การใช้โทเค็นเซสชัน

โทเค็นเซสชันจะจัดกลุ่มคำค้นหาและเฟสการเลือกของการค้นหาแบบเติมข้อความอัตโนมัติของผู้ใช้เป็นเซสชันที่แยกกันเพื่อใช้ในการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีใช้โทเค็นเซสชันในการเรียกใช้การเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) และรายละเอียดสถานที่ (ใหม่)

สร้างโทเค็นเซสชัน

ผู้ใช้มีหน้าที่สร้างโทเค็นเซสชันที่ไม่ซ้ำกันสําหรับแต่ละเซสชัน Google แนะนำให้ใช้ UUID เวอร์ชัน 4

สร้างคำขอการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่)

คำขอการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) เป็นคำขอ HTTP POST ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์เนื้อหาคำขอได้ที่คำขอวางการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่)

คำขอชุดต่อไปนี้แสดงผู้ใช้ที่กำลังค้นหาร้านพิซซ่าในซานฟรานซิสโก เมื่อผู้ใช้เริ่มพิมพ์คำค้นหา ระบบจะเรียกใช้การเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) สำหรับการกดแป้นพิมพ์แต่ละครั้ง ระบบจะส่งโทเค็นเซสชันที่สร้างขึ้นเป็นพารามิเตอร์ในการเรียกแต่ละครั้ง

คำขอแรกและการตอบกลับ

คำขอ 1

curl -X POST -d '{
 "input": "p",
 "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965
   },
   "radius": 500.0
  }
 }
}' -H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete

คำตอบที่ 1

{
 "suggestions": [
  {
   "placePrediction": {
    "place": "places/ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "placeId": "ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "text": {
     "text": "PIER 39, The Embarcadero, San Francisco, CA, USA",
     "matches": [
      {
       "endOffset": 1
      }
     ]
    },
    "structuredFormat": {
     "mainText": {
      "text": "PIER 39",
      "matches": [
       {
        "endOffset": 1
       }
      ]
     },
     "secondaryText": {
      "text": "The Embarcadero, San Francisco, CA, USA"
     }
    },
    "types": [
     "historical_landmark",
     "shopping_mall",
     "point_of_interest",
     "establishment",
     "marina",
     "tourist_attraction"
    ]
   }
  },
 ]
  / ... /
}

คำขอและการตอบกลับที่ 2

คำขอ 2

curl -X POST -d '{
 "input": "pi",
 "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965
   },
   "radius": 500.0
  }
 }
}' -H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete

คำตอบที่ 2

{
 "suggestions": [
  {
   "placePrediction": {
    "place": "places/ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "placeId": "ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "text": {
     "text": "PIER 39, The Embarcadero, San Francisco, CA, USA",
     "matches": [
      {
       "endOffset": 2
      }
     ]
    },
    "structuredFormat": {
     "mainText": {
      "text": "PIER 39",
      "matches": [
       {
        "endOffset": 2
       }
      ]
     },
     "secondaryText": {
      "text": "The Embarcadero, San Francisco, CA, USA"
     }
    },
    "types": [
     "establishment",
     "point_of_interest",
     "shopping_mall",
     "marina",
     "historical_landmark",
     "tourist_attraction"
    ]
   }
  },
 /.../
 ]
}

คำขอและคำตอบที่ 3

คำขอ 3

curl -X POST -d '{
 "input": "piz",
 "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965
   },
   "radius": 500.0
  }
 }
}' -H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete

คำตอบที่ 3

{
 "suggestions": [
  {
   "placePrediction": {
    "place": "places/ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
    "placeId": "ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
    "text": {
     "text": "Pizza By The Slice, Grant Avenue, San Francisco, CA, USA",
     "matches": [
      {
       "endOffset": 3
      }
     ]
    },
    "structuredFormat": {
     "mainText": {
      "text": "Pizza By The Slice",
      "matches": [
       {
        "endOffset": 3
       }
      ]
     },
     "secondaryText": {
      "text": "Grant Avenue, San Francisco, CA, USA"
     }
    },
    "types": [
     "establishment",
     "point_of_interest",
     "food",
     "pizza_restaurant",
     "restaurant"
    ]
   }
  },
 /.../
 ]
}

จบเซสชัน

สิ้นสุดเซสชันด้วยการส่งคำขอให้รายละเอียดสถานที่ (ใหม่) หรือการตรวจสอบที่อยู่ และส่งโทเค็นเซสชันเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับคำขอการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่)

สร้างคำขอรายละเอียดสถานที่ (ใหม่)

คำขอรายละเอียดสถานที่ (ใหม่) เป็นคำขอ HTTP GET ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์เนื้อหาคำขอได้ที่คำขอรายละเอียดสถานที่ (ใหม่)

คำขอรายละเอียดสถานที่ต่อไปนี้ (ใหม่) รวม id ของสถานที่ที่เลือก และ sessionToken ที่ใช้ในการเรียกการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) ครั้งก่อน

curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' \
-H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "X-Goog-FieldMask: id,displayName,accessibilityOptions,businessStatus" \
https://places.googleapis.com/v1/places/ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE?sessionToken=3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c

การเรียกจะใช้ตำแหน่ง id จาก ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE เพื่อสร้างการตอบสนอง JSON ต่อไปนี้

{
 "id": "ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
 "businessStatus": "OPERATIONAL",
 "displayName": {
  "text": "Pizza By The Slice",
  "languageCode": "en"
 },
 "accessibilityOptions": {
  "wheelchairAccessibleParking": false,
  "wheelchairAccessibleEntrance": true
 }
}

ส่งคำขอตรวจสอบที่อยู่

คำขอตรวจสอบที่อยู่คือคำขอ HTTP POST ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์เนื้อหาคำขอได้ที่ส่งคำขอการตรวจสอบที่อยู่

คำขอตรวจสอบที่อยู่ต่อไปนี้จะรวมที่อยู่ของตำแหน่งที่เลือก ซึ่งพบในช่อง text ของการตอบกลับที่เติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) และ sessionToken ที่ใช้ในการเรียกการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) ครั้งก่อน
  curl -X POST -d '{
   "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
   "address": {
    "addressLines": "Pizza By The Slice, Grant Avenue, San Francisco, CA, USA"
   }
  }' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  "https://addressvalidation.googleapis.com/v1:validateAddress?key=YOUR_API_KEY"

การเรียกจะสร้างการตอบสนอง JSON ต่อไปนี้

  {
   "result": {
    "verdict": {
     "inputGranularity": "PREMISE",
     "validationGranularity": "PREMISE",
     "geocodeGranularity": "PREMISE",
     "hasInferredComponents": true
    },
    "address": {
     "formattedAddress": "Pizza By The Slice, Grant Avenue, San Francisco, CA 94133, USA",
     "postalAddress": {
      "regionCode": "US",
      "languageCode": "en",
      "postalCode": "94133",
      "administrativeArea": "CA",
      "locality": "San Francisco",
      "addressLines": [
       "Pizza By The Slice",
       "Grant Ave"
      ]
     },
     "addressComponents": [
      {
       "componentName": {
        "text": "Pizza By The Slice",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "point_of_interest",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "Grant Avenue",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "route",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "San Francisco",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "locality",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "CA",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "administrative_area_level_1",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "USA",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "country",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "94133"
       },
       "componentType": "postal_code",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED",
       "inferred": true
      }
     ],
     "missingComponentTypes": [
      "street_number"
     ]
    },
    "geocode": {
     "location": {
      "latitude": 37.800504,
      "longitude": -122.4074794
     },
     "plusCode": {
      "globalCode": "849VRH2V+62"
     },
     "bounds": {
      "low": {
       "latitude": 37.800504,
       "longitude": -122.4074794
      },
      "high": {
       "latitude": 37.800504,
       "longitude": -122.4074794
      }
     },
     "featureSizeMeters": 10,
     "placeId": "ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
     "placeTypes": [
      "food",
      "restaurant",
      "point_of_interest",
      "establishment"
     ]
    },
    "uspsData": {
     "standardizedAddress": {
      "firstAddressLine": "PIZZA BY THE SLICE",
      "secondAddressLine": "GRANT AVE",
      "cityStateZipAddressLine": "SAN FRANCISCO",
      "city": "SAN FRANCISCO",
      "state": "CA",
      "zipCode": "94133"
     },
     "dpvFootnote": "A1M1",
     "postOfficeCity": "SAN FRANCISCO",
     "postOfficeState": "CA"
    }
   },
   "responseId": "4b669675-2c3b-463a-ae20-400248cf6ac9"
  }

ยกเลิกเซสชัน

เซสชันจะสิ้นสุดลงหากผู้ใช้ออกจากเซสชันนั้น ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เริ่มค้นหาร้านพิซซ่าแต่ไม่เลือกสถานที่ (เริ่มเรียกใช้รายละเอียดสถานที่ (ใหม่)) หรือตรวจสอบที่อยู่ (เรียกการตรวจสอบที่อยู่) เซสชันจะสิ้นสุดลงและโทเค็นเซสชันจะหมดอายุ