Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps

Trang này trình bày các bước cơ bản và bắt buộc để bắt đầu sử dụng bất kỳ API và SDK nào trên Nền tảng Google Maps.

Bắt đầu nhanh

Nếu bạn chưa từng sử dụng Google Cloud Console để tạo tài khoản thanh toán hoặc dự án, hãy nhấp vào nút Get Started (Bắt đầu) liên kết đến quy trình thiết lập mang tính tương tác trong Cloud Console cho người dùng mới:

Bắt đầu

Ngoài ra, bạn cũng có thể hoàn tất các bước thiết lập bắt buộc bằng cách nhấp qua các thẻ sau:

Bước 1

Bảng điều khiển

 1. Trong Google Cloud Console, trên trang bộ chọn dự án, hãy nhấp vào Create Project (Tạo dự án) để bắt đầu tạo dự án Cloud mới.

  Chuyển đến trang bộ chọn dự án

 2. Hãy nhớ bật tính năng thanh toán cho dự án của bạn trên Google Cloud. Xác nhận rằng bạn đã bật tính năng thanh toán cho dự án của mình.

  Google Cloud cung cấp gói dùng thử có phí 0 USD. Thời gian dùng thử sẽ hết khi kết thúc 90 ngày hoặc sau khi tài khoản tích luỹ khoản phí có giá trị là 300 đô la, tuỳ vào thời điểm nào đến trước. Bạn có thể huỷ bất cứ lúc nào. Nền tảng Google Maps có khoản tín dụng 200 USD định kỳ hằng tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tín dụng tài khoản thanh toánThanh toán.

SDK đám mây

gcloud projects create "PROJECT"

Đọc thêm về Google Cloud SDK, cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Bước 2

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Xin lưu ý rằng một số chế độ tích hợp yêu cầu bạn phải bật nhiều API/SDK. Nếu bạn không chắc nên bật API hoặc SDK nào, hãy thử dùng Bộ chọn API hoặc tham khảo tài liệu về API/SDK mà bạn muốn sử dụng.

Cách bật một hoặc nhiều API hoặc SDK:

Bảng điều khiển

 1. Xem các API và SDK trên Nền tảng Google Maps mà bạn có thể bật bằng cách truy cập vào trang Thư viện API Maps trong Cloud Console:

  Truy cập vào trang Thư viện API của Maps

 2. Nhấp vào API hoặc SDK bạn muốn bật.
  • Nếu nút là BẬT, hãy nhấp vào nút đó để bật API hoặc SDK.
  • Nếu nút này cho biết QUẢN LÝ, thì tức là API hoặc SDK đã được bật và bạn không cần làm gì thêm.
  • Khi nhấp vào một trong hai nút, bạn sẽ thấy trang tổng quan cho API hoặc SDK. (Nhấp vào nút TẮT để xoá API hoặc SDK khỏi dự án này.)

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com" \
  "distance-matrix-backend.googleapis.com" \
  "addressvalidation.googleapis.com" \
  "tileaerialview.googleapis.com" \
  "airquality.googleapis.com" \
  "solar.googleapis.com" \
  "elevation-backend.googleapis.com" \
  "routes.googleapis.com" \
  "geocoding-backend.googleapis.com" \
  "geolocation.googleapis.com" \
  "maps-android-backend.googleapis.com" \
  "maps-backend.googleapis.com" \
  "maps-embed-backend.googleapis.com" \
  "maps-ios-backend.googleapis.com" \
  "places-backend.googleapis.com" \
  "pollen.googleapis.com" \
  "roads.googleapis.com" \
  "routeoptimization.googleapis.com" \
  "static-maps-backend.googleapis.com" \
  "street-view-image-backend.googleapis.com" \
  "timezone-backend.googleapis.com"

Đọc thêm về Google Cloud SDK, cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Bước 3

Bước này chỉ trải qua quy trình tạo Khoá API. Nếu sử dụng Khoá API trong phiên bản chính thức, bạn nên hạn chế khoá API của mình. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Sử dụng khoá API cho từng sản phẩm.

Khoá API là giá trị nhận dạng duy nhất giúp xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải có ít nhất một khoá API liên kết với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Bảng điều khiển

 1. Chuyển đến trang Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API.
  Hộp thoại API key created (Đã tạo khoá API) cho thấy khoá API mới tạo.
 3. Nhấp vào Đóng.
  Khoá API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong phần Khoá API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi dùng cho phiên bản chính thức.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Đọc thêm về Google Cloud SDK, cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Tín dụng của tài khoản thanh toán

Sau khi tạo tài khoản thanh toán và dự án, bạn đủ điều kiện dùng thử miễn phí Google Cloud Platform có giá trị 300 USD và khoản tín dụng định kỳ hằng tháng của Nền tảng Google Maps là 200 USD. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Tín dụng tài khoản thanh toán.

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập, bạn có thể bắt đầu sử dụng API và SDK trên Nền tảng Google Maps. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn Tổng quan, dành cho Nhà phát triển và Bắt đầu sử dụng cho API hoặc SDK mà bạn quan tâm. API và SDK được liệt kê tại Tài liệu về Nền tảng Google Maps (theo sản phẩm)API Nền tảng Google Maps (theo nền tảng).