Bắt đầu

Time Zone API cung cấp dữ liệu về số giờ chênh lệch cho các vị trí trên bề mặt trái đất. Yêu cầu thông tin múi giờ cho một cặp vĩ độ/kinh độ và ngày cụ thể. API trả về tên của múi giờ đó, độ lệch giờ so với giờ UTC và độ lệch giờ mùa hè.

Yêu cầu và phản hồi mẫu

Truy cập API Múi giờ thông qua giao diện HTTPS, với các yêu cầu được tạo dưới dạng chuỗi URL, sử dụng toạ độ vĩ độ/kinh độ để chỉ định location, timestamp để chỉ định ngày và khoá API của bạn.

Truy vấn bên dưới thực hiện một yêu cầu về múi giờ cho Nevada, Hoa Kỳ. Dấu thời gian được đặt thành ngày 8 tháng 3 năm 2012.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
  ?location=39.6034810%2C-119.6822510
  &timestamp=1331161200
  &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY'

Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách nhập URL vào trình duyệt web (hãy nhớ thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API thực của bạn). Phản hồi này bao gồm dữ liệu múi giờ của vị trí và ngày cụ thể (timestamp).

Hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin về cách tạo URL yêu cầu và các tham số có sẵn cũng như tìm hiểu về phản hồi.

Dưới đây là phản hồi mẫu trong JSON:

JSON

{
  "dstOffset": 0,
  "rawOffset": -28800,
  "status": "OK",
  "timeZoneId": "America/Los_Angeles",
  "timeZoneName": "Pacific Standard Time",
}

XML

<TimeZoneResponse>
 <status>OK</status>
 <raw_offset>-28800.0000000</raw_offset>
 <dst_offset>0.0000000</dst_offset>
 <time_zone_id>America/Los_Angeles</time_zone_id>
 <time_zone_name>Pacific Standard Time</time_zone_name>
</TimeZoneResponse>

Bắt đầu lập trình bằng thư viện ứng dụng của chúng tôi

Thư viện ứng dụng giúp việc phát triển bằng các API dịch vụ web của Google Maps trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các phương thức triển khai gốc đơn giản cho các tác vụ phổ biến như xác thực, yêu cầu điều tiết và thử lại tự động. Time Zone API có trong Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng khách Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps.

Xác thực, hạn mức, đặt giá và chính sách

Xác thực

Để sử dụng API múi giờ, trước tiên, bạn phải bật API này và có được thông tin xác thực phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps.

Hạn mức và giá

Xem lại trang mức sử dụng và thanh toán để biết chi tiết về định mức và mức giá đã đặt cho Time Zone API.

Chính sách

Việc sử dụng API múi giờ phải tuân thủ các chính sách về API.

Tìm hiểu thêm

Trong Time Zone API, bạn cũng có thể đặt tham số ngôn ngữ để trả về kết quả bằng các ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh. Hãy xem Hướng dẫn cho nhà phát triển API Time Zone để biết thêm ví dụ và các thông tin chi tiết khác.

Hướng dẫn cho nhà phát triển API múi giờ là dành cho các nhà phát triển trang web và thiết bị di động muốn đưa dữ liệu thời gian vào bản đồ do một trong các API Nền tảng Google Maps cung cấp. Bài viết này giới thiệu cách sử dụng API và tài liệu tham khảo về các tham số có sẵn.