สร้างคําขอชั้นข้อมูล

ปลายทาง dataLayers จะให้ข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์โดยละเอียดสําหรับภูมิภาคที่อยู่รอบตําแหน่งหนึ่งๆ ปลายทางจะแสดงไฟล์ TIFF ที่ดาวน์โหลดได้ 17 ไฟล์ ซึ่งรวมถึง

 • โมเดลแพลตฟอร์มดิจิทัล (DSM)
 • เลเยอร์แบบผสม RGB (ภาพถ่ายทางอากาศ)
 • เลเยอร์มาสก์ที่ระบุขอบเขตของการวิเคราะห์
 • ฟลักซ์พลังงานแสงอาทิตย์ประจำปีหรือผลผลิตต่อปีของพื้นผิวที่กำหนด
 • ฟลักซ์พลังงานแสงอาทิตย์รายเดือนหรือผลตอบแทนรายเดือนของพื้นผิวที่กำหนด
 • ร่มเงารายชั่วโมง (24 ชั่วโมง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Solar API นิยามฟลักซ์ได้ที่แนวคิด Solar API

เกี่ยวกับคำขอชั้นข้อมูล

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง URL ของคำขอ REST ไปยังเมธอด dataLayers

https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?parameters

ระบุพารามิเตอร์ URL ของคำขอที่ระบุข้อมูลต่อไปนี้

 • พิกัดละติจูดและลองจิจูดของสถานที่
 • รัศมีของภูมิภาคโดยรอบสถานที่ตั้ง
 • เซ็ตย่อยของข้อมูลที่จะส่งคืน (DSM, RGB, มาสก์, ฟลักซ์รายปี หรือฟลักซ์รายเดือน)
 • คุณภาพขั้นต่ำที่อนุญาตในผลลัพธ์
 • มาตราส่วนต่ำสุดของข้อมูลที่จะแสดง หน่วยเป็นเมตรต่อพิกเซล

ตัวอย่างคำขอชั้นข้อมูล

ตัวอย่างต่อไปนี้ขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาคารทั้งหมดในรัศมี 100 เมตรสําหรับสถานที่ตั้งที่พิกัดละติจูด = 37.4450 และลองจิจูด = -122.1390

คีย์ API

หากต้องการส่งคำขอไปยัง URL ในการตอบกลับ ให้เพิ่มคีย์ API ต่อท้าย URL

curl -X GET "https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390&radiusMeters=100&view=FULL_LAYERS&requiredQuality=HIGH&exactQualityRequired=true&pixelSizeMeters=0.5&key=YOUR_API_KEY"

นอกจากนี้ คุณยังส่งคำขอ HTTP ได้โดยวาง URL ในคำขอ cURL ลงในแถบ URL ของเบราว์เซอร์ การส่งผ่านคีย์ API ทำให้คุณมีความสามารถด้านการใช้งานและการวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเข้าถึงการควบคุมข้อมูลการตอบกลับได้ดียิ่งขึ้น

โทเค็น OAuth

หมายเหตุ: รูปแบบนี้มีไว้สำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบเท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อใช้ OAuth

หากต้องการส่งคำขอไปยัง URL ในการตอบกลับ ให้ส่งชื่อโปรเจ็กต์การเรียกเก็บเงินและโทเค็น OAuth ดังนี้

curl -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
 -H "X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID" \
 "https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390&radius_meters=100&required_quality=HIGH&exactQualityRequired=true"
    

TypeScript

หากต้องการส่งคำขอไปยัง URL ในการตอบกลับ ให้ระบุคีย์ API หรือโทเค็น OAuth ในคำขอ ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้คีย์ API

/**
 * Fetches the data layers information from the Solar API.
 *  https://developers.google.com/maps/documentation/solar/data-layers
 *
 * @param {LatLng} location   Point of interest as latitude longitude.
 * @param {number} radiusMeters Radius of the data layer size in meters.
 * @param {string} apiKey    Google Cloud API key.
 * @return {Promise<DataLayersResponse>} Data Layers response.
 */
export async function getDataLayerUrls(
 location: LatLng,
 radiusMeters: number,
 apiKey: string,
): Promise<DataLayersResponse> {
 const args = {
  'location.latitude': location.latitude.toFixed(5),
  'location.longitude': location.longitude.toFixed(5),
  radius_meters: radiusMeters.toString(),
  // The Solar API always returns the highest quality imagery available.
  // By default the API asks for HIGH quality, which means that HIGH quality isn't available,
  // but there is an existing MEDIUM or LOW quality, it won't return anything.
  // Here we ask for *at least* LOW quality, but if there's a higher quality available,
  // the Solar API will return us the highest quality available.
  required_quality: 'LOW',
 };
 console.log('GET dataLayers\n', args);
 const params = new URLSearchParams({ ...args, key: apiKey });
 // https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/dataLayers/get
 return fetch(`https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?${params}`).then(
  async (response) => {
   const content = await response.json();
   if (response.status != 200) {
    console.error('getDataLayerUrls\n', content);
    throw content;
   }
   console.log('dataLayersResponse', content);
   return content;
  },
 );
}

ช่องและประเภทข้อมูลคือ "type" ใน TypeScript ในตัวอย่างนี้ เรากำหนดประเภทที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บช่องที่สนใจในคำตอบ เช่น ค่าพิกเซลและกรอบละติจูด/ลองจิจูด คุณสามารถใส่ช่องอื่นๆ เพิ่มได้ตามต้องการ

export interface GeoTiff {
 width: number;
 height: number;
 rasters: Array<number>[];
 bounds: Bounds;
}

คำจำกัดความของประเภทข้อมูล

ประเภทข้อมูลที่รองรับมีดังนี้

export interface DataLayersResponse {
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 dsmUrl: string;
 rgbUrl: string;
 maskUrl: string;
 annualFluxUrl: string;
 monthlyFluxUrl: string;
 hourlyShadeUrls: string[];
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface Bounds {
 north: number;
 south: number;
 east: number;
 west: number;
}

// https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/buildingInsights/findClosest
export interface BuildingInsightsResponse {
 name: string;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 postalCode: string;
 administrativeArea: string;
 statisticalArea: string;
 regionCode: string;
 solarPotential: SolarPotential;
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface SolarPotential {
 maxArrayPanelsCount: number;
 panelCapacityWatts: number;
 panelHeightMeters: number;
 panelWidthMeters: number;
 panelLifetimeYears: number;
 maxArrayAreaMeters2: number;
 maxSunshineHoursPerYear: number;
 carbonOffsetFactorKgPerMwh: number;
 wholeRoofStats: SizeAndSunshineStats;
 buildingStats: SizeAndSunshineStats;
 roofSegmentStats: RoofSegmentSizeAndSunshineStats[];
 solarPanels: SolarPanel[];
 solarPanelConfigs: SolarPanelConfig[];
 financialAnalyses: object;
}

export interface SizeAndSunshineStats {
 areaMeters2: number;
 sunshineQuantiles: number[];
 groundAreaMeters2: number;
}

export interface RoofSegmentSizeAndSunshineStats {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 stats: SizeAndSunshineStats;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 planeHeightAtCenterMeters: number;
}

export interface SolarPanel {
 center: LatLng;
 orientation: 'LANDSCAPE' | 'PORTRAIT';
 segmentIndex: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
}

export interface SolarPanelConfig {
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 roofSegmentSummaries: RoofSegmentSummary[];
}

export interface RoofSegmentSummary {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 segmentIndex: number;
}

export interface LatLng {
 latitude: number;
 longitude: number;
}

export interface LatLngBox {
 sw: LatLng;
 ne: LatLng;
}

export interface Date {
 year: number;
 month: number;
 day: number;
}

export interface RequestError {
 error: {
  code: number;
  message: string;
  status: string;
 };
}

API จะแสดง URL ในรูปแบบต่อไปนี้

https://solar.googleapis.com/v1/solar/geoTiff:get?id=HASHED_ID

URL เหล่านี้สามารถใช้เพื่อเข้าถึงไฟล์ GeoTIFF ที่มีข้อมูลที่ขอ

ตัวอย่างการตอบกลับ

คำขอจะสร้างการตอบสนอง JSON ในรูปแบบ:

{
 "imageryDate": {
  "year": 2022,
  "month": 4,
  "day": 6
 },
 "imageryProcessedDate": {
  "year": 2023,
  "month": 8,
  "day": 4
 },
 "dsmUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=MmQyMzI0NTMyZDc3YjBjNmQ3OTgyM2ZhNzMyNzk5NjItN2ZjODJlOThkNmQ5ZDdmZDFlNWU3MDY4YWFlMWU0ZGQ6UkdCOkhJR0g=",
 "rgbUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=NzQwNGQ0NmUyMzAzYWRiNmMxNzMwZTJhN2IxMTc4NDctOTI5YTNkZTlkM2MzYjRiNjE4MGNkODVmNjNiNDhkMzE6UkdCOkhJR0g=",
 "maskUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=ZTk1YTBlZmY5Y2FhMThlNWYzMWEzZGZhYzEzMGQzOTAtM2Q4NmUyMmM5ZThjZmE0YjhhZWMwN2UzYzdmYmQ3ZjI6TUFTSzpISUdI",
 "annualFluxUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=OTE0OWIxZDM3NmNlYjkzMWY2YjQyYjY5Y2RkYzNiOTAtZjU5YTVjZGQ3MzE3ZTQ4NTNmN2M4ZmY2MWZlZGZkMzg6QU5OVUFMX0ZMVVg6SElHSA==",
 "monthlyFluxUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=Y2NhOGRhOWI2MjVmYmNiZTY3Njk4Yjk0MGJhNTk1NDUtY2MyYTI4NDJmN2Q5YTI0MmY2NDQyZGUwZWJkMWQ0ZDg6TU9OVEhMWV9GTFVYOkhJR0g=",
 "hourlyShadeUrls": [
  "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=OWFhOTZmNDU2OGQyNTYxYWQ4YjZkYjQ5NWI4Zjg1ODItZGEwNDNhMmM3NDU0MTY2OGIzZDY2OGU1NTY0NTFlMzE6TU9OVEhMWV9GTFVYOkhJR0g=",
  "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=MTI1ZTI2YzM1ZTRlYjA3ZDM4NWE2ODY4MjUzZmIxZTMtNTRmYTI3YmQyYzVjZDcyYjc5ZTlmMTRjZjBmYTk4OTk6TU9OVEhMWV9GTFVYOkhJR0g=",
  ...
 ],
 "imageryQuality": "HIGH"
}

เข้าถึงข้อมูลคำตอบ

การเข้าถึงข้อมูลผ่าน URL การตอบกลับต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม หากใช้คีย์การตรวจสอบสิทธิ์ คุณต้องเพิ่มคีย์ API ต่อท้าย URL ถ้าคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์ OAuth คุณต้องเพิ่มส่วนหัว OAuth

คีย์ API

หากต้องการส่งคำขอไปยัง URL ในการตอบกลับ ให้เพิ่มคีย์ API ต่อท้าย URL

curl -X GET "https://solar.googleapis.com/v1/solar/geoTiff:get?id=fbde33e9cd16d5fd10d19a19dc580bc1-8614f599c5c264553f821cd034d5cf32&key=YOUR_API_KEY"

นอกจากนี้ คุณยังส่งคำขอ HTTP ได้โดยวาง URL ในคำขอ cURL ลงในแถบ URL ของเบราว์เซอร์ การส่งผ่านคีย์ API ทำให้คุณมีความสามารถด้านการใช้งานและการวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเข้าถึงการควบคุมข้อมูลการตอบกลับได้ดียิ่งขึ้น

โทเค็น OAuth

หากต้องการส่งคำขอไปยัง URL ในการตอบกลับ ให้ส่งชื่อโปรเจ็กต์การเรียกเก็บเงินและโทเค็น OAuth ดังนี้

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
"https://solar.googleapis.com/v1/solar/geoTiff:get?id=fbde33e9cd16d5fd10d19a19dc580bc1-8614f599c5c264553f821cd034d5cf32"
    

TypeScript

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีรับค่าข้อมูลพิกเซล (ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นพิกเซลแต่ละพิกเซลของรูปภาพดิจิทัล รวมถึงค่าสีและแอตทริบิวต์อื่นๆ) คำนวณละติจูดและลองจิจูดจาก GeoTIFF และจัดเก็บไว้ในออบเจ็กต์ TypeScript

ในตัวอย่างนี้ เราเลือกอนุญาตการตรวจสอบประเภท ซึ่งลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประเภท เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโค้ด และดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น

// npm install geotiff geotiff-geokeys-to-proj4 proj4

import * as geotiff from 'geotiff';
import * as geokeysToProj4 from 'geotiff-geokeys-to-proj4';
import proj4 from 'proj4';

/**
 * Downloads the pixel values for a Data Layer URL from the Solar API.
 *
 * @param {string} url    URL from the Data Layers response.
 * @param {string} apiKey   Google Cloud API key.
 * @return {Promise<GeoTiff>} Pixel values with shape and lat/lon bounds.
 */
export async function downloadGeoTIFF(url: string, apiKey: string): Promise<GeoTiff> {
 console.log(`Downloading data layer: ${url}`);

 // Include your Google Cloud API key in the Data Layers URL.
 const solarUrl = url.includes('solar.googleapis.com') ? url + `&key=${apiKey}` : url;
 const response = await fetch(solarUrl);
 if (response.status != 200) {
  const error = await response.json();
  console.error(`downloadGeoTIFF failed: ${url}\n`, error);
  throw error;
 }

 // Get the GeoTIFF rasters, which are the pixel values for each band.
 const arrayBuffer = await response.arrayBuffer();
 const tiff = await geotiff.fromArrayBuffer(arrayBuffer);
 const image = await tiff.getImage();
 const rasters = await image.readRasters();

 // Reproject the bounding box into lat/lon coordinates.
 const geoKeys = image.getGeoKeys();
 const projObj = geokeysToProj4.toProj4(geoKeys);
 const projection = proj4(projObj.proj4, 'WGS84');
 const box = image.getBoundingBox();
 const sw = projection.forward({
  x: box[0] * projObj.coordinatesConversionParameters.x,
  y: box[1] * projObj.coordinatesConversionParameters.y,
 });
 const ne = projection.forward({
  x: box[2] * projObj.coordinatesConversionParameters.x,
  y: box[3] * projObj.coordinatesConversionParameters.y,
 });

 return {
  // Width and height of the data layer image in pixels.
  // Used to know the row and column since Javascript
  // stores the values as flat arrays.
  width: rasters.width,
  height: rasters.height,
  // Each raster reprents the pixel values of each band.
  // We convert them from `geotiff.TypedArray`s into plain
  // Javascript arrays to make them easier to process.
  rasters: [...Array(rasters.length).keys()].map((i) =>
   Array.from(rasters[i] as geotiff.TypedArray),
  ),
  // The bounding box as a lat/lon rectangle.
  bounds: {
   north: ne.y,
   south: sw.y,
   east: ne.x,
   west: sw.x,
  },
 };
}

ไฟล์ TIFF ทั้งหมดจะแสดงเป็นรูปภาพเปล่าในแอปพลิเคชันโปรแกรมดูรูปภาพ ยกเว้นเลเยอร์ RGB หากต้องการดูไฟล์ TIFF ที่ดาวน์โหลด ให้นำเข้าไฟล์ใน ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันการทำแผนที่ เช่น QGIS

ข้อกำหนดทั้งหมดของคำขอและการตอบกลับนี้อยู่ในเอกสารอ้างอิง