Yêu cầu và phản hồi về múi giờ

Múi giờ

Các yêu cầu API múi giờ được tạo dưới dạng chuỗi URL. API này trả về dữ liệu múi giờ cho một điểm trên trái đất, được xác định bởi một cặp vĩ độ/kinh độ. Xin lưu ý rằng dữ liệu múi giờ có thể không có sẵn cho các vị trí nằm trên mặt nước, như đại dương hoặc biển.

Yêu cầu Múi giờ có dạng sau:

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/outputFormat?parameters

trong đó outputFormat có thể là một trong các giá trị sau:

 • json (nên dùng), cho biết đầu ra ở dạng Ký hiệu đối tượng JavaScript (JSON); hoặc
 • xml, cho biết đầu ra ở định dạng XML, được gói trong một nút <TimeZoneResponse>.

Lưu ý: URL phải được mã hoá đúng cách thì mới hợp lệ và chỉ được có tối đa 16384 ký tự cho mọi dịch vụ web. Hãy lưu ý đến giới hạn này khi tạo URL của bạn. Xin lưu ý rằng các trình duyệt, proxy và máy chủ khác nhau cũng có thể có các giới hạn ký tự URL khác nhau.

Required parameters

 • location

  A comma-separated latitude,longitude tuple, location=39.6034810,-119.6822510, representing the location to look up.

 • timestamp

  The desired time as seconds since midnight, January 1, 1970 UTC. The Time Zone API uses the timestamp to determine whether or not Daylight Savings should be applied, based on the time zone of the location.

  Note that the API does not take historical time zones into account. That is, if you specify a past timestamp, the API does not take into account the possibility that the location was previously in a different time zone.

Optional parameters

 • language

  The language in which to return results.

  • See the list of supported languages. Google often updates the supported languages, so this list may not be exhaustive.
  • If language is not supplied, the API attempts to use the preferred language as specified in the Accept-Language header.
  • The API does its best to provide a street address that is readable for both the user and locals. To achieve that goal, it returns street addresses in the local language, transliterated to a script readable by the user if necessary, observing the preferred language. All other addresses are returned in the preferred language. Address components are all returned in the same language, which is chosen from the first component.
  • If a name is not available in the preferred language, the API uses the closest match.
  • The preferred language has a small influence on the set of results that the API chooses to return, and the order in which they are returned. The geocoder interprets abbreviations differently depending on language, such as the abbreviations for street types, or synonyms that may be valid in one language but not in another. For example, utca and tér are synonyms for street in Hungarian.

Ví dụ về múi giờ

Phần này bao gồm một số truy vấn mẫu minh hoạ các tính năng của API.

Truy vấn bên dưới thực hiện yêu cầu múi giờ cho Nevada, Hoa Kỳ. Dấu thời gian được đặt là ngày 8 tháng 3 năm 2012.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
 ?location=39.6034810%2C-119.6822510
 &timestamp=1331161200
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY'

JSON

{
 "dstOffset": 0,
 "rawOffset": -28800,
 "status": "OK",
 "timeZoneId": "America/Los_Angeles",
 "timeZoneName": "Pacific Standard Time",
}

XML

<TimeZoneResponse>
 <status>OK</status>
 <raw_offset>-28800.0000000</raw_offset>
 <dst_offset>0.0000000</dst_offset>
 <time_zone_id>America/Los_Angeles</time_zone_id>
 <time_zone_name>Pacific Standard Time</time_zone_name>
</TimeZoneResponse>

Truy vấn bên dưới thực hiện yêu cầu múi giờ cho Nevada, Hoa Kỳ. Vị trí giống với yêu cầu trên, nhưng dấu thời gian được đặt là ngày 15 tháng 3 năm 2012. Phản hồi hiện bao gồm số giờ bù trừ theo Giờ mùa hè.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
 ?location=39.6034810%2C-119.6822510
 &timestamp=1331766000
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&key=YOUR_API_KEY'

JSON

{
 "dstOffset": 3600,
 "rawOffset": -28800,
 "status": "OK",
 "timeZoneId": "America/Los_Angeles",
 "timeZoneName": "Pacific Daylight Time",
}

XML

<TimeZoneResponse>
 <status>OK</status>
 <raw_offset>-28800.0000000</raw_offset>
 <dst_offset>3600.0000000</dst_offset>
 <time_zone_id>America/Los_Angeles</time_zone_id>
 <time_zone_name>Pacific Daylight Time</time_zone_name>
</TimeZoneResponse>

Ví dụ này tương tự như hai ví dụ trên, nhưng có đặt tham số ngôn ngữ. Bây giờ, câu trả lời này sẽ được bản địa hoá sang tiếng Tây Ban Nha.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
 ?language=es
 &location=39.6034810%2C-119.6822510
 &timestamp=1331766000
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&language=es&key=YOUR_API_KEY'

JSON

{
 "dstOffset": 3600,
 "rawOffset": -28800,
 "status": "OK",
 "timeZoneId": "America/Los_Angeles",
 "timeZoneName": "hora de verano del Pacífico",
}

XML

<TimeZoneResponse>
 <status>OK</status>
 <raw_offset>-28800.0000000</raw_offset>
 <dst_offset>3600.0000000</dst_offset>
 <time_zone_id>America/Los_Angeles</time_zone_id>
 <time_zone_name>hora de verano del Pacífico</time_zone_name>
</TimeZoneResponse>

Phản hồi về múi giờ

Đối với mỗi yêu cầu hợp lệ, Múi giờ sẽ trả về phản hồi ở định dạng được chỉ định trong URL yêu cầu.

TimeZoneResponse

FieldRequiredTypeDescription
requiredTimeZoneStatus See TimeZoneStatus for more information.
optionalnumber

The offset for daylight-savings time in seconds. This will be zero if the time zone is not in Daylight Savings Time during the specified timestamp.

optionalstring

Detailed information about the reasons behind the given status code. Included if status other than Ok.

optionalnumber

The offset from UTC (in seconds) for the given location. This does not take into effect daylight savings.

optionalstring

a string containing the ID of the time zone, such as "America/Los_Angeles" or "Australia/Sydney". These IDs are defined by Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) project, and currently available in file timezone.xml. When a timezone has several IDs, the canonical one is returned. In xml responses, this is the first alias of each timezone. For example, "Asia/Calcutta" is returned, not "Asia/Kolkata".

optionalstring

The long form name of the time zone. This field will be localized if the language parameter is set. eg. Pacific Daylight Time or Australian Eastern Daylight Time.

TimeZoneStatus

The status field within the Time Zone response object contains the status of the request. The status field may contain the following values:

 • OK indicates that the request was successful.

 • INVALID_REQUEST indicates that the request was malformed.

 • OVER_DAILY_LIMIT indicates any of the following:

  • The API key is missing or invalid.
  • Billing has not been enabled on your account.
  • A self-imposed usage cap has been exceeded.
  • The provided method of payment is no longer valid (for example, a credit card has expired).
 • OVER_QUERY_LIMIT indicates the requestor has exceeded quota.

 • REQUEST_DENIED indicates that the API did not complete the request. Confirm that the request was sent over HTTPS instead of HTTP.

 • UNKNOWN_ERROR indicates an unknown error.

 • ZERO_RESULTS indicates that no time zone data could be found for the specified position or time. Confirm that the request is for a location on land, and not over water.

Đang tính giờ địa phương

Giờ địa phương của một địa điểm nhất định là tổng của tham số timestamp, cũng như các trường dstOffsetrawOffset trong kết quả.