Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Đường.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Nhận hình học của những con đường gần nhất cho một tập hợp các toạ độ vĩ độ/kinh độ.
Sử dụng Thư viện ứng dụng dành cho Dịch vụ web của Google Maps để làm việc với Dịch vụ Google Maps trên máy chủ của bạn bằng cách sử dụng Java, Python, Go hoặc Node.js.
Sử dụng Trình kiểm tra API đường để kiểm tra kết quả của một yêu cầu một cách chi tiết, tương tác với Chế độ xem phố và nhiều thao tác khác.
Tìm hiểu thêm về các phương pháp phổ biến hữu ích cho việc thiết lập yêu cầu dịch vụ web và xử lý phản hồi dịch vụ.

Tính năng

Tìm hiểu về các tính năng cốt lõi của API Đường.
Nhận hình học cho các con đường gần nhất cho một tập hợp các toạ độ vĩ độ/kinh độ.
Lấy đoạn đường gần nhất cho một tập hợp vĩ độ/kinh độ.
Tìm hiểu thêm về các kỹ thuật thu thập dữ liệu để sử dụng cho tính năng chụp nhanh đường.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.