<GMSFeature> مرجع پروتکل

<GMSFeature> مرجع پروتکل

بررسی اجمالی

رابطی که متادیتای یک ویژگی را نشان می دهد.

مرجعی را به یک شیء ویژگی خاص ذخیره نکنید زیرا مرجع پایدار نخواهد بود.

توسط GMSDatasetFeature و GMSPlaceFeature به ارث رسیده است.

توابع اعضای عمومی

( GMSFeatureType ) - نوع ویژگی
نوع این ویژگی

مستندات عملکرد اعضا

نوع این ویژگی