Câu hỏi thường gặp về quá trình di chuyển cổng hỗ trợ Google Cloud

Lưu ý quan trọng: Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps không còn được cung cấp để đăng ký hoặc cho khách hàng mới.

Chức năng của Cổng hỗ trợ Google Cloud đang được di chuyển sang Google Cloud Console để tập trung tất cả các công việc của bạn, đồng thời mang đến trải nghiệm hợp nhất, tinh tế.

Kể từ giữa tháng 2 năm 2021, tính năng quản lý mã ứng dụng khách của Google Maps đã được chuyển sang Cloud Console. Bạn có thể thực hiện các tác vụ quản lý mã ứng dụng khách thông qua Bảng điều khiển hoặc Cổng thông tin. Hai ứng dụng sẽ được đồng bộ hoá trong giai đoạn di chuyển này, vì vậy, các công việc được thực hiện ở một vị trí sẽ được phản ánh ở cả hai.

Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, khách hàng sẽ không thể đăng nhập vào Cổng dịch vụ hỗ trợ Google Cloud được nữa và phải bắt đầu sử dụng Cloud Console cho tất cả các công việc trước đó đã thực hiện trong Cổng hỗ trợ đám mây, bao gồm cả việc quản lý mã ứng dụng khách và liên hệ với nhóm hỗ trợ.

Thông tin chung

Câu hỏi hỗ trợ

Câu hỏi về mã ứng dụng khách

Câu hỏi khác

Thông tin chung

Tại sao lại có sự thay đổi này?

Chúng tôi sẽ thay thế Cổng dịch vụ hỗ trợ Google Cloud bằng mục Nền tảng Google Maps trong Cloud Console để tập trung tất cả các công việc của bạn vào một nền tảng duy nhất và mang đến trải nghiệm hợp nhất, tinh giản.

Bảng điều khiển Cloud cung cấp một bộ tính năng phong phú hơn và toàn diện hơn để giúp bạn quản lý việc triển khai Nền tảng Google Maps.

Việc bạn cần làm

Ngay khi bạn nhận được thông báo về việc di chuyển chức năng, hãy đăng nhập và làm quen với Cloud Console rồi bắt đầu chỉ định vai trò cho người dùng của mình.

Vai trò:
Chủ dự án
Vai trò:
Người chỉnh sửa dự án
Vai trò:
Người xem dự án
Vai trò: Người chỉnh sửa
hỗ trợ kỹ thuật
Vai trò: Quản trị viên tài khoản
thanh toán
Vai trò: Người xem tài khoản
thanh toán
Quản lý mã khách hàng
Hỗ trợ vấn đề kỹ thuật
Hỗ trợ vấn đề thanh toán
Báo cáo mức sử dụng của dự án
Báo cáo thanh toán của dự án
Báo cáo thanh toán của tài khoản
  • Các nhiệm vụ quản lý mã ứng dụng khách bao gồm việc uỷ quyền cho các miền sử dụng với mã ứng dụng khách của bạn, thêm và xoá các miền được uỷ quyền, xem khoá mã hoá mã ứng dụng khách và làm nhiều việc khác.
  • Hỗ trợ vấn đề kỹ thuật bao gồm các công việc như triển khai và khắc phục sự cố API, yêu cầu tăng hạn mức và chuyển vấn đề về sản phẩm lên bộ phận kỹ thuật.
  • Hỗ trợ vấn đề về việc thanh toán bao gồm việc thiết lập tài khoản thanh toán, tìm hiểu về các khoản phí, thay đổi quyền sở hữu dự án, gửi yêu cầu hỗ trợ liên quan đến thanh toán và các công việc khác liên quan đến việc lập hoá đơn hoặc tính phí.

Lưu ý: Hiện tại, Chủ sở hữu và Người chỉnh sửa dự án có thể gửi yêu cầu hỗ trợ thanh toán. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, chỉ Quản trị viên thanh toán mới có quyền tạo các loại trường hợp này.

Làm cách nào để truy cập vào Cloud Console?

Để truy cập vào Cloud Console, bạn phải có Tài khoản Google. Thông tin đăng nhập và mật khẩu bạn tạo cho Cổng dịch vụ hỗ trợ Google Cloud sẽ không còn hoạt động nữa. Nếu bạn có Tài khoản Google nhưng không thể đăng nhập, hãy khôi phục tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tạo một Tài khoản Google mới.

Làm cách nào để có quyền truy cập vào dự án của tôi?

Nếu Tài khoản Google mà trước đây bạn dùng để đăng nhập vào Cổng dịch vụ hỗ trợ Google Cloud không có quyền truy cập vào(các) dự án liên kết với mã ứng dụng khách của bạn:

  1. Kiểm tra xem bạn có Tài khoản Google khác được liên kết với dự án hay không.
  2. Liên hệ với Chủ sở hữu dự án hiện tại và yêu cầu họ cấp cho bạn quyền truy cập.
  3. Nếu bạn không biết ai là Chủ sở hữu dự án hoặc Chủ sở hữu dự án không có mặt, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Maps để tìm hiểu các phương án khác giúp khôi phục dự án.

Câu hỏi hỗ trợ

Làm cách nào để liên hệ với nhóm hỗ trợ?

Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập trang Hỗ trợ Nền tảng Google Maps trong Bảng điều khiển Cloud. Tìm hiểu cách tạo yêu cầu hỗ trợ trên trang Tài nguyên và hỗ trợ của Nền tảng Google Maps.

Bạn gặp vấn đề khi truy cập vào dự án của bạn trên Cloud Console?

Nếu gặp vấn đề khi yêu cầu quyền truy cập vào dự án của mình trên Cloud Console, bạn cũng có thể tạm thời liên hệ với nhóm hỗ trợ qua biểu mẫu này. Thời gian phản hồi sẽ chậm hơn so với trong Cloud Console.

Những yêu cầu được tạo trong Cổng dịch vụ hỗ trợ Google Cloud có xuất hiện trong Cloud Console không?

Trang hỗ trợ Cloud Console hiện không cung cấp danh sách các yêu cầu hỗ trợ gần đây.

Làm cách nào để thêm người dùng khác vào yêu cầu hỗ trợ?

Nếu bạn muốn những người dùng khác xem hoặc tham gia vào một trường hợp mở, hãy thêm họ vào chuỗi email bằng cách sử dụng trường Người nhận bổ sung trong Cloud Console trên trang Tạo yêu cầu hỗ trợ.

Bạn cũng có thể trả lời email xác nhận tạo yêu cầu (hoặc bất kỳ email nào tiếp theo) và thêm người dùng khác vào trường CC. Thay vì thêm từng người dùng, bạn cũng có thể tạo một nhóm trên Google Groups. Tất cả thành viên trong nhóm sẽ có thể đọc và trả lời trong yêu cầu hỗ trợ, đồng thời nhóm cũng có thể hoạt động như một kho lưu trữ tất cả các yêu cầu hỗ trợ.

Làm cách nào để báo cáo một trường hợp? (tính năng chuyển lên cấp trên không dành cho một số người dùng)

Để chuyển một yêu cầu lên cấp trên, bạn phải đợi 1 giờ sau khi tạo yêu cầu. Sau đó, hãy sử dụng nút Chuyển lên cấp trên có ở chân trang email hỗ trợ của bạn, trong email xác nhận tạo yêu cầu hoặc trong bất kỳ thư trả lời nào cho yêu cầu đó.

Nếu bạn cố gắng chuyển một yêu cầu lên cấp trên trước khi hết một giờ, thì chúng tôi sẽ không thể chuyển yêu cầu lên cấp trên.

Tôi có thể thay đổi mức độ nghiêm trọng của trường hợp không?

Bạn có thể trả lời chuỗi yêu cầu hỗ trợ và yêu cầu nhân viên hỗ trợ điều chỉnh mức độ nghiêm trọng của trường hợp lên bất kỳ mức độ nào, lên đến S2.

Cảnh báo: Nếu mức độ nghiêm trọng của trường hợp của bạn cần thay đổi thành S1, vui lòng gửi một yêu cầu hỗ trợ mới để đảm bảo rằng dịch vụ hỗ trợ được thông báo nhanh chóng về mức độ ưu tiên cao này.

Tôi có thể thêm tệp đính kèm vào trường hợp không?

Hiện tại, bạn không thể thêm tệp đính kèm khi tạo yêu cầu lần đầu. Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ tệp đính kèm với nhóm hỗ trợ bằng cách trả lời email xác nhận tạo yêu cầu hoặc trả lời bất kỳ thư trả lời nào trong chuỗi email của yêu cầu đó.

Câu hỏi về mã ứng dụng khách

Tôi có thể quản lý mã khách hàng của mình ở đâu?

Tính năng quản lý mã ứng dụng khách sẽ được chuyển sang Google Maps Platform > Thông tin đăng nhập trong Cloud Console muộn nhất vào giữa tháng 2 năm 2021. Bạn sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ quản lý mã ứng dụng khách trong Cổng hỗ trợ cho đến khi di chuyển chính thức vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Hai ứng dụng sẽ được đồng bộ hoá trong khoảng thời gian này, vì vậy, các công việc được thực hiện ở một vị trí sẽ được phản ánh ở cả hai.

Ai sẽ có thể sửa đổi danh sách các URL được uỷ quyền và tạm dừng hoặc huỷ tạm dừng mã ứng dụng khách?

Các nhiệm vụ quản lý mã ứng dụng khách sẽ chỉ được giới hạn cho Chủ sở hữu và Người chỉnh sửa dự án.

Nút tạm dừng có chức năng gì?

Việc tạm dừng một mã ứng dụng khách sẽ khiến tất cả lệnh gọi API của Nền tảng Google Maps đến mã ứng dụng khách đó bị từ chối. Sau khi một mã ứng dụng khách bị tạm dừng, bạn sẽ có tối đa 30 ngày để huỷ tạm dừng. Nếu bạn không huỷ tạm dừng mã ứng dụng khách sau thời gian đó, thì mã ứng dụng đó sẽ hết hạn và sẽ không xuất hiện trong Cloud Console sau 30 ngày nữa (tổng cộng 60 ngày).

Làm cách nào để biết liệu tôi có đang sử dụng Client-ID để xác thực với các API Nền tảng Google Maps hay không?

Bạn có thể xem mức sử dụng được liên kết với mã ứng dụng khách của mình trong phần Nền tảng Google Maps > Chỉ số trên Cloud Console. Trên nhiều biểu đồ (Lưu lượng truy cập/Lỗi/Độ trễ theo Thông tin xác thực), bạn sẽ thấy các biểu đồ cho thấy mức sử dụng mã ứng dụng khách được gắn cờ bằng project_number: 12345678, trong đó 12345678 được thay thế bằng số dự án của bạn.

Tại sao tôi không thấy mã ứng dụng khách của mình trong Cloud Console?

Chỉ những mã ứng dụng khách đang hoạt động mới được di chuyển. Nếu mã ứng dụng khách của bạn không còn dùng để phân phát lưu lượng truy cập, thì mã ứng dụng đó sẽ không xuất hiện trong Cloud Console.

Mã ứng dụng khách bị tạm dừng trong Cloud Console sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày trừ phi bạn huỷ tạm dừng. Mã ứng dụng khách bị tạm dừng vẫn sẽ xuất hiện trong 30 ngày kể từ lần đầu bị tạm dừng (tổng cộng 60 ngày). Sau thời gian này, bạn sẽ không thể truy cập vào mã ứng dụng đó qua Cloud Console nữa.

Làm cách nào để xem, thêm và xoá tất cả các URL được uỷ quyền liên kết với mã ứng dụng khách của tôi?

Để quản lý các URL được uỷ quyền, hãy chuyển đến Nền tảng Google Maps > Thông tin đăng nhập rồi chọn biểu tượng bút chì (chỉnh sửa) ở ngoài cùng bên phải.

Tất cả URL được uỷ quyền sẽ có trong bảng URL được uỷ quyền cho mã ứng dụng khách. Để xoá một URL, hãy đánh dấu vào hộp ở bên phải URL rồi chọn Xoá ở trên cùng bên phải của bảng. Để thêm URL mới, hãy chọn THÊM URL ở cuối bảng.

Tôi có thể tìm khoá mã hoá của mình ở đâu?

Bạn cần có khoá mã hoá để xác thực Nền tảng Google Maps bằng chữ ký URL. Để xem khoá mã hoá của bạn, hãy truy cập Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực rồi chọn biểu tượng bút chì ở ngoài cùng bên phải. Khoá mã hoá sẽ nằm ở bên phải của mã ứng dụng khách.

Tôi đang sử dụng khoá mã hoá, nhưng khoá này khác với khoá trên Bảng điều khiển Cloud. Khoá của tôi có hợp lệ không?
Bảng điều khiển Cloud chỉ hiện một trong các khoá mã hoá của bạn. Nếu bạn có thể sử dụng khoá mã hoá và nhận được phản hồi của API, thì khoá mã hoá của bạn phải hợp lệ.

Câu hỏi khác

Tôi có thể quản lý mã khách hàng của mình ở đâu?

Tính năng quản lý mã ứng dụng khách sẽ được chuyển sang Bảng điều khiển Cloud vào giữa tháng 2 năm 2021. Cho đến lúc đó, thông tin này vẫn sẽ có trong Cổng hỗ trợ Google Cloud.

Tôi có thể xem báo cáo mức sử dụng Gói cao cấp ở đâu?

Các báo cáo về Gói Premium không còn phù hợp nữa vì chúng chỉ cần thiết đối với các giấy phép Gói Premium được theo dõi theo mức tiêu thụ.

Bạn có thể sử dụng chức năng tương tự cho giấy phép Nền tảng Google Maps (bao gồm cả tính năng báo cáo theo kênh) trong các báo cáo thanh toán của Cloud Console. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tài liệu về Google Maps.

Lưu ý: Những khách hàng sử dụng Gói cao cấp vẫn có giấy phép còn hiệu lực nhưng không thể xem Báo cáo thanh toán sẽ phải liên hệ với nhóm hỗ trợ để nhận báo cáo về mức sử dụng sau khi Cổng hỗ trợ Google Cloud ngừng hoạt động.

Tôi có thể xem báo cáo Analytics trên Nền tảng Google Maps ở đâu?

Báo cáo Analytics của Nền tảng Google Maps cho thấy sự tương tác của người dùng cuối với bản đồ dựa trên API của Google Maps JavaScript của bạn. Những báo cáo này không có và sẽ không có trong Bảng điều khiển Cloud. Để nhận được những thông tin chi tiết như vậy trong tương lai, bạn cần triển khai báo cáo sự kiện tuỳ chỉnh trong một công cụ khác, chẳng hạn như Google Analytics.