Pollen API

ממשק API של Pollen.

שירות: pollen.googleapis.com

כדי להתקשר לשירות הזה, מומלץ להשתמש בספריות הלקוח ש-Google מספקת. אם האפליקציה שלכם צריכה להשתמש בספריות משלכם כדי לקרוא לשירות הזה, עליכם להשתמש במידע הבא כשתשלחו את בקשות ה-API.

נקודת הקצה לשירות

נקודת קצה (endpoint) היא כתובת URL בסיסית שמציינת את כתובת הרשת של שירות API. בשירות אחד יכולות להיות כמה נקודות קצה בשירות. לשירות הזה יש את נקודת הקצה הבאה לכל שירות, וכל מזהי ה-URI שלמטה יחסיים לנקודת הקצה הזו:

  • https://pollen.googleapis.com

משאב REST: v1.forecast

שיטות
lookup GET /v1/forecast:lookup
החזרה של עד 5 ימים של פרטי אבקנים יומיים ביותר מ-65 מדינות, רזולוציה של עד 1 ק"מ.

משאב REST: v1.mapTypes.heatmapTiles

שיטות
lookupHeatmapTile GET /v1/mapTypes/{mapType}/heatmapTiles/{zoom}/{x}/{y}
מחזירה מערך בייטים שמכיל את הנתונים של תמונת המשבצת מסוג PNG.