Hình ảnh về địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Dịch vụ Place Photo (Ảnh địa điểm) là một phần của Places API (API Địa điểm) là một API chỉ đọc cho phép bạn thêm nội dung ảnh chất lượng cao vào ứng dụng của mình. Dịch vụ Ảnh địa điểm cho phép bạn truy cập vào hàng triệu ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Địa điểm. Khi bạn lấy thông tin địa điểm bằng yêu cầu Chi tiết về địa điểm, các tham chiếu ảnh sẽ được trả về cho nội dung ảnh có liên quan. Các yêu cầu Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm bằng văn bản cũng trả về một mục tham chiếu ảnh duy nhất cho mỗi địa điểm khi phù hợp. Bằng cách sử dụng dịch vụ Ảnh, bạn có thể truy cập vào các ảnh được tham chiếu và đổi kích thước hình ảnh thành kích thước tối ưu cho ứng dụng của bạn.

Yêu cầu về ảnh về địa điểm

Yêu cầu về Ảnh địa điểm là một URL HTTP có dạng sau:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/photo?parameters

Một số thông số cần thiết để khởi tạo yêu cầu tìm kiếm. Như tiêu chuẩn trong URL, tất cả tham số được phân tách bằng ký tự dấu và (&). Danh sách các tham số và giá trị có thể có của tham số được liệt kê bên dưới.

Required parameters

 • photo_reference

  A string identifier that uniquely identifies a photo. Photo references are returned from either a Place Search or Place Details request.

 • maxheight or maxwidth

  maxheight specifies the maximum desired height, in pixels, of the image. If the image is smaller than the values specified, the original image will be returned. If the image is larger in either dimension, it will be scaled to match the smaller of the two dimensions, restricted to its original aspect ratio.

  maxwidth specifies the maximum desired width, in pixels, of the image. If the image is smaller than the values specified, the original image will be returned. If the image is larger in either dimension, it will be scaled to match the smaller of the two dimensions, restricted to its original aspect ratio.

  Both the maxheight and maxwidth properties accept an integer between 1 and 1600.

  You must specify either maxheight, or maxwidth, or both.

Ảnh tham khảo

Tất cả các yêu cầu gửi đến dịch vụ Ảnh về địa điểm phải bao gồm photo_reference, được trả về trong phản hồi cho yêu cầu Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận, Tìm kiếm văn bản hoặc Chi tiết địa điểm. Phản hồi cho các yêu cầu này sẽ chứa trường photos[] nếu địa điểm đó có nội dung ảnh liên quan.

Lưu ý: Số lượng ảnh được trả về sẽ thay đổi tuỳ theo yêu cầu.

 • Yêu cầu Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận hoặc Tìm kiếm bằng văn bản sẽ trả về tối đa một phần tử photo trong mảng.
 • Yêu cầu Chi tiết địa điểm trả về tối đa 10 phần tử photo.

Mỗi phần tử photo chứa các trường sau:

 • photo_reference – một chuỗi dùng để xác định ảnh khi bạn thực hiện Yêu cầu ảnh.
 • height – chiều cao tối đa của hình ảnh.
 • width – chiều rộng tối đa của hình ảnh.
 • html_attributions[] — chứa mọi thuộc tính bắt buộc. Trường này sẽ luôn hiện diện nhưng có thể trống.

Ảnh mà dịch vụ Ảnh trả về được lấy từ nhiều địa điểm, bao gồm cả ảnh do chủ doanh nghiệp và ảnh do người dùng đóng góp. Trong hầu hết trường hợp, những bức ảnh này có thể được sử dụng mà không cần ghi nguồn đóng góp hoặc sẽ có thuộc tính bắt buộc được đưa vào dưới dạng một phần của hình ảnh. Tuy nhiên, nếu phần tử photo được trả về có chứa một giá trị trong trường html_attributions, thì bạn phải đưa thuộc tính bổ sung đó vào ứng dụng của mình ở bất cứ nơi nào hiển thị hình ảnh.

Ví dụ sau đây cho thấy một yêu cầu về Thông tin chi tiết về địa điểm:

curl "https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?placeid=ChIJcUElzOzMQQwRLuV30nMUEUM&key=YOUR_API_KEY"

Dưới đây là ví dụ về mảng photos[] trong phản hồi.

...
"photos" : [
  {
   "html_attributions" : [],
   "height" : 853,
   "width" : 1280,
   "photo_reference" : "ATJ83zhSSAtkh5LTozXMhBghqubeOxnZWUV2m7Hv2tQaIzKQJgvZk9yCaEjBW0r0Zx1oJ9RF1G7oeM34sQQMOv8s2zA0sgGBiyBgvdyMxeVByRgHUXmv-rkJ2wyvNv17jyTSySm_-_6R2B0v4eKX257HOxvXlx_TSwp2NrICKrZM2d5d2P4q"
  }
...

Ví dụ về ảnh địa điểm

Dưới đây là một yêu cầu mẫu. Yêu cầu này sẽ trả về hình ảnh được tham chiếu, đổi kích thước hình ảnh sao cho chiều rộng tối đa là 400 pixel.

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/photo?maxwidth=400&photo_reference=ATJ83zhSSAtkh5LTozXMhBghqubeOxnZWUV2m7Hv2tQaIzKQJgvZk9yCaEjBW0r0Zx1oJ9RF1G7oeM34sQQMOv8s2zA0sgGBiyBgvdyMxeVByRgHUXmv-rkJ2wyvNv17jyTSySm_-_6R2B0v4eKX257HOxvXlx_TSwp2NrICKrZM2d5d2P4q&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi về địa điểm Ảnh

Phản hồi cho một yêu cầu Ảnh địa điểm thành công sẽ là hình ảnh. Loại hình ảnh sẽ phụ thuộc vào loại ảnh được gửi ban đầu.

Nếu yêu cầu của bạn vượt quá hạn mức hiện có, máy chủ sẽ trả về trạng thái HTTP 403 và hiển thị hình ảnh bên dưới để cho biết rằng bạn đã vượt quá hạn mức:

Hình ảnh vượt quá hạn mức

Nếu không thể hiểu yêu cầu của bạn, máy chủ sẽ trả về trạng thái HTTP 400 (tức là trạng thái này cho biết yêu cầu không hợp lệ). Sau đây là những lý do phổ biến nhất dẫn đến yêu cầu không hợp lệ:

 • Bạn đã gửi không đúng thông tin tham chiếu bằng ảnh.
 • Yêu cầu không bao gồm tham số maxwidth hoặc maxheight.
 • Giá trị cho tham số maxwidth hoặc maxheight đã được đặt thành null.
 • photo_reference đã hết hạn. Nếu photo_reference hết hạn, hãy yêu cầu Chi tiết địa điểm, Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận hoặc Tìm kiếm văn bản để nhận giá trị photo_reference đã cập nhật.