Tổng quan về API múi giờ

Time Zone API là một dịch vụ chấp nhận một yêu cầu HTTP về toạ độ vĩ độ/kinh độ và ngày giờ mong muốn. API này trả về dữ liệu múi giờ của vị trí, bao gồm cả độ lệch của giờ UTC và giờ mùa hè.

Tại sao bạn nên sử dụng Time Zone API (API Múi giờ)

Với Time Zone API, bạn có thể phát triển các ứng dụng cung cấp mã múi giờ và tên của các ngày và giờ tại các vị trí cụ thể trên bản đồ. Ví dụ: bạn có thể hiển thị dữ liệu múi giờ sau đây:

 • Tên múi giờ đã bản địa hoá cho các vị trí trên bản đồ từ Nền tảng Google Maps.
 • Chênh lệch múi giờ so với giờ UTC và giờ mùa hè.

Dữ liệu múi giờ có thể đặc biệt hữu ích khi bạn muốn trang web hoặc ứng dụng của mình hiển thị dữ liệu dựa trên thời gian liên quan đến người dùng.

Những việc bạn có thể làm với API múi giờ

Với Time Zone API (API Múi giờ), bạn có thể yêu cầu múi giờ cho các vị trí trên bề mặt trái đất, với mức chênh lệch giờ so với giờ UTC và giờ mùa hè cho từng vị trí đó.

Cách hoạt động của API Time Zone

API Time Zone API chấp nhận yêu cầu HTTPS về toạ độ vĩ độ/kinh độ, ngày và giờ mong muốn dưới dạng dấu thời gian và mã ngôn ngữ (không bắt buộc). Phương thức này trả về dữ liệu ở định dạng do yêu cầu chỉ định. Ví dụ sau đây cho thấy một yêu cầu đối với Nevada, Hoa Kỳ, với dữ liệu đầu ra được yêu cầu ở định dạng JSON.

 https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
  ?location=39.6034810%2C-119.6822510
  &timestamp=1331161200
  &key=YOUR_API_KEY
 

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua Time Zone API cùng với dữ liệu mà API này trả về.

Tài nguyên về dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
Múi giờ

Bạn cung cấp yêu cầu của mình kèm theo vị trí và dấu thời gian. Xem các thông số bắt buộc.

 • Mã múi giờ.
 • Tên múi giờ, bản địa hoá (không bắt buộc)
 • Chênh lệch so với giờ UTC, tính bằng giây
 • Mức bù trừ cho DST, tính bằng giây
 • Hãy xem mục Múi giờ để biết các ví dụ cụ thể về phản hồi.
 • JSON
 • XML

Cách sử dụng Time Zone API (API Múi giờ)

1 Bắt đầu thiết lập Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành các hướng dẫn thiết lập sau đó.
2 Thử yêu cầu múi giờ Sau khi có khoá API, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm API múi giờ ngay trên trình duyệt của mình. Hãy xem Ví dụ về múi giờ trong hướng dẫn Yêu cầu về múi giờ và phản hồi để biết thêm chi tiết.
3 Tìm hiểu thông tin cơ bản về câu trả lời Khám phá cách sử dụng dữ liệu múi giờ trong ứng dụng hoặc trang web. Hãy xem phần Phản hồi theo múi giờ để biết thông tin chi tiết.
5 Tích hợp dữ liệu múi giờ vào ứng dụng của riêng bạn! Bạn có thể sử dụng dữ liệu múi giờ để cải thiện ứng dụng và trang web cho người dùng ở nhiều ngôn ngữ dựa trên thời gian.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ bạn chọn thông qua một trong các thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Tải các mẫu này xuống từ GitHub, nơi bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Các bước tiếp theo