مرجع کلاس GMSFeatureLayer


بررسی اجمالی

کلاسی که مجموعه‌ای از تمام ویژگی‌های یک GMSFeatureType را نشان می‌دهد، که سبک آن می‌تواند روی کلاینت نادیده گرفته شود.

هر GMSFeatureType یک GMSFeatureLayer مربوطه خواهد داشت.

توسط GMSDatasetFeatureLayer به ارث رسیده است.

توابع اعضای عمومی

(نوع نمونه) - initWithFeatureType:
یک نمونه لایه ویژگی برای آزمایش ایجاد کنید.

خواص

GMSFeatureType نوع ویژگی
نوع ویژگی مرتبط با این لایه.
BOOL در دسترس
تعیین می کند که آیا GMSFeatureLayer مبتنی بر داده در دسترس است یا خیر.
GMSFeatureStyle *_Nullable(^)(T) سبک
بلوک استایلینگ برای تمام ویژگی های این لایه اعمال می شود.

مستندات عملکرد اعضا

- (نوع نمونه) initWithFeatureType: ( GMSFeatureType ) نوع ویژگی

یک نمونه لایه ویژگی برای آزمایش ایجاد کنید.

این روش باید فقط برای تست های واحد شما استفاده شود. در تولید، نمونه های GMSFeatureLayer فقط باید توسط SDK ایجاد شوند.


اسناد ملکی

- ( GMSFeatureType ) featureType [read, assign]

نوع ویژگی مرتبط با این لایه.

تمام ویژگی های مرتبط با لایه از این نوع خواهد بود.

- (BOOL) موجود [read, assign]

تعیین می کند که آیا GMSFeatureLayer مبتنی بر داده در دسترس است یا خیر.

استایل مبتنی بر داده به چارچوب فلزی، شناسه نقشه معتبر و اعمال نوع ویژگی نیاز دارد. اگر NO ، استایل‌سازی برای GMSFeatureLayer به حالت پیش‌فرض برمی‌گردد و رویدادها فعال نمی‌شوند.

- ( GMSFeatureStyle * _Nullable(^ style )(T)) [read, write, assign]

بلوک استایلینگ برای تمام ویژگی های این لایه اعمال می شود.

هنگام فراخوانی تنظیم کننده، بلوک سبک به تمام ویژگی های قابل مشاهده در ویوپورت اعمال می شود و چندین بار برای ویژگی های بعدی که وارد ویوپورت می شوند اجرا می شود.

این تابع باید قطعی باشد و هنگامی که روی کاشی های نقشه اعمال می شود، نتایج ثابتی را ارائه دهد. اگر هر یک از مشخصات ظاهری هر ویژگی تغییر کند، style باید دوباره تنظیم شود. تغییر رفتار بلوک سبک بدون فراخوانی تنظیم‌کننده style منجر به رفتار نامشخص، از جمله رندرهای بیات و/یا شکسته‌شده نقشه می‌شود. مثال زیر را ببینید:

 {.swift}
 var selectedPlaceIDs = Set<String>()
 var style = FeatureStyle(fill: .red, stroke: .clear, strokeWidth: 0)
 layer.style = { feature in
   selectedPlaceIDs.contains(feature.placeID) ? style : nil
 }
 selectedPlaceIDs.insert("foo")
 style = FeatureStyle(fill: .clear, stroke: .blue, strokeWidth: 1.5)
 layer.style = { feature in
   selectedPlaceIDs.contains(feature.placeID) ? style : nil
 }