjects': [],   # Loyalty objects
  'offerClasses': [],    # Offer classes
  'offerObjects': [],    # Offer objects
  'transitClasses': [],   # Transit classes
  'transitObjects': []   # Transit objects
 },
 'origins' : ['http://baconrista.com', 'https://baconrista.com']
}

// Generate the Save to Android Pay Jwt
signer = crypt.Signer.from_string(app_key)
signed_jwt = crypt.make_signed_jwt(signer, jwt)
response = webapp2.Response(signed_jwt)

Bezpieczna długość zakodowanego tokena JWT to 1800 znaków. Tokeny JWT nie powinny przekraczać tej długości. Jeśli długość przekroczy 1800 znaków, zapis nie będzie możliwy, ponieważ token zostanie przycięty w przeglądarkach. Obiekty zakodowane w tokenach JWT powinny być małe i zawierać tylko dane dotyczące użytkownika. Utwórz klasę obiektu przed tokenem JWT, aby zapisać w niej większość danych. Jeśli obiekt przekracza limit, spróbuj utworzyć go za pomocą interfejsu API REST i wysłać w tokenie JWT tylko identyfikator obiektu.

Podaj utworzony token JWT i identyfikator klasy:

https://pay.google.com/gp/v/save/{jwt_generated}

Wpisz ukośnik na końcu adresu URL przed parametrami.

Bezpieczna długość adresu URL precyzyjnego linku to 1800 znaków. Precyzyjne linki nie powinny przekraczać tej długości. Jeśli długość przekroczy 1800 znaków, zapis nie będzie możliwy, ponieważ URL zostanie przycięty w przeglądarkach. Obiekty zakodowane w tokenach JWT powinny być małe i zawierać tylko dane dotyczące użytkownika. Utwórz klasę obiektu przed tokenem JWT, aby zapisać w niej większość danych. Jeśli obiekt przekracza limit, spróbuj utworzyć go za pomocą interfejsu API REST i wysłać w tokenie JWT tylko identyfikator obiektu.

Informacje o tym, jak pobrać i poprawnie umieścić obraz przycisku Zapisz w Google Pay za pomocą linku, znajdziesz we wskazówkach dotyczących marki. Więcej informacji o precyzyjnych linkach i funkcji Zapisz w Google Pay znajdziesz we wprowadzeniu do precyzyjnych linków funkcji Zapisz w Android Pay.

Gmail pozwala dodawać przyciski do wiersza tematu e-maila za pomocą działań docelowych. Możesz na przykład dodać przycisk z etykietą „Zapisz w Google Pay”, który wyświetli się w temacie e-maila. Dzięki temu użytkownik będzie mógł zapisać ofertę specjalną bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. Aby to umożliwić, dodaj do e-maila działanie wyświetlania z powyższym precyzyjnym linkiem.

Z natywnej aplikacji na Androida

Aby dodać przycisk Zapisz w Google Pay do natywnej aplikacji na Androida, zastosuj jedną z tych metod:

Aby zapisać kartę w Google Pay z aplikacji, wykonaj te czynności:

 1. Wykonaj czynności opisane w artykule na temat dodawania przycisku Zapisz w Google Pay do e-maila lub SMS-a.
 2. Otwórz precyzyjny link z przycisku Zapisz w Google Pay za pomocą intencji ACTION_VIEW.

  Przycisk wyświetlający intencję musi być zgodny ze wskazówkami dotyczącymi marki.

Oto przykładowe podsumowanie przepływu:

 1. Zanim zostanie zapisana karta, w backendzie tworzona jest klasa za pomocą interfejsu API REST.
 2. Kiedy użytkownik chce zapisać kartę, backend serwera wysyła token JWT, który reprezentuje obiekt, do klienckiej aplikacji na Androida.
 3. Kliencka aplikacja na Androida zawiera przycisk Zapisz w Google Pay, który jest zgodny ze wskazówkami dotyczącymi marki. Kliknięcie go otwiera intencję ACTION_VIEW kierującą do identyfikatora URI, którego ścieżka zawiera token JWT. Oto przykład:
  https://pay.google.com/gp/v/save/{jwt_generated}
  

Użycie metody żądania POST tokena JWT

Metoda żądania POST tokena JWT pozwala w inny sposób tworzyć klasy i obiekty do aplikacji na Androida dla lotów lub biletów na wydarzenia. Używa się jej, gdy trudno jest wdrożyć backend wymagany do utworzenia i wstawienia klasy przed zapisem obiektu. Ta metoda najlepiej sprawdza się przy biletach na wydarzenia i kartach pokładowych, ponieważ dla tych kart można tworzyć wiele klas. Przepływ ten wygląda tak:

 1. Gdy użytkownik dokonuje odprawy przed lotem lub wykorzystuje bilet na wydarzenie, backend serwera renderuje w klienckiej aplikacji na Androida token JWT, który zawiera klasę oraz obiekt.
 2. Kliencka aplikacja na Androida zawiera przycisk Zapisz w Google, który jest zgodny ze wskazówkami dotyczącymi marki. Gdy go klikniesz:
  1. Żądanie POST wyśle token JWT przez HTTPS do punktu końcowego Google.
  2. Zwrócony zostanie identyfikator URI z odpowiedzi HTTP, za pomocą którego należy otworzyć intencję ACTION_VIEW.

Metoda żądania POST tokena JWT wymaga również klucza interfejsu API. Jest on dołączany jako parametr zapytania do wywołania interfejsu API REST.

Tworzenie klasy

Nowa klasa tworzy się w naszym backendzie tylko po przedstawieniu identyfikatora class.id, który nie został wcześniej zapisany. Można więc przekazać dane klasy do Google za pomocą tokena JWT, ale backend wykrywa, że klasa jest już zapisana, i nie tworzy nowych klas po każdym zapisaniu karty pokładowej.

Aktualizacje klasy

Po utworzeniu pierwszej karty pokładowej razem z klasą jest zapisywany obiekt. Możesz normalnie używać class.id w interfejsie API REST, aby wykonywać operacje ADDMESSAGE, GET, LIST, PATCH i UPDATE.

Aby zmienić dane klasy, musisz użyć interfejsu API aktualizacji klasy. Jeśli utworzysz klasę z class.id=XYZ i innymi informacjami, a później spróbujesz utworzyć klasę z class.id=XYZ i zmienionymi danymi klasy, zachowamy pierwszą klasę i nie wprowadzimy żadnych zmian.

Format tokena JWT

Format wysyłanego tokena JWT opisaliśmy dokładnie w dokumentacji tokenów JWT Google Pay API for Passes. Ten payload przekazuje 1 wpis obiektów (odpowiada obiektowi, który chcesz utworzyć) i 1 wpis klas (zawiera utworzoną klasę).

Żądanie HTTP

Za pomocą metody INSERT można wstawiać klasy i obiekty określone w JWT. Klucz API musi być ustawiony jako parametr zapytania.

Metoda INSERT tokena JWT

Przy podanym tokenie JWT metoda INSERT wstawia klasy i obiekty podane w tym tokenie. Jeśli operacja się uda, zostanie zwrócona odpowiedź HTTP 200.

Żądanie HTTP
POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/jwt/

Autoryzacja

To żądanie nie wymaga autoryzacji. Token JWT musi być podpisany kluczem RSA-SHA256. Klucz podpisywania jest tworzony przez konto usługi OAuth.

Treść żądania

Dane w treści żądania muszą mieć poniższy format:

{ “jwt” : string }

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w poniższym formacie:

{
  "saveUri": string,
  "resources": {
   "eventTicketClasses": [ eventTicketClass resource, ... ],
   "eventTicketObjects": [ eventTicketObject resource, ... ],
   "flightClasses": [ flightClass resource, ... ],
   "flightObjects": [ flightObject resource, ... ],
   "giftCardClasses": [ giftCardClass resource, ... ],
   "giftCardObjects": [ giftCardObject resource, ... ],
   "loyaltyClasses": [ loyaltyClass resource, ... ],
   "loyaltyObjects": [ loyaltyObject resource, ... ],
   "offerClasses": [ offerClass resource, ... ],
   "offerObjects": [ offerObject resource, ... ],
   "transitClasses": [ transitClass resource, ... ],
   "transitObjects": [ transitObject resource, ... ]
  }
}

Ciąg saveUri to identyfikator URI, który po otwarciu pozwala użytkownikowi zapisać obiekty podane w tokenie JWT na jego koncie Google. Jest on ważny tylko przez tydzień po zwróceniu.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji punktu końcowego JWT.

Diagramy przepływu

Diagramy przepływu znajdziesz w opisie typowych przepływów interfejsu API.

Użycie natywnego pakietu Android SDK

Android API ułatwia zapisywanie kart w Google Pay. Integracja przycisku Zapisz w Google Pay z Twoją aplikacją pomaga klientom zapisywać karty w Google Pay.

Aby dodać przycisk Zapisz w Google Pay z oferty Loyalty Pass, wykonaj te czynności.

1. Dodaj przycisk Zapisz w Google Pay do UI

Pierwszym krokiem jest dodanie przycisku Zapisz w Google Pay do Twojej aplikacji. W pakiecie Android SDK dostępny jest przycisk Google Pay, który można zintegrować z aplikacją. Zasoby przycisku znajdziesz we wskazówkach dotyczących marki.

Ten pakiet narzędzi zawiera obrazy wektorowe przycisków.

Aby dodać przycisk do swojej aplikacji, skopiuj jego obraz z pakietu narzędzi do folderu res aplikacji i dodaj podany poniżej kod do pliku układu na Androida. Każdy przycisk musi mieć unikalny ciąg znaków contentDescription, wartość minWidth i poprawną wartość src.

<ImageButton
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="48dp"
       android:minWidth="200dp"
       android:clickable="true"
       android:src="@drawable/s2ap" />

Parametr layout_height przycisku to 48 dp. Parametr minWidth musi mieć wartość 200 dp.

2. Utwórz klasę lojalnościową

Klasę można utworzyć za pomocą Google Pay API for Passes Merchant Center. Na stronie klas w Merchant Center wybierz Utwórz klasę, aby utworzyć loyaltyclass. Pola wejściowe z czerwonym konturem są wymagane. Pozostałe pola są opcjonalne. Linki pól z adresami URL muszą być publicznie dostępne. Utworzona klasa zostanie przywołana podczas tworzenia obiektu z zasobem wartościowym.

3. Utwórz obiekt lojalnościowy

Następnym krokiem jest utworzenie obiektu lojalnościowego. Ten przykład pokazuje, jak utworzyć taki obiekt za pomocą wzoru kreatora:

// Define Points
LoyaltyPoints points = LoyaltyPoints.newBuilder()
  .setLabel("Points")
  .setType("points")
  .setBalance(LoyaltyPointsBalance.newBuilder().setString("500").build()).build();

// Define Text Module Data
List textModulesData = new ArrayList();
TextModuleData textModuleData = new TextModuleData("Jane's Baconrista Rewards", "Save more at your local Mountain View store Jane. You get 1 bacon fat latte for every 5 coffees purchased. Also just for you, 10% off all pastries in the Mountain View store.");
textModulesData.add(textModuleData);

// Define Links Module Data
List uris = new ArrayList();
UriData uri1 = new UriData("http://www.baconrista.com/myaccount?id=1234567890","My Baconrista Account");
uris.add(uri1);

List imageUris = new ArrayList();
UriData uri2 = new UriData("http://examplesite/images/exampleimage2.jpg", "Image Description");
imageUris.add(uri2);

// Define Info Module
List row0cols = new ArrayList();
LabelValue row0col0 = new LabelValue("Next Reward in","2 coffees");
LabelValue row0col1 = new LabelValue("Member Since", "01/15/2013");
row0cols.add(row0col0);
row0cols.add(row0col1);

List row1cols = new ArrayList();
LabelValue row1col0 = new LabelValue("Local Store", "Mountain View");
row1cols.add(row1col0);

List rows = new ArrayList();
LabelValueRow row0 = LabelValueRow.newBuilder().addColumns(row0cols).build();
LabelValueRow row1 = LabelValueRow.newBuilder().addColumns(row1cols).build();

rows.add(row0);
rows.add(row1);

// Define general messages
List messages = new ArrayList();
WalletObjectMessage message = WalletObjectMessage.newBuilder()
  .setHeader("Hi Jane!")
  .setBody("Thanks for joining our program. Show this message to " +
    "our barista for your first free coffee on us!")
  .build();
messages.add(message);

// Define Geolocations

LatLng location = new LatLng(37.422601, -122.085286);

List locations = new ArrayList();
locations.add(location);

LoyaltyWalletObject wob = LoyaltyWalletObject
  .newBuilder()
  .setClassId("2967745143867465930.LoyaltyClass")
  .setId("2967745143867465930.LoyaltyObject")
  .setState(WalletObjectsConstants.State.ACTIVE)
  .setAccountId("1234567890")
  .setAccountName("Jane Doe")
  .setIssuerName("Baconrista")
  .setProgramName("Baconrista Rewards")
  .setBarcodeType("qrCode")
  .setBarcodeValue("28343E3")
  .setBarcodeAlternateText("12345")
  .setLoyaltyPoints(points)
  .addTextModulesData(textModulesData)
  .addLinksModuleDataUris(uris)
  .addInfoModuleDataLabelValueRows(rows)
  .addImageModuleDataMainImageUris(imageUris)
  .addMessages(messages)
  .addLocations(locations)
  .build();

Ten obiekt jest pierwszym parametrem używanym przez wywołanie createWalletObject, które opisaliśmy w następnej sekcji.

4. Zainicjuj żądanie zapisu obiektu lojalnościowego

Klasa walletObjectsClient działa jako punkt wejścia funkcji obiektów Wallet.

Ten fragment kodu pokazuje, jak za pomocą aplikacji przygotować klienta do zapisu obiektu w Google Pay:

CreateWalletObjectsRequest request = new CreateWalletObjectsRequest(wob);
Wallet.WalletOptions walletOptions = new Wallet.WalletOptions.Builder()
    .setTheme(WalletConstants.THEME_LIGHT)
    .setEnvironment(WalletConstants.ENVIRONMENT_PRODUCTION)
    .build();

walletObjectsClient = Wallet.getWalletObjectsClient(this, walletOptions);
Task task = walletObjectsClient.createWalletObjects(request);
AutoResolveHelper.resolveTask(task, this, SAVE_TO_ANDROID);

Żądanie można też zainicjować za pomocą GoogleApiClient:

Wallet.WalletObjects.createWalletObjects(googleApiClient, request, SAVE_TO_ANDROID);

5. Włącz obsługę onActivityResult

Określ onActivityResult, aby ustawić odpowiedź na powodzenie, anulowanie lub błąd operacji, jak w tym przykładzie:

public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data){
 EditText textBox = (EditText) findViewById(R.id.s2wResponse);

 switch(requestCode){
  case SAVE_TO_ANDROID:
   switch (resultCode) {
    case Activity.RESULT_OK:
     textBox.setText("saved");
     break;
    case Activity.RESULT_CANCELED:
     textBox.setText("canceled");
     break;
    default:
     int errorCode =
       data.getIntExtra(
         WalletConstants.EXTRA_ERROR_CODE, -1);
     textBox.setText("failed error code: " + errorCode);
     break;
   }