SMLUVNÍ PODMÍNKY SLUŽEB GOOGLE PRO VÝVOJÁŘE MOBILNÍCH APLIKACÍ

Tyto smluvní podmínky služeb Google pro vývojáře mobilních aplikací, zásady služeb Google pro vývojáře mobilních aplikací a podmínky služby Google API (dále „smlouva“) uzavírají Google Inc. („Google“) a subjekt či osoba využívající službu („vy“). Tato smlouva upravuje vaše používání služeb Google pro vývojáře mobilních aplikací (dále „služba“). KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“, DOKONČENÍM REGISTRAČNÍHO PROCESU NEBO POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMENI S TOUTO SMLOUVOU, V PLNÉM ZNĚNÍ JI PŘIJÍMÁTE A JSTE OPRÁVNĚNI JEDNAT JMÉNEM VLASTNÍKA ÚČTU A ZAVAZOVAT JEJ ZPŮSOBEM V TÉTO DOHODĚ UVEDENÝM. S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na následujícím:

1. Definice

„Účtem“ se rozumí účet služby.

„Důvěrné informace“ jsou veškerá vlastněná data a další informace, které jedna strana sdělí druhé straně písemně a označí je slovem „důvěrné“ nebo ústně, přičemž je do pěti pracovních dnů sdělí ještě písemně s označením „důvěrné“. Bez ohledu na výše uvedené důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou známé nebo které vstoupí ve známost široké veřejnosti a které již přijímající strana vlastnila před jejich vyzrazením nebo které jsou nezávisle zjištěny přijímací stranou bez použití důvěrných informací.

„Zákaznickými daty“ se rozumí data, která pomocí služby shromažďujete, zpracováváte nebo v ní ukládáte a jež se týkají charakteristik a aktivit uživatelů.

„Dokumentací“ se rozumí veškerá dokumentace, kterou vám společnost Google dává k dispozici za účelem použití softwaru pro zpracování včetně veškeré dokumentace dostupné online.

„Sadou SDK“ se rozumí sada pro vývoj softwaru určená pro služby Google pro vývojáře mobilních aplikací, která je využívána nebo začleněna v aplikaci pro účely shromažďování zákaznických dat, spolu s případnými opravami, aktualizacemi a upgrady.

„Softwarem pro zpracování“ se rozumí software Google na straně serveru, který analyzuje zákaznická data a vytváří přehledy, a jeho případné upgrady.

„Aplikací“ se rozumí jakákoli aplikace či jiný zdroj, který odesílá data službě. Všechny aplikace musíte mít plně pod kontrolou.

„Zásadami ochrany soukromí“ se rozumí zásady ochrany soukromí v aplikaci.

„Přehledem“ se rozumí výsledná analýza, která vám bude zpřístupněna.

„Servery“ se rozumí servery spravované společností Google (nebo jejími dceřinými společnostmi), na nichž jsou uloženy software pro zpracování a zákaznická data.

„Softwarem“ se rozumí sada SDK a software pro zpracování.

„Třetí stranou“ se rozumí jakákoli třetí strana, (i) jíž poskytujete přístup k vašemu účtu nebo (ii) pro níž používáte služby ke sběru informací v zastoupení třetí strany.

„Uživateli“ se rozumí uživatelé vaší aplikace.

The Slova „včetně“ a „zahrnuje“ mají význam „kromě jiného včetně“.

2. Poplatky a služby

Společnost Google může čas od času své poplatky a platební podmínky služby změnit. Změny poplatků nebo platebních podmínek vejdou v platnost vaším přijetím těchto změn, zveřejněných na adrese https://developers.google.com/mobile/terms. Pokud nebude uvedeno jinak, budou všechny poplatky uváděny v amerických dolarech. Veškeré nedoplatky budou splatné v okamžiku ukončení této smlouvy a všechny náklady za vymáhání plateb (včetně právních poplatků) vzniklé společnosti Google budou přičteny k dlužné částce a mohou být účtovány na kreditní kartu nebo jiný fakturační prostředek spojený s vaším účtem AdWords.

3. Členský účet, heslo a zabezpečení

Chcete-li se zaregistrovat do služby, musíte dokončit proces registrace tím, že společnosti Google uvedete aktuální, úplné a přesné informace, jak je požadováno v registračním formuláři, včetně své e-mailové adresy (uživatelského jména) a hesla. Jste povinni svá hesla chránit a máte plnou odpovědnost za způsob, jakým budete vy i třetí strana své účty používat. Jste výhradně odpovědní za veškeré aktivity ve vašem účtu. Pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu nebo k jakémukoli jinému narušení zabezpečení, budete o této skutečnosti neprodleně informovat společnost Google. Pracovníci podpory společnosti Google (nebo jejích dceřiných společností) se mohou za účelem údržby nebo zlepšení služby, a to včetně pomoci při řešení vašich technických nebo fakturačních potíží, čas od času přihlásit do služby pomocí vašeho zákaznického hesla.

4. Nevýhradní licence

Za podmínek stanovených touto smlouvou (a) vám společnost Google uděluje omezenou, odvolatelnou, nevýhradní licenci, kterou nelze dále licencovat, k instalaci, kopírování a používání této sady SDK výhradně pro vaši potřebu používání služby pro vaše aplikace nebo aplikace třetích stran a (b) máte povolen vzdálený přístup k přehledům, jejich zobrazení a stahování. Nesmíte (a nesmíte dovolit žádné třetí straně) (i) kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat ani jiným způsobem vytvářet díla odvozená od softwaru nebo dokumentace, (ii) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód softwaru s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno zákonem platné v jurisdikci, v níž se nacházíte, (iii) pronajímat, půjčovat, prodávat, postupovat nebo jinak převádět práva k softwaru, dokumentaci nebo službě, (iv) odstraňovat jakákoli oznámení o vlastnictví nebo vlastnické štítky ze softwaru nebo umístěné v rámci služby, (v) používat, zveřejňovat, přenášet nebo zavádět jakékoli zařízení, software nebo postup, který narušuje provoz služby či softwaru, a (vi) používat data označená jako data třetí strany ve službě za jiným účelem než je generování, zobrazování a stahování přehledů. Při používání dokumentace, softwaru, služby a přehledů musíte dodržovat všechny platné zákony a předpisy a smlouvy s třetími stranami.

5. Zachování důvěrné povahy informací

Žádná strana nesmí použít či vyzradit důvěrné informace druhé strany bez předchozího písemného souhlasu této strany s výjimkou plnění závazků dle této smlouvy nebo pokud tak vyžaduje zákon, nařízení nebo soudní příkaz. V takovém případě pak musí strana, která je nucena vyzradit důvěrné informace, poskytnout druhé straně dostatečnou a přiměřenou oznamovací lhůtu ještě před vyzrazením takové důvěrné informace.

6. Práva na informace a publicita

Společnost Google a její dceřiné společnosti si mohou ponechat a používat – za předpokladu, že budou dodrženy zásady ochrany soukromí, které naleznete na adrese http://www.google.cz/policies/privacy/– informace nashromážděné v rámci vašeho používání služby. Společnost Google nebude sdílet zákaznická data ani zákaznická data třetích stran s nikým dalším, ledaže (i) má váš souhlas nebo souhlas třetí strany, (ii) usoudí, že to vyžadují právní předpisy, nebo jedná v dobré víře, že přístup, zachování nebo zveřejnění zákaznických dat je nezbytné k ochraně práv, majetku nebo zabezpečení společnosti Google, jejích uživatelů nebo veřejnosti, nebo (iii) poskytne zákaznická data za určitých omezených okolností třetím stranám za účelem vykonávání úkolů jménem společnosti Google (např. fakturace nebo ukládání dat) s přísnými omezeními, které znemožňují použití nebo sdílení dat s výjimkou udělení pokynů společnosti Google. Pokud se tak děje, tak jedině na základě smluv, které tyto strany zavazují ke zpracování zákaznických dat pouze podle pokynů společnosti Google a v souladu s touto smlouvou a příslušnými opatřeními v oblasti důvěrnosti a zabezpečení.

7. Ochrana osobních údajů

Nesmíte (a nesmíte dovolit žádné třetí straně) používat službu ke sledování, shromažďování či nahrávání jakýchkoli dat, která osobně identifikují osobu (například jménem, e-mailovou adresou či fakturačními údaji), ani jiná data, která by společnost Google mohla rozumně propojit s takovými údaji. Musíte mít a řídit se zásadami ochrany soukromí a dodržovat všechny platné právní předpisy, zásady a nařízení ohledně získávání, používání a sdílení dat uživatelů. Musíte zveřejnit zásady ochrany soukromí, jež budou obsahovat oznámení o používání souborů cookie, identifikátorů pro mobilní zařízení (např. reklamní identifikátor Android nebo reklamní identifikátor iOS) či podobných technologií, které slouží ke sběru údajů. Musíte zveřejnit užívání služby a způsob, jakým získává a zpracováva data, což můžete učinit zřetelným uvedením odkazu na stránku „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“ (viz www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners, nebo jiná adresa URL, kterou vám společnost Google může čas od času poskytnout). V situacích, v nichž v souvislosti se službou k takové aktivitě dochází, a v situacích, v nichž je poskytnutí takových informací a získání souhlasu vyžadováno zákonem, vyvinete z obchodního hlediska přiměřené úsilí k zajištění toho, aby uživateli byly poskytnuty jasné a úplné informace a aby udělil souhlas s uložením a přístupem k souborům cookie a dalším informacím ve svém zařízení.

Nesmíte nijak obcházet funkce na ochranu osobních údajů, jež jsou součástí služby.

Váš přístup a použití jakékoli jiné služby DoubleClick nebo jiných služeb společnosti Google se řídí příslušnými smluvními podmínkami dané služby.

8. Odškodnění

V rozsahu možném dle příslušných právních předpisů odškodníte a budete chránit společnost Google, její dceřiné společnosti a příslušné ředitele, manažery, zaměstnance a zástupce před všemi nároky, opatřeními, žalobami a soudními řízeními třetích stran a také před všemi ztrátami, závazky, škodami, náklady a výdaji (včetně přiměřených právních výloh a dalších výdajů při vedení sporů), které by mohly být způsobeny společností Google nebo jejími řediteli, manažery, zaměstnanci či zástupci, vyplývající z (i) vašeho porušení ustanovení této smlouvy, (ii) vašeho používání služby, (iii) vašeho porušení příslušných právních předpisů, zákonů či nařízení v souvislosti s užíváním služby, (iv) veškerých ustanovení a záruk, které jste přijali ohledně jakéhokoli aspektu služby, softwaru nebo přehledů pro jakoukoli třetí stranu, (v) veškerých nároků vznesených třetí stranou nebo jejím jménem týkajících se přímo či nepřímo vašeho používání služby, softwaru a přehledů, (vi) porušení vašich závazků o ochraně soukromí třetí strany a (vii) veškerých nároků s ohledem na jednání nebo opomenutí třetí strany v souvislosti se službou, softwarem nebo přehledy. Společnost Google vám poskytne písemné oznámení týkající se jakéhokoli vzneseného nároku, žaloby nebo jiného požadavku, z něhož vyplývá vaše povinnost společnost Google odškodnit. Jste povinni plně spolupracovat tak, jak bude přiměřeně nutné k obraně případného nároku. Společnost Google si vyhrazuje právo převzít na své vlastní náklady obhajobu a řízení jakékoli záležitosti odškodnění z vaší strany.

9. Třetí strany

Pokud používáte službu jménem třetí strany nebo třetí strana používá službu prostřednictvím vašeho účtu, ať už k tomu máte povolení od společnosti Google, či nikoli, prohlašujete a ručíte za to, že (a) jste oprávněni jednat jménem takové třetí strany a zavázat takovou třetí stranu k dodržování této smlouvy a všech závazků, které z této smlouvy vyplývají, (b) společnost Google může s takovou třetí stranou sdílet jakákoli zákaznická data, která jsou specifická pro aplikaci třetí strany, a (c) bez souhlasu této třetí strany neprozradíte zákaznická data třetí strany žádné jiné straně.

10. VYLOUČENÍ ZÁRUK

V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, VYJMA JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V TÉTO SMLOUVĚ, SPOLEČNOST GOOGLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ČI JINAK STANOVENÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ ZÁKONA.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MÍŘE, V JAKÉ TO PŘIPOUŠTÍ PLATNÉ ZÁKONY, SE SPOLEČNOST GOOGLE ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA UŠLÉ ZISKY, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, EXEMPLÁRNÍ POSTIHY A SANKCE, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY SPOLEČNOST GOOGLE ČI JEJÍ DCEŘINÉ A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI BYLY UVĚDOMENY NEBO VĚDĚLY ČI BY MĚLY VĚDĚT O TOM, ŽE TAKOVÉ ŠKODY MOHOU VZNIKNOUT, A I V PŘÍPADĚ PŘÍMÝCH ŠKOD NEODPOVÍDAJÍCÍCH NÁPRAVNÉMU OPATŘENÍ NEPŘEKROČÍ CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOOGLE (A JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ VE 100% VLASTNICTVÍ) VŮČI VÁM ČI JINÉ STRANĚ ZA ZTRÁTY ČI ŠKODY PLYNOUCÍ Z NÁROKŮ, POŽADAVKŮ NEBO ŽALOB PLYNOUCÍCH Z TÉTO SMLOUVY ČI S NÍ SOUVISEJÍCÍ ČÁSTKU 500 USD.

12. Oznámení o vlastnických právech

Služba, která zahrnuje software a všechna práva duševního vlastnictví v rámci služby, je vlastnictvím společnosti Google (a jejích dceřiných společností). Všechna práva týkající se softwaru, která vám výslovně nebyla udělena prostřednictvím této smlouvy, jsou vyhrazena a zůstávají společnosti Google a poskytovatelům licencí, včetně práva společnosti Google (a jejích dceřiných společností) na výhradní vlastnictví softwaru a dokumentace. Aniž by byla dotčena obecnost předchozích ustanovení, souhlasíte s tím, že nebudete (a nedovolíte ani žádné třetí straně, aby tak učinila): (a) licencovat, distribuovat nebo používat službu nebo software nad rámec licence udělené touto smlouvou, (b) kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, vytvářet odvozeniny, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat software nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód nebo obchodní tajemství služby, (c) pronajímat, půjčovat, prodávat, postupovat nebo jinak převádět práva k softwaru nebo službě, (d) používat, zveřejňovat, předávat nebo představovat jakékoli zařízení, software nebo postup, který zasahuje nebo se pokouší zasahovat do činnosti služby nebo softwaru, (e) používat ochranné známky, obchodní jména, servisní značky, loga, názvy domén a další charakteristické rysy značky nebo autorská práva nebo jiná vlastnická práva spojená s poskytováním služby bez výslovného písemného souhlasu společnosti Google, (f) registrovat, pokoušet se registrovat nebo pomáhat zaregistrovat ochrannou známku, obchodní název, obchodní značky, loga, názvy domén a další charakteristické rysy značky, autorská práva nebo jiná vlastnická práva společnosti Google (nebo jejích dceřiných společností) někomu jinému než je společnost Google (nebo popř. její dceřiné společnosti), nebo (g) odstraňovat, skrývat nebo měnit jakékoliv oznámení o autorských právech, ochranné známce nebo jiných vlastnických právech uvedených v nebo na jakémkoliv prvku služby a (h) napadat předběžným opatřením nebo soudním opatřením žádnou část služby na základě práva k patentům po dobu trvání této smlouvy a po dobu jednoho roku po skončení jejího trvání.

13. Práva vlády Spojených států

Pokud použítí služby vyžaduje vláda Spojených států (přímo nebo v zastoupení) či její hlavní dodavatel nebo subdodavatel (na jakékoli úrovni) v souladu s 48 C.F.R. 227.7202-4 (pro akvizice ministerstva obrany (DOD)) a 48 C.F.R. 2.101 a 12.212 (pro akvizice, které se netýkají DOD), budou práva vlády na software včetně práva používat, měnit, reprodukovat, vydávat, spouštět, zobrazovat nebo zveřejnit software nebo dokumentaci ve všech ohledech podléhat právům a omezením komerční licence uvedeným v této smlouvě.

14. Doba trvání smlouvy a její ukončení

Kterákoli strana může tuto smlouvu ukončit výpovědí. Při ukončení této smlouvy vám společnost Google přestane poskytovat přístup ke službě. V případě ukončení smlouvy (a) nebudete mít nárok na vrácení jakýchkoli poplatků za používání služby či jiných poplatků a (b) jakékoli neuhrazené pohledávky za službu poskytovanou do data ukončení smlouvy nabudou okamžité splatnosti v plné výši a (c) data vašich historických přehledů přestanou být dostupná.

15. Změny smluvních podmínek a dalších zásad

Společnost Google může tyto podmínky a dodatečné podmínky týkající se služby měnit, a tak např. zohlednit změny právního řádu nebo změny služby. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Společnost Google zveřejní oznámení o změnách těchto podmínek na adrese https://developers.google.com/mobile/terms, změny zásad služeb Google pro vývojáře mobilních aplikací na adrese https://developers.google.com/mobile/policy, a změny dalších zásad odkazovaných v těchto podmínkách na příslušných adresách týkajících se daných zásad. Změny nebudou účinné zpětně a v platnost vejdou nejdříve 14 dní po svém zveřejnění. Jestliže nebudete souhlasit s aktualizovanými podmínkami služby, měli byste službu přestat používat. Jakýkoli dodatek nebo úprava této smlouvy nejsou závazné, pokud (i) nejsou vyhotoveny písemně a podepsány řádně oprávněným zástupcem společnosti Google, (ii) nepřijmete aktualizované podmínky online nebo (iii) nepokračujete v používání služby poté, co společnost Google zveřejnila aktualizace smlouvy nebo jakýchkoli zásad upravujících službu.

16. Různé, příslušné právní předpisy a sídlo

Společnost Google bude zproštěna plnění dle této smlouvy, pokud je toto plnění znemožněno, zpožděno nebo komplikováno příčinami mimo přiměřenou kontrolu. Tato smlouva (včetně případných změn, na kterých se strany dohodnou písemně) představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Google ohledně pojednávaného předmětu a ruší všechny předchozí dohody a prohlášení mezi stranami. Pokud bude některé ustanovení této smlouvy považováno z jakéhokoli důvodu za nevymahatelné, bude toto ustanovení přeformulováno tak, aby bylo vymahatelné v maximální možné přípustné míře, aby upravovalo záměr smluvních stran, a zbývající část této dohody bude platit v plné míře a účinnosti. Tato smlouva se řídí a vykládá podle zákonů státu Kalifornie bez ohledu na zásady střetu právních předpisů. V případě, že dojde ke střetu mezi jinými zákony, pravidly a nařízeními a kalifornskými zákony, pravidly a nařízeními, převáží a budou rozhodující kalifornské zákony, pravidla a nařízení. Obě smluvní strany souhlasí s výhradní a osobní jurisdikcí soudů se sídlem v Santa Clara County v Kalifornii. Na tuto smlouvu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a zákon o jednotných výpočetních informačních transakcích. Software je upraven vývozními nařízeními Spojených států a nesmí být vyvážen nebo používán v zemích či jedinci, na něž bylo uvaleno embargo. Veškerá oznámení společnosti Google zasílejte na adresu: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA s kopií právnímu oddělení doporučeně, leteckou poštou nebo kurýrní službou s doručením do druhého dne, přičemž tato oznámení budou považována za doručená při přijetí. Zřeknutí se jakéhokoli nároku nepředstavuje zřeknutí se všech ostatních nároků. Nesmíte postupovat nebo jinak převádět jakákoli vaše práva vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Google a veškeré takové snahy budou neplatné. Vztah mezi společností Google a vámi není vztahem právního partnerství, nýbrž nezávislých dodavatelů. Ustanovení této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran a subjekty, jimž byla smlouva smluvními stranami postoupena. Následující části této smlouvy budou platit i po jejím vypovězení: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 16.

Poslední aktualizace 2015-09-01