سفارشی کردن نقشه گوگل: نشانگرهای سفارشی

پلتفرم را انتخاب کنید: Android iOS JavaScript

بررسی اجمالی

این آموزش به شما می آموزد که چگونه نماد یک نشانگر پیشرفته نقشه های گوگل را برای استفاده از یک تصویر گرافیکی سفارشی تغییر دهید. دانستن اصول اولیه ایجاد نشانگر هنگام استفاده از این آموزش مفید است.

نقشه مثال زیر استفاده از نشانگرهای سفارشی شده را برای نشان دادن انواع مختلف مکان ها نشان می دهد.

بخش زیر تمام کدهایی را که برای ایجاد نقشه در این آموزش نیاز دارید فهرست می کند.

TypeScript

let map: google.maps.Map;

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";

 const icons: Record<string, { icon: string }> = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };

 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const iconImage = document.createElement("img");
  iconImage.src = icons[features[i].type].icon;
  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   map,
   position: features[i].position,
   content: iconImage,
  })
 }
}

initMap();

جاوا اسکریپت

let map;

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary(
  "marker",
 );

 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";
 const icons = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };
 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const iconImage = document.createElement("img");

  iconImage.src = icons[features[i].type].icon;

  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   map,
   position: features[i].position,
   content: iconImage,
  });
 }
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Custom Markers</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

Sample را امتحان کنید

یک نشانگر نقشه را سفارشی کنید

می توانید نماد نشانگر قرمز پیش فرض را تغییر دهید ( نماد نشانگر قرمز پیش‌فرض ) به یک تصویر سفارشی به انتخاب شما. مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توان نماد پیش فرض را با یک PNG سفارشی جایگزین کرد.

// A marker with a with a URL pointing to a PNG.
const beachFlagImg = document.createElement("img");

beachFlagImg.src =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png";

const beachFlagMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.434, lng: -122.082 },
 content: beachFlagImg,
 title: "A marker using a custom PNG Image",
});

حتی راه های بیشتری برای ایجاد نشانگرها با گرافیک مشاهده کنید.

نشانگرها را با ویژگی های نقشه سفارشی کنید

هر نقطه مورد علاقه در لیست ویژگی های دانشگاه دارای یک ویژگی type است. توجه داشته باشید که چگونه استخراج کد زیر انواع parking ، library و info را مشخص می کند. می‌توانید نماد نشانگر را بسته به type ویژگی نقشه که روی آن تنظیم کرده‌اید، سفارشی کنید.

const iconBase =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";

const icons: Record<string, { icon: string }> = {
 parking: {
  icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
 },
 library: {
  icon: iconBase + "library_maps.png",
 },
 info: {
  icon: iconBase + "info-i_maps.png",
 },
};

function addMarker(feature) {
 const iconImage = document.createElement("img");
 iconImage.src = icons[feature.type].icon;
 const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: feature.position,
  content: iconImage,
 })
}

addMarker(features[0]);