Tổng quan về API tuyến đường

API Tuyến đường là một dịch vụ chấp nhận yêu cầu HTTPS và trả về tuyến đường lý tưởng giữa hai vị trí, hoặc khoảng cách và thời gian di chuyển cho một ma trận tuyến đường giữa các vị trí điểm khởi hành và điểm đến khác nhau.

Lý do bạn nên sử dụng Routes API (API Tuyến đường)

Với Routes API (API Tuyến đường), bạn có thể xem các tuyến đường và thông tin chính xác về chuyến đi bằng cách sử dụng thông tin về phương tiện giao thông, tình trạng giao thông và đường sá cũng như các lựa chọn ưu tiên về tuyến đường:

 • Loại hình và khả năng của các phương thức vận tải

 • Hướng mà xe đang đi

 • Bên đường để đón khách hoặc trả xe

 • Tình trạng giao thông và các đường bị đóng

 • Vấn đề về an toàn như tránh các khu vực nguy hiểm hoặc cung cấp khu vực đến lấy hàng an toàn

 • Cân bằng giữa độ trễ, chất lượng và chi phí cho các nhu cầu định tuyến bằng các tính năng không bắt buộc như trạm thu phí và siêu dữ liệu về chuyến đi, chẳng hạn như thời gian, quãng đường và hiệu suất nhiên liệu

Bạn cũng có thể xác định các tuyến hiệu quả nhất để lên lịch điều phối, chẳng hạn như:

 • Cách tốt nhất để chỉ định một nhóm worker để chọn một loạt các gói

 • Xác định kho hàng tốt nhất để vận chuyển kiện hàng đến điểm đến cuối cùng

Bạn có thể làm gì với Routes API?

Với Routes API (API Tuyến đường), bạn có thể nhận được 2 danh mục thông tin định tuyến chính:

 • Tuyến đường từ một vị trí đến một hoặc nhiều điểm đến

 • Ma trận về các tuyến đường có thể có giữa nhiều vị trí bắt đầu và kết thúc.

Xem tuyến đường cho một hoặc nhiều điểm đến

Với phương thức Compute Routes của API Tuyến đường, bạn có thể tính toán giữa các vị trí:

 • Xem đường đi cho nhiều cách đi lại và cho một hoặc nhiều điểm đến:

  • Các phương tiện giao thông, bao gồm phương tiện công cộng, xe ô tô, xe hai bánh, đi bộ hoặc đi xe đạp.

  • Một loạt các điểm tham chiếu mà bạn có thể tối ưu hoá để đạt được thứ tự hiệu quả nhất khi di chuyển chúng.

 • Nhiều cách để chỉ định điểm xuất phát, đích đến và điểm tham chiếu:

  • Chuỗi văn bản. Ví dụ: "Chicago, IL", "Darwin, NT, Australia", "1800 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043" hoặc "CWF6+FWX Mountain View, California"

  • Mã địa điểm

  • Kinh độ và vĩ độ (không bắt buộc) khi hướng xe

 • Tinh chỉnh các lựa chọn về tuyến đường dựa trên nhu cầu và mục tiêu của bạn:

 • Kiểm soát độ trễ và chất lượng bằng cách chỉ yêu cầu dữ liệu bạn cần thông qua mặt nạ trường (field mask) để tránh thời gian xử lý không cần thiết và mức phí yêu cầu cao hơn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Chọn thông tin cần trả về.

Tải ma trận về các tuyến đường có thể có

Phương thức Compute Route Matrix của Routes API cung cấp một ma trận thông tin cho các tuyến đường được đề xuất giữa nhiều điểm xuất phát và điểm cuối, bao gồm cả khoảng cách và thời gian đến dự kiến, để giúp bạn chọn điểm xuất phát và đích đến phù hợp nhất dựa trên nhu cầu kinh doanh của mình. Bạn có thể yêu cầu các loại dữ liệu khoảng cách sau:

 • Quãng đường cho phương tiện đã chọn

 • Khoảng cách tính bằng kilômét hoặc dặm

 • Thời gian di chuyển ước tính khi giao thông

Với dữ liệu khoảng cách, bạn có thể xác định cách hiệu quả nhất để định tuyến hành khách, lô hàng hoặc trình chạy giữa nhiều điểm gốc và đích đến có thể xảy ra.

Bạn có thể truyền trực tuyến các phần tử của phản hồi trước khi toàn bộ ma trận được tính toán, nhờ đó giảm độ trễ phản hồi.

Bạn có thể chỉ định nhiều nguồn gốc và đích đến cho mỗi yêu cầu phía máy chủ bằng số nguồn gốc nhân với số lượng đích đến là 625.

Cách hoạt động của API Tuyến đường

API Tuyến đường có hai phương thức: ComputeRoutesComputeRouteMatrix.

ComputeRoutes

Phương thức ComputeRoutes của API Tuyến đường chấp nhận một yêu cầu POST qua HTTP với nội dung yêu cầu JSON chứa thông tin chi tiết về yêu cầu. Các thuộc tính bắt buộc bao gồm nguồn gốc, đích đến,

Ví dụ:

curl -X POST -d '{
  "origin": {
   "address": "1800 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043"
  },
  "destination": {
   "address": "Sloat Blvd &, Upper Great Hwy, San Francisco, CA 94132"
  },
 "travelMode": "DRIVE"
 }' \
 -H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
 -H 'X-Goog-FieldMask: routes.duration,routes.distanceMeters' \
 'https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes'

Sau đó, dịch vụ sẽ tính toán tuyến đã yêu cầu và trả về các trường mà bạn đã yêu cầu.

ComputeRouteMatrix

API Tuyến đường ComputeRouteMatrix chấp nhận một yêu cầu POST qua HTTP với nội dung yêu cầu JSON chứa thông tin chi tiết về yêu cầu. Bắt buộc phải có ít nhất một nguồn gốc, hai hoặc nhiều đích đến, TravelMode và một mặt nạ trường (field mask) để chỉ định những trường cần trả về.

Ví dụ:

curl -X POST -d '{
 "origins": [
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.420761,
      "longitude": -122.081356
     }
    }
   }
  },
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.403184,
      "longitude": -122.097371
     }
    }
   }
  }
 ],
 "destinations": [
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.420999,
      "longitude": -122.086894
     }
    }
   }
  },
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.383047,
      "longitude": -122.044651
     }
    }
   }
  }
 ],
 "travelMode": "DRIVE"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: originIndex,destinationIndex,duration,distanceMeters,status,condition' \
'https://routes.googleapis.com/distanceMatrix/v2:computeRouteMatrix'

Phản hồi này chứa các tuyến có thể dùng để kết hợp tất cả điểm tham chiếu gốc và đích.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua Routes API (API Tuyến đường) cùng với dữ liệu mà API đó trả về.

Tài nguyên dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
ComputeRoutes Trả về các tuyến đường, chân và bước của một tuyến đường với các tuyến đường thay thế nếu được yêu cầu. JSON
ComputeRouteMatrix Trả về một mảng các tuyến từ một điểm tham chiếu gốc đến một điểm tham chiếu đích.

Cách sử dụng Routes API (API Tuyến đường)

1 Thiết lập Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud rồi hoàn thành các hướng dẫn thiết lập sau đó.
2 Tính toán một tuyến đường và xem xét phản hồi Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xem tuyến đườngXem phản hồi về tuyến đường.
3 Tính toán ma trận các tuyến và xem xét phản hồi Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Lấy ma trận tuyếnXem lại phản hồi của ma trận tuyến.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Để biết danh sách các thư viện ứng dụng có sẵn cho API Tuyến đường, hãy xem phần Thư viện ứng dụng.

Bước tiếp theo