Mapy termiczne

Punkt końcowy heatmapTiles udostępnia mapy termiczne związane z pyłkami za pomocą nakładki z kafelkami. Nakładka z kafelkami to zbiór kafelków obrazów, które można wyświetlać na Mapach Google. Każdy kafelek z obrazem ma wymiary 256 x 256 pikseli.

Nakładka z kafelkami to siatka złożona z kolekcji kafelków, do których przypisane są współrzędne (X,Y). Kafelek ze współrzędnymi (0,0) jest zawsze w północno-zachodnim rogu mapy. Wartości X rosną z zachodu na wschód, a Y – z północy na południe.

zoom level określa, jak duża lub mała zawartość mapy pojawia się w widoku mapy. Rozmiar siatki kafelków jest określany przez skalowanie współrzędnych X i Y wykładniczo według poziomu powiększenia.

gridSizeX = XzoomLevel
gridSizeY = YzoomLevel

Na przykład przy powiększeniu 2 mapa świata jest przedstawiona za pomocą macierzy 4 x 4, co daje w sumie 16 kafelków.

Poniższy obraz przedstawia mapę termiczną całego świata TREE_UPI z podziałem na kafelki dostępne z powiększeniem o 2 poziomach.

Mapa termiczna całego świata w postaci siatki 4 na 4.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Współrzędne mapy i kafelka.

Możesz zażądać bieżących kafelków mapy termicznej pyłków za pomocą punktu końcowego heatmapTiles, wysyłając żądanie HTTP GET do:

https://pollen.googleapis.com/v1/mapTypes/TYPE/heatmapTiles/Z/X/Y?key=YOUR_API_KEY

Punkt końcowy mapy termicznej

Aby żądanie zostało zrealizowane, wymagane są wszystkie wymienione poniżej parametry:

  • KEY: klucz interfejsu API Twojej aplikacji. Ten klucz identyfikuje aplikację na potrzeby zarządzania limitami. Dowiedz się, jak uzyskać klucz.
  • TYPE: typ mapy termicznej do zwrócenia. Sprawdź dozwolone wartości.
  • Z: poziom powiększenia, który określa, jak duża lub mała zawartość mapy pojawia się w widoku mapy. Dozwolone są wartości z zakresu 0–16, gdzie wartość 0 oznacza cały świat na jednym kafelku.
  • X,Y: współrzędne kafelka względem północnego wschodniego rogu (0,0). Wartości X rosną z zachodu na wschód, a Y – z północy na południe. Współrzędne muszą być prawidłowe przy określonym poziomie powiększenia. Jeśli np. ustawisz poziom powiększenia na 2 i żądasz wyświetlenia kafelka w miejscu współrzędnych (10,10), interfejs API zwróci błąd.

Przykładowe żądanie mapy termicznej

Powyższy obraz przedstawia mapę termiczną TREE_UPI z powiększeniem na poziomie 2 oraz współrzędne każdego kafelka. W tym przykładzie użyto punktu końcowego heatmapTiles do wysłania żądania kafelka o współrzędnych (2,1):

https://pollen.googleapis.com/v1/mapTypes/TREE_UPI/heatmapTiles/2/2/1?key=YOUR_API_KEY

Jest to obraz, który można nałożyć na mapę:

Przykład kafelka mapy termicznej z użyciem mapy TREE_UPI.

Więcej informacji o nakładaniu kafelków na mapę domyślną znajdziesz w artykule Typy nakładek map.