Method: enterprises.structures.rooms.list

แสดงรายการห้องที่จัดการโดยองค์กร

คำขอ HTTP

GET https://smartdevicemanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*/structures/*}/rooms

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
parent

string

ชื่อทรัพยากรหลักของห้องที่ขอ เช่น "enterprises/XYZ/structures/ABC"

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

ข้อความตอบกลับสำหรับ SmartDeviceManagementService.ListRooms

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
  "rooms": [
    {
      object (Room)
    }
  ]
}
ช่อง
rooms[]

object (Room)

รายชื่อห้องแชท

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/sdm.service

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0