Loại địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Trang này liệt kê các giá trị được hỗ trợ cho thuộc tính types.

 • Bảng 1 liệt kê những loại được hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm địa điểm và có thể được trả về kèm theo kết quả thông tin chi tiết về địa điểm, cũng như một phần của nội dung gợi ý địa điểm của tính năng tự động hoàn thành.
 • Bảng 2 liệt kê các loại bổ sung có thể được trả về cùng với kết quả Thông tin chi tiết về địa điểm, và như một phần của các cụm từ gợi ý địa điểm của tính năng tự động hoàn thành.
 • Bảng 3 liệt kê các loại yêu cầu tự động hoàn thành mà bạn có thể sử dụng tại chỗ.

Bảng 1: Các loại địa điểm

Giá trị loại Địa điểm trong Bảng 1 được sử dụng theo các cách sau:

 • Trong nội dung phản hồi về Thông tin chi tiết về địa điểm. Yêu cầu phải chỉ định trường dữ liệu "loại" thích hợp.
 • Nằm trong dự đoán địa điểm của tính năng Tự động hoàn thành. Để biết thêm thông tin về các quy tắc sử dụng những giá trị này, hãy xem phần Tự động hoàn thành theo địa điểm.
 • Trong tham số type cho lượt tìm kiếm địa điểm (chỉ dành cho API Địa điểm), để giới hạn kết quả ở những địa điểm khớp với loại đã chỉ định.
 • accounting
 • airport
 • amusement_park
 • aquarium
 • art_gallery
 • atm
 • bakery
 • bank
 • bar
 • beauty_salon
 • bicycle_store
 • book_store
 • bowling_alley
 • bus_station
 • cafe
 • campground
 • car_dealer
 • car_rental
 • car_repair
 • car_wash
 • casino
 • cemetery
 • church
 • city_hall
 • clothing_store
 • convenience_store
 • courthouse
 • dentist
 • department_store
 • doctor
 • drugstore
 • electrician
 • electronics_store
 • embassy
 • fire_station
 • florist
 • funeral_home
 • furniture_store
 • gas_station
 • gym
 • hair_care
 • hardware_store
 • hindu_temple
 • home_goods_store
 • hospital
 • insurance_agency
 • jewelry_store
 • laundry
 • lawyer
 • library
 • light_rail_station
 • liquor_store
 • local_government_office
 • locksmith
 • lodging
 • meal_delivery
 • meal_takeaway
 • mosque
 • movie_rental
 • movie_theater
 • moving_company
 • museum
 • night_club
 • painter
 • park
 • parking
 • pet_store
 • pharmacy
 • physiotherapist
 • plumber
 • police
 • post_office
 • primary_school
 • real_estate_agency
 • restaurant
 • roofing_contractor
 • rv_park
 • school
 • secondary_school
 • shoe_store
 • shopping_mall
 • spa
 • stadium
 • storage
 • store
 • subway_station
 • supermarket
 • synagogue
 • taxi_stand
 • tourist_attraction
 • train_station
 • transit_station
 • travel_agency
 • university
 • veterinary_care
 • zoo

Bảng 2: Các loại bổ sung do dịch vụ Địa điểm trả về

Giá trị loại Địa điểm trong Bảng 2 được sử dụng theo các cách sau:

 • Trong phạm vi kết quả của một yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm (ví dụ: lệnh gọi đến fetchPlace()) hoặc bất kỳ nơi nào kết quả về Địa điểm được trả về. Yêu cầu phải chỉ định trường dữ liệu "loại" thích hợp.
 • Nằm trong dự đoán địa điểm của tính năng Tự động hoàn thành. Để biết thêm thông tin về các quy tắc sử dụng những giá trị này, hãy xem phần Tự động hoàn thành theo địa điểm.
 • Để biểu thị các thành phần địa chỉ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại này, hãy tham khảo phần Loại địa chỉ.

 • administrative_area_level_1
 • administrative_area_level_2
 • administrative_area_level_3
 • administrative_area_level_4
 • administrative_area_level_5
 • administrative_area_level_6
 • administrative_area_level_7
 • archipelago
 • colloquial_area
 • continent
 • country
 • establishment
 • finance
 • floor
 • food
 • general_contractor
 • geocode
 • health
 • intersection
 • landmark
 • locality
 • natural_feature
 • neighborhood
 • place_of_worship
 • plus_code
 • point_of_interest
 • political
 • post_box
 • postal_code
 • postal_code_prefix
 • postal_code_suffix
 • postal_town
 • premise
 • room
 • route
 • street_address
 • street_number
 • sublocality
 • sublocality_level_1
 • sublocality_level_2
 • sublocality_level_3
 • sublocality_level_4
 • sublocality_level_5
 • subpremise
 • town_square

Bảng 3: Các tập hợp kiểu được hỗ trợ trong yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm

Sử dụng các giá trị Loại địa điểm trong Bảng 3 hoặc các giá trị trong Bảng 1 và Bảng 2, như một phần của yêu cầu Tự động hoàn thành về địa điểm để hạn chế kết quả về một loại cụ thể.

Chỉ cho phép một loại duy nhất từ Bảng 3 trong yêu cầu. Nếu chỉ định một giá trị từ Bảng 3, thì bạn không thể chỉ định giá trị trong Bảng 1 hoặc Bảng 2.

Để biết thêm thông tin về quy tắc sử dụng những giá trị này, hãy xem phần Tự động hoàn thành dành cho địa điểm.

Các loại được hỗ trợ là:

 • geocode hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về kết quả mã hoá địa lý, thay vì kết quả kinh doanh. Thông thường, bạn sẽ sử dụng yêu cầu này để phân biệt các kết quả trong đó vị trí đã chỉ định có thể là không xác định.
 • address hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về các kết quả mã hoá địa lý với một địa chỉ chính xác. Nhìn chung, bạn sử dụng yêu cầu này khi biết rằng người dùng sẽ đang tìm một địa chỉ được chỉ định đầy đủ.
 • establishment hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về kết quả kinh doanh.
 • Tập hợp loại (regions) hướng dẫn dịch vụ Địa điểm trả về mọi kết quả khớp với các loại sau:
  • locality
  • sublocality
  • postal_code
  • country
  • administrative_area_level_1
  • administrative_area_level_2
 • Tập hợp loại (cities) hướng dẫn dịch vụ Địa điểm trả về kết quả khớp với locality hoặc administrative_area_level_3.