Roads API Web Hizmetlerini Kullanmayla İlgili En İyi Uygulamalar

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Google Haritalar Platformu web hizmetleri, harita hizmetleriniz için coğrafi veriler sağlayan, Google hizmetlerine yönelik HTTP arayüzleri koleksiyonudur.

Bu kılavuzda, web hizmeti isteklerinizi ayarlamak ve hizmet yanıtlarını işlemek için sık kullanılan bazı uygulamalar açıklanmaktadır. Roads API ile ilgili tüm belgeler için geliştirici kılavuzuna bakın.

Web hizmeti nedir?

Google Haritalar Platformu web hizmetleri, harici hizmetlerden Maps API verileri istemek ve Haritalar uygulamalarınızda kullanmak için kullanılan bir arayüzdür. Bu hizmetler, Google Haritalar Platformu Hizmet Şartları'ndaki Lisans Kısıtlamaları uyarınca, bir haritayla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Maps API web hizmetleri, belirli URL'lere yapılan HTTP(S) isteklerini kullanarak URL parametrelerini ve/veya JSON biçimli POST verilerini hizmetlerin bağımsız değişkeni olarak iletir. Genellikle bu hizmetler, HTTP(S) isteğindeki verileri uygulamanızın ayrıştırılması ve/veya işlenmesi için JSON olarak döndürür.

Genel bir Roads API web hizmeti isteği genellikle aşağıdaki biçimdedir:

https://roads.googleapis.com/v1/snapToRoads?parameters&key=YOUR_API_KEY

snapToRoads ifadesi, istenen hizmeti belirtir. Diğer Yol hizmetleri arasında nearestRoads ve speedLimits bulunur.

Not: Tüm Roads API uygulamaları için kimlik doğrulama gerekir. Kimlik doğrulama kimlik bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

SSL/TLS Erişimi

API anahtarları kullanan veya kullanıcı verileri içeren tüm Google Haritalar Platformu istekleri için HTTPS gereklidir. Hassas veri içeren HTTP üzerinden yapılan istekler reddedilebilir.

Geçerli bir URL oluşturma

"Geçerli" bir URL'nin çok bariz bir şekilde belirgin olduğunu düşünebilirsiniz, ancak tam olarak doğru değildir. Örneğin, tarayıcıdaki bir adres çubuğuna girilen bir URL özel karakterler (ör."上海+中國") içerebilir. Aktarma işleminden önce tarayıcının bu karakterleri dahili olarak farklı bir kodlamaya dönüştürmesi gerekir. Aynı şekilde, UTF-8 girişi oluşturan veya kabul eden tüm kodlar, UTF-8 karakterlerine sahip URL'leri "geçerli" olarak işleyebilir, ancak bunları bir web sunucusuna göndermeden önce çevirmeleri gerekir. Bu işleme URL kodlaması veya yüzde kodlama adı verilir.

Özel karakterler

Tüm URL'lerin Tek Tip Kaynak Tanımlayıcısı (URI) spesifikasyonunda belirtilen söz dizimine uyması gerektiğinden özel karakterleri çevirmemiz gerekir. Bu, URL'lerin yalnızca ASCII karakterlerin özel bir alt kümesini içermesi gerektiği anlamına gelir: alfanümerik semboller ve URL'lerde kontrol karakteri olarak kullanılacak bazı ayrılmış karakterler. Bu tabloda şu karakterler özetlenmiştir:

Geçerli URL Karakterlerinin Özeti
AyarlaolabilirURL kullanımı
Alfanümerik a b c d e f n g h i j l m n n o p q r s u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 Metin dizeleri, şema kullanımı (http), bağlantı noktası (8080) vb.
Ayrılmamış - _ . ~ Metin dizeleri
Rezervasyon yapıldı ! * ' ( ) ; : @ & = + $ , / ? % # [ ] Kontrol karakterleri ve/veya Metin Dizeleri

Geçerli bir URL oluştururken, URL'nin yalnızca Geçerli URL Karakterlerinin Özeti tablosunda gösterilen karakterleri içerdiğinden emin olun. Bu karakter kümesini kullanmak için bir URL oluşturmak, genellikle bir sorunu ve eksik olanı olmak üzere iki soruna yol açar:

 • Sevmek istediğiniz karakterler, yukarıda belirtilen grubun dışında var. Örneğin, 上海+中國 gibi yabancı dillerdeki karakterlerin yukarıdaki karakterler kullanılarak kodlanması gerekir. Genel kurala göre, URL'lerde izin verilmeyen boşluklar genellikle '+' karakteriyle de gösterilir.
 • Yukarıdaki karakterler içinde, ayrılmış karakterler olarak ayarlanmış karakterler vardır, ancak gerçek anlamda kullanılması gerekir. Örneğin, ?, sorgu dizesinin başlangıcını belirtmek için URL'lerde kullanılır. "&"; Gizemler" dizesini kullanmak isterseniz '?' karakterini kodlamanız gerekir.

URL kodlamalı tüm karakterler, bir '%' karakteri ve UTF-8 karakterlerine karşılık gelen iki karakterlik onaltılık bir değer kullanılarak kodlanır. Örneğin, UTF-8'deki 上海+中國, %E4%B8%8A%E6%B5%B7%2B%E4%B8%AD%E5%9C%8B olarak URL olarak kodlanır. ? and the Mysterians dizesi %3F+and+the+Mysterians veya %3F%20and%20the%20Mysterians olarak URL olarak kodlanır.

Kodlanması gereken yaygın karakterler

Kodlanması gereken bazı yaygın karakterler şunlardır:

Güvenli olmayan karakter Kodlanmış değer
Boşluk tuşu %20
" %22
< %3C
> %3E
# %23
% %25
| %7C

Kullanıcı girişinden aldığınız bir URL'yi dönüştürmek bazen zor bir süreçtir. Örneğin, bir kullanıcı "5.&";Ana St.&"; Genel olarak, tüm kullanıcı girişlerini düz karakter olarak değerlendirerek URL'nizi parçalarından oluşturmanız gerekir.

Ayrıca URL'ler, tüm Google Haritalar Platformu web hizmetleri ve statik web API'leri için 8.192 karakterle sınırlıdır. Çoğu hizmette bu karakter sınırına nadiren yaklaşılır. Bununla birlikte, belirli hizmetlerin uzun URL'lere neden olabilecek birkaç parametresi olduğunu unutmayın.

Google API'lerinin Kibarca Kullanımı

Kötü tasarlanmış API istemcileri, hem internet hem de Google sunucuları için gerekenden daha fazla yük yükleyebilir. Bu bölümde, API'lerin müşterileri için bazı en iyi uygulamalar yer almaktadır. Buradaki en iyi uygulamaları izlemek, uygulamanızın API'lerin kötüye kullanımını engellemesini önlemeye yardımcı olabilir.

Üstel Geri Alma

Nadiren de olsa isteğiniz yerine getirilirken bir sorun yaşanabilir. 4XX veya 5XX HTTP yanıt kodu alabilirsiniz ya da TCP bağlantısı istemciniz ile Google'ın sunucusu arasında bir yerde başarısız olabilir. Orijinal istek başarısız olduğunda takip isteği başarılı olabileceği için genellikle isteği yeniden denemeye değer. Ancak Google sunucularına tekrar tekrar istekte bulunmak yalnızca önemli değildir. Bu döngü davranışı, istemciniz ile Google arasındaki ağa aşırı yük yüklenmesine neden olarak birçok taraf için soruna yol açabilir.

Denemeler arasında gecikmeleri artırarak yeniden denemek daha iyi bir yaklaşımdır. Genellikle gecikme, her girişimde çarpımsal bir faktörle artırılır. Bu yaklaşım, Üstel Geri Çekme olarak bilinir.

Örneğin, Time Zone API'ye istekte bulunmak isteyen bir uygulamayı düşünün:

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810,-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY

Aşağıdaki Python örneği, eksponansiyel geri yükleme ile nasıl istekte bulunulacağını göstermektedir:

import json
import time
import urllib.error
import urllib.parse
import urllib.request

# The maps_key defined below isn't a valid Google Maps API key.
# You need to get your own API key.
# See https://developers.google.com/maps/documentation/timezone/get-api-key
API_KEY = "YOUR_KEY_HERE"
TIMEZONE_BASE_URL = "https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json"


def timezone(lat, lng, timestamp):

  # Join the parts of the URL together into one string.
  params = urllib.parse.urlencode(
    {"location": f"{lat},{lng}", "timestamp": timestamp, "key": API_KEY,}
  )
  url = f"{TIMEZONE_BASE_URL}?{params}"

  current_delay = 0.1 # Set the initial retry delay to 100ms.
  max_delay = 5 # Set the maximum retry delay to 5 seconds.

  while True:
    try:
      # Get the API response.
      response = urllib.request.urlopen(url)
    except urllib.error.URLError:
      pass # Fall through to the retry loop.
    else:
      # If we didn't get an IOError then parse the result.
      result = json.load(response)

      if result["status"] == "OK":
        return result["timeZoneId"]
      elif result["status"] != "UNKNOWN_ERROR":
        # Many API errors cannot be fixed by a retry, e.g. INVALID_REQUEST or
        # ZERO_RESULTS. There is no point retrying these requests.
        raise Exception(result["error_message"])

    if current_delay > max_delay:
      raise Exception("Too many retry attempts.")

    print("Waiting", current_delay, "seconds before retrying.")

    time.sleep(current_delay)
    current_delay *= 2 # Increase the delay each time we retry.


if __name__ == "__main__":
  tz = timezone(39.6034810, -119.6822510, 1331161200)
  print(f"Timezone: {tz}")

Ayrıca, başvuru çağrı zincirinde daha yüksek bir düzeyde bir yeniden deneme kodu olduğundan ve bu işlemin çok sayıda kez tekrar eden isteklere yol açtığından emin olmanız gerekir.

Senkronize Talepler

Google’a ait API'lere senkronize edilen çok sayıda istek, Google altyapısına bir Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırısı gibi görünebilir ve buna uygun şekilde işlenir. Bunu önlemek için API isteklerinin istemciler arasında senkronize edilmediğinden emin olmanız gerekir.

Örneğin, geçerli saat diliminde saati görüntüleyen bir uygulamayı ele alalım. Bu uygulama muhtemelen istemci işletim sisteminde bir alarm ayarlar ve görüntülenen saatin güncellenebilmesi için dakika başında uyandırır. Uygulama, söz konusu alarmla ilişkilendirilen işleme kapsamında API çağrısı yapmamalıdır.

Sabit bir alarma yanıt olarak API çağrıları yapmak kötü bir şekilde yapılır. Bunun nedeni, API çağrılarının farklı cihazlar arasında bile olsa, zamanın eşit olarak dağıtılması yerine dakikanın başına senkronize edilmesidir. Kötü tasarlanmış bir uygulama, her dakikanın başında normal seviyelerin altmış katı bir trafik artışı sağlar.

Bunun yerine iyi bir tasarım, ikinci bir alarmın rastgele seçilen bir zamana ayarlanmasıdır. Bu ikinci alarm etkinleştirildiğinde uygulama, ihtiyacı olan tüm API'leri çağırır ve sonuçları depolar. Uygulama, görünümünü dakikanın başında güncellemek istediğinde API'yi tekrar çağırmak yerine, önceden depolanan sonuçları kullanır. Bu yaklaşımda API çağrıları zaman içinde eşit olarak yayılır. Dahası, API çağrıları, ekran güncellendiğinde oluşturma işlemini geciktirmez.

Dakikanın başı dışında, hedeflememeniz gereken sırasıyla diğer yaygın senkronizasyon zamanları bir saat başında ve her günün gece yarısı başlar.

Yanıtlar İşleme

Bu bölümde, bu değerlerin web hizmeti yanıtlarından dinamik olarak nasıl alınacağı açıklanmaktadır.

Google Haritalar web hizmetleri, anlaşılması kolay ancak kullanıcı dostu olmayan yanıtlar sağlar. Bir sorgu gerçekleştirirken veri kümesi göstermek yerine belirli değerleri çıkarmak isteyebilirsiniz. Genellikle, web hizmetinden gelen yanıtları ayrıştırır ve yalnızca sizi ilgilendiren değerleri ayıklarsınız.

Kullandığınız ayrıştırma şeması, JSON'da çıkış döndürüp döndürmediğinize bağlıdır. Daha önce JavaScript nesneleri biçiminde olan JSON yanıtları, istemcinin üzerinde JavaScript'in içinde işlenebilir.