Tự động hoàn thành truy vấn

Bạn có thể dùng dịch vụ Tự động hoàn thành cụm từ tìm kiếm để cung cấp thông tin dự đoán cụm từ tìm kiếm cho các nội dung tìm kiếm theo địa lý dựa trên văn bản, bằng cách trả về các cụm từ tìm kiếm đề xuất khi bạn nhập.

Yêu cầu tự động hoàn thành truy vấn

Dịch vụ Tự động hoàn thành truy vấn là một phần của API Địa điểm, đồng thời chia sẻ khoá API cũng như hạn mức với API Địa điểm.

Dịch vụ Tự động hoàn thành truy vấn cho phép bạn thêm các dự đoán truy vấn địa lý vào ứng dụng của mình một cách nhanh chóng. Thay vì tìm kiếm một địa điểm cụ thể, người dùng có thể nhập nội dung tìm kiếm theo danh mục, chẳng hạn như "pizza gần New York" và dịch vụ này sẽ phản hồi bằng danh sách cụm từ tìm kiếm đề xuất khớp với chuỗi. Vì dịch vụ Tự động hoàn thành truy vấn có thể khớp cả từ đầy đủ và chuỗi con, nên các ứng dụng có thể gửi truy vấn khi người dùng nhập để cung cấp các dự đoán nhanh chóng.

Yêu cầu Tự động hoàn thành truy vấn là một URL HTTP có dạng sau:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/queryautocomplete/output?parameters

trong đó output có thể là json hoặc xml.

Cần có một số tham số để khởi tạo yêu cầu Tự động hoàn thành truy vấn. Theo tiêu chuẩn trong URL, tất cả tham số được phân tách bằng ký hiệu và (&). Danh sách các tham số và giá trị có thể có được liệt kê dưới đây.

Required parameters

 • input

  The text string on which to search. The Place Autocomplete service will return candidate matches based on this string and order results based on their perceived relevance.

Optional parameters

 • language

  The language in which to return results.

  • See the list of supported languages. Google often updates the supported languages, so this list may not be exhaustive.
  • If language is not supplied, the API attempts to use the preferred language as specified in the Accept-Language header.
  • The API does its best to provide a street address that is readable for both the user and locals. To achieve that goal, it returns street addresses in the local language, transliterated to a script readable by the user if necessary, observing the preferred language. All other addresses are returned in the preferred language. Address components are all returned in the same language, which is chosen from the first component.
  • If a name is not available in the preferred language, the API uses the closest match.
  • The preferred language has a small influence on the set of results that the API chooses to return, and the order in which they are returned. The geocoder interprets abbreviations differently depending on language, such as the abbreviations for street types, or synonyms that may be valid in one language but not in another. For example, utca and tér are synonyms for street in Hungarian.
 • location

  The point around which to retrieve place information. This must be specified as latitude,longitude.

  The location parameter may be overriden if the query contains an explicit location such as Market in Barcelona. Using quotes around the query may also influence the weight given to the location and radius.
 • offset

  The position, in the input term, of the last character that the service uses to match predictions. For example, if the input is Google and the offset is 3, the service will match on Goo. The string determined by the offset is matched against the first word in the input term only. For example, if the input term is Google abc and the offset is 3, the service will attempt to match against Goo abc. If no offset is supplied, the service will use the whole term. The offset should generally be set to the position of the text caret.

 • radius

  Defines the distance (in meters) within which to return place results. You may bias results to a specified circle by passing a location and a radius parameter. Doing so instructs the Places service to prefer showing results within that circle; results outside of the defined area may still be displayed.

  The radius will automatically be clamped to a maximum value depending on the type of search and other parameters.

  • Autocomplete: 50,000 meters
  • Nearby Search:
   • with keyword or name: 50,000 meters
   • without keyword or name
    • Up to 50,000 meters, adjusted dynamically based on area density, independent of rankby parameter.
    • When using rankby=distance, the radius parameter will not be accepted, and will result in an INVALID_REQUEST.
  • Query Autocomplete: 50,000 meters
  • Text Search: 50,000 meters

Ví dụ về tính năng Tự động hoàn thành truy vấn

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/queryautocomplete/json
 ?input=pizza%20near%20par
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/queryautocomplete/json?input=pizza%20near%20par&key=YOUR_API_KEY'

Yêu cầu "Pizza gần Par", với kết quả bằng tiếng Pháp:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/queryautocomplete/json
 ?input=pizza%20near%20par
 &language=fr
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/queryautocomplete/json?input=pizza%20near%20par&language=fr&key=YOUR_API_KEY'

Xin lưu ý rằng bạn cần thay thế khoá API trong các ví dụ này bằng khoá của riêng bạn.

Phản hồi Tự động hoàn thành truy vấn

Phản hồi tự động hoàn thành truy vấn được trả về ở định dạng được biểu thị bằng cờ output trong đường dẫn của yêu cầu URL. Kết quả dưới đây được trả về cho một truy vấn với các tham số sau:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/queryautocomplete/json
 ?input=pizza%20near%20par
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/queryautocomplete/json?input=pizza%20near%20par&key=YOUR_API_KEY'

JSON

{
 "predictions":
  [
   {
    "description": "pizza near Paris, France",
    "matched_substrings":
     [{ "length": 5, "offset": 0 }, { "length": 3, "offset": 11 }],
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "pizza",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "near Paris, France",
      "secondary_text_matched_substrings": [{ "length": 3, "offset": 5 }],
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "pizza" },
      { "offset": 6, "value": "near" },
      { "offset": 11, "value": "Paris" },
      { "offset": 18, "value": "France" },
     ],
   },
   {
    "description": "pizza near Pari Chowk, NRI City, Omega II, Noida, Uttar Pradesh, India",
    "matched_substrings":
     [{ "length": 5, "offset": 0 }, { "length": 3, "offset": 11 }],
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "pizza",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "near Pari Chowk, NRI City, Omega II, Noida, Uttar Pradesh, India",
      "secondary_text_matched_substrings": [{ "length": 3, "offset": 5 }],
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "pizza" },
      { "offset": 6, "value": "near" },
      { "offset": 11, "value": "Pari Chowk" },
      { "offset": 23, "value": "NRI City" },
      { "offset": 33, "value": "Omega II" },
      { "offset": 43, "value": "Noida" },
      { "offset": 50, "value": "Uttar Pradesh" },
      { "offset": 65, "value": "India" },
     ],
   },
   {
    "description": "pizza near Disneyland Park, Disneyland Drive, Anaheim, CA, USA",
    "matched_substrings":
     [{ "length": 5, "offset": 0 }, { "length": 3, "offset": 22 }],
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "pizza",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "near Disneyland Park, Disneyland Drive, Anaheim, CA, USA",
      "secondary_text_matched_substrings":
       [{ "length": 3, "offset": 16 }],
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "pizza" },
      { "offset": 6, "value": "near" },
      { "offset": 11, "value": "Disneyland Park" },
      { "offset": 28, "value": "Disneyland Drive" },
      { "offset": 46, "value": "Anaheim" },
      { "offset": 55, "value": "CA" },
      { "offset": 59, "value": "USA" },
     ],
   },
   {
    "description": "pizza near Cathédrale Notre-Dame de Paris, Parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-II, Paris, France",
    "matched_substrings":
     [{ "length": 5, "offset": 0 }, { "length": 3, "offset": 36 }],
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "pizza",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "near Cathédrale Notre-Dame de Paris, Parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-II, Paris, France",
      "secondary_text_matched_substrings":
       [{ "length": 3, "offset": 30 }],
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "pizza" },
      { "offset": 6, "value": "near" },
      { "offset": 11, "value": "Cathédrale Notre-Dame de Paris" },
      { "offset": 43, "value": "Parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-II" },
      { "offset": 83, "value": "Paris" },
      { "offset": 90, "value": "France" },
     ],
   },
   {
    "description": "pizza near Paris Beauvais Airport, Route de l'Aéroport, Tillé, France",
    "matched_substrings":
     [{ "length": 5, "offset": 0 }, { "length": 3, "offset": 11 }],
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "pizza",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "near Paris Beauvais Airport, Route de l'Aéroport, Tillé, France",
      "secondary_text_matched_substrings": [{ "length": 3, "offset": 5 }],
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "pizza" },
      { "offset": 6, "value": "near" },
      { "offset": 11, "value": "Paris Beauvais Airport" },
      { "offset": 35, "value": "Route de l'Aéroport" },
      { "offset": 56, "value": "Tillé" },
      { "offset": 63, "value": "France" },
     ],
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<AutocompletionResponse>
 <status>OK</status>
 <prediction>
 <description>pizza near Paris, France</description>
 <term>
  <value>pizza</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>near</value>
  <offset>6</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Paris</value>
  <offset>11</offset>
 </term>
 <term>
  <value>France</value>
  <offset>18</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <matched_substring>
  <offset>11</offset>
  <length>3</length>
 </matched_substring>
 <structured_formatting>
  <description>pizza</description>
  <subdescription>near Paris, France</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
  <subdescription_matched_substring>
  <offset>5</offset>
  <length>3</length>
  </subdescription_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
 <prediction>
 <description>pizza near Pari Chowk, NRI City, Omega II, Noida, Uttar Pradesh, India</description>
 <term>
  <value>pizza</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>near</value>
  <offset>6</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Pari Chowk</value>
  <offset>11</offset>
 </term>
 <term>
  <value>NRI City</value>
  <offset>23</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Omega II</value>
  <offset>33</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Noida</value>
  <offset>43</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Uttar Pradesh</value>
  <offset>50</offset>
 </term>
 <term>
  <value>India</value>
  <offset>65</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <matched_substring>
  <offset>11</offset>
  <length>3</length>
 </matched_substring>
 <structured_formatting>
  <description>pizza</description>
  <subdescription>near Pari Chowk, NRI City, Omega II, Noida, Uttar Pradesh, India</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
  <subdescription_matched_substring>
  <offset>5</offset>
  <length>3</length>
  </subdescription_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
 <prediction>
 <description>pizza near Disneyland Park, Disneyland Drive, Anaheim, CA, USA</description>
 <term>
  <value>pizza</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>near</value>
  <offset>6</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Disneyland Park</value>
  <offset>11</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Disneyland Drive</value>
  <offset>28</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Anaheim</value>
  <offset>46</offset>
 </term>
 <term>
  <value>CA</value>
  <offset>55</offset>
 </term>
 <term>
  <value>USA</value>
  <offset>59</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <matched_substring>
  <offset>22</offset>
  <length>3</length>
 </matched_substring>
 <structured_formatting>
  <description>pizza</description>
  <subdescription>near Disneyland Park, Disneyland Drive, Anaheim, CA, USA</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
  <subdescription_matched_substring>
  <offset>16</offset>
  <length>3</length>
  </subdescription_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
 <prediction>
 <description>pizza near Cathédrale Notre-Dame de Paris, Parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-II, Paris, France</description>
 <term>
  <value>pizza</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>near</value>
  <offset>6</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Cathédrale Notre-Dame de Paris</value>
  <offset>11</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-II</value>
  <offset>43</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Paris</value>
  <offset>83</offset>
 </term>
 <term>
  <value>France</value>
  <offset>90</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <matched_substring>
  <offset>36</offset>
  <length>3</length>
 </matched_substring>
 <structured_formatting>
  <description>pizza</description>
  <subdescription>near Cathédrale Notre-Dame de Paris, Parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-II, Paris, France</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
  <subdescription_matched_substring>
  <offset>30</offset>
  <length>3</length>
  </subdescription_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
 <prediction>
 <description>pizza near Paris Beauvais Airport, Route de l'Aéroport, Tillé, France</description>
 <term>
  <value>pizza</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>near</value>
  <offset>6</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Paris Beauvais Airport</value>
  <offset>11</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Route de l'Aéroport</value>
  <offset>35</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Tillé</value>
  <offset>56</offset>
 </term>
 <term>
  <value>France</value>
  <offset>63</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <matched_substring>
  <offset>11</offset>
  <length>3</length>
 </matched_substring>
 <structured_formatting>
  <description>pizza</description>
  <subdescription>near Paris Beauvais Airport, Route de l'Aéroport, Tillé, France</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
  <subdescription_matched_substring>
  <offset>5</offset>
  <length>3</length>
  </subdescription_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
</AutocompletionResponse>

Khi dịch vụ Địa điểm trả về kết quả JSON qua một lượt tìm kiếm, dịch vụ này sẽ đặt các kết quả đó vào một mảng predictions. Ngay cả khi không trả về kết quả nào (chẳng hạn như nếu location ở xa), thì dịch vụ vẫn trả về một mảng predictions trống. Phản hồi XML không bao gồm hoặc có nhiều phần tử <prediction>.

PlacesQueryAutocompleteResponse

FieldRequiredTypeDescription
required Array<PlaceAutocompletePrediction>

Contains an array of predictions.

See PlaceAutocompletePrediction for more information.

requiredPlacesAutocompleteStatus

Contains the status of the request, and may contain debugging information to help you track down why the request failed.

See PlacesAutocompleteStatus for more information.

optionalstring

When the service returns a status code other than OK, there may be an additional error_message field within the response object. This field contains more detailed information about thereasons behind the given status code. This field is not always returned, and its content is subject to change.

optionalArray<string>

When the service returns additional information about the request specification, there may be an additional info_messages field within the response object. This field is only returned for successful requests. It may not always be returned, and its content is subject to change.

PlacesAutocompleteStatus

Status codes returned by service.

 • OK indicating the API request was successful.
 • ZERO_RESULTS indicating that the search was successful but returned no results. This may occur if the search was passed a bounds in a remote location.
 • INVALID_REQUEST indicating the API request was malformed, generally due to the missing input parameter.
 • OVER_QUERY_LIMIT indicating any of the following:
  • You have exceeded the QPS limits.
  • Billing has not been enabled on your account.
  • The monthly $200 credit, or a self-imposed usage cap, has been exceeded.
  • The provided method of payment is no longer valid (for example, a credit card has expired).
  See the Maps FAQ for more information about how to resolve this error.
 • REQUEST_DENIED indicating that your request was denied, generally because:
  • The request is missing an API key.
  • The key parameter is invalid.
 • UNKNOWN_ERROR indicating an unknown error.

PlaceAutocompletePrediction

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

Contains the human-readable name for the returned result. For establishment results, this is usually the business name. This content is meant to be read as-is. Do not programmatically parse the formatted address.

required Array<PlaceAutocompleteMatchedSubstring>

A list of substrings that describe the location of the entered term in the prediction result text, so that the term can be highlighted if desired.

See PlaceAutocompleteMatchedSubstring for more information.

requiredPlaceAutocompleteStructuredFormat

Provides pre-formatted text that can be shown in your autocomplete results. This content is meant to be read as-is. Do not programmatically parse the formatted address.

See PlaceAutocompleteStructuredFormat for more information.

required Array<PlaceAutocompleteTerm>

Contains an array of terms identifying each section of the returned description (a section of the description is generally terminated with a comma). Each entry in the array has a value field, containing the text of the term, and an offset field, defining the start position of this term in the description, measured in Unicode characters.

See PlaceAutocompleteTerm for more information.

optionalinteger

The straight-line distance in meters from the origin. This field is only returned for requests made with an origin.

optionalstring

A textual identifier that uniquely identifies a place. To retrieve information about the place, pass this identifier in the placeId field of a Places API request. For more information about place IDs, see the Place IDs overview.

optionalstring

See place_id.

optionalArray<string>

Contains an array of types that apply to this place. For example: [ "political", "locality" ] or [ "establishment", "geocode", "beauty_salon" ]. The array can contain multiple values. Learn more about Place types.

PlaceAutocompleteMatchedSubstring

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Length of the matched substring in the prediction result text.

requirednumber

Start location of the matched substring in the prediction result text.

PlaceAutocompleteStructuredFormat

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

Contains the main text of a prediction, usually the name of the place.

required Array<PlaceAutocompleteMatchedSubstring>

Contains an array with offset value and length. These describe the location of the entered term in the prediction result text, so that the term can be highlighted if desired.

See PlaceAutocompleteMatchedSubstring for more information.

optionalstring

Contains the secondary text of a prediction, usually the location of the place.

optional Array<PlaceAutocompleteMatchedSubstring>

Contains an array with offset value and length. These describe the location of the entered term in the prediction result text, so that the term can be highlighted if desired.

See PlaceAutocompleteMatchedSubstring for more information.

PlaceAutocompleteTerm

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Defines the start position of this term in the description, measured in Unicode characters

requiredstring

The text of the term.