Yêu cầu và phản hồi mã hóa địa lý

Yêu cầu

Yêu cầu API mã hoá địa lý có mẫu sau:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/outputFormat?parameters

trong đó outputFormat có thể là một trong những giá trị sau:

 • json (nên dùng) cho biết kết quả ở dạng Ký hiệu đối tượng JavaScript (JSON); hoặc
 • xml cho biết kết quả ở định dạng XML

HTTPS là bắt buộc.

Một số thông số là bắt buộc, trong khi một số thông số là không bắt buộc. Theo tiêu chuẩn trong URL, các tham số được phân tách bằng ký tự dấu và (&).

Phần còn lại của trang này mô tả riêng biệt về mã hoá địa lý và mã hoá địa lý đảo ngược, vì các thông số khác nhau có sẵn cho từng loại yêu cầu.

Thông số mã hóa địa lý (tra cứu vĩ độ/kinh độ)

Các tham số bắt buộc trong yêu cầu mã hoá địa lý:

 • address — Địa chỉ đường phố hoặc cộng mã mà bạn muốn mã hoá địa lý. Chỉ định địa chỉ theo định dạng được dịch vụ bưu chính quốc gia của quốc gia có liên quan sử dụng. Bạn nên tránh sử dụng các thành phần địa chỉ bổ sung như tên doanh nghiệp và số phòng, số phòng hoặc số tầng. Các phần tử địa chỉ đường phố phải được phân tách bằng dấu cách (hiển thị dưới dạng mã thoát dưới dạng URL được chuyển thành %20):
  address=24%20Sussex%20Drive%20Ottawa%20ON
  Định dạng mã cộng như dưới đây (dấu cộng là ký tự thoát của URL đối với %2B còn dấu cách là ký tự thoát bằng URL đối với %20):
  • global code là mã vùng gồm 4 ký tự và mã địa phương dài 6 ký tự trở lên (849VCWC8+R9 là 849VCWC8%2BR9).
  • mã kết hợp là mã địa phương gồm 6 ký tự trở lên kèm theo vị trí rõ ràng (CWC8+R9 Mountain View, CA, Hoa Kỳ là CWC8%2BR9%20Mountain%20View%20CA%20USA).

  --OR--
  components — Bộ lọc thành phần có các phần tử được phân tách bằng dấu gạch đứng (|). Bộ lọc thành phần cũng được chấp nhận là tham số không bắt buộc nếu bạn cung cấp address. Mỗi phần tử trong bộ lọc thành phần bao gồm một cặp component:value và hạn chế hoàn toàn các kết quả từ bộ mã hoá địa lý. Hãy xem thêm thông tin về tính năng lọc thành phần ở bên dưới.
 • key — Khoá API cho ứng dụng của bạn. Khoá này xác định ứng dụng của bạn cho mục đích quản lý hạn mức. Tìm hiểu cách lấy khoá.

Vui lòng tham khảo phần Câu hỏi thường gặp để được hướng dẫn thêm.

Các thông số không bắt buộc trong yêu cầu Mã hoá địa lý:

 • bounds – Hộp giới hạn của khung nhìn có thể làm lệch các kết quả mã hoá địa lý nổi bật hơn. Tham số này sẽ chỉ ảnh hưởng chứ không hạn chế hoàn toàn đến kết quả từ bộ mã hoá địa lý. (Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xu hướng chế độ xem bên dưới.)
 • language – Ngôn ngữ dùng để trả về kết quả.
  • Xem danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ. Google thường xuyên cập nhật các ngôn ngữ được hỗ trợ, vì vậy, danh sách này có thể không đầy đủ.
  • Nếu bạn không cung cấp language, thì bộ mã hoá địa lý sẽ cố gắng sử dụng ngôn ngữ ưu tiên như đã chỉ định trong tiêu đề Accept-Language hoặc ngôn ngữ gốc của miền mà yêu cầu được gửi đi.
  • Bộ mã hoá địa lý cố gắng hết sức để cung cấp địa chỉ đường phố mà cả người dùng và người dân địa phương có thể đọc được. Để đạt được mục tiêu đó, công cụ này trả về địa chỉ đường phố bằng ngôn ngữ địa phương, được chuyển tự sang tập lệnh mà người dùng có thể đọc nếu cần, qua đó quan sát ngôn ngữ ưu tiên. Tất cả các địa chỉ khác sẽ được trả về bằng ngôn ngữ ưu tiên. Tất cả các thành phần địa chỉ đều được trả về bằng cùng một ngôn ngữ, được chọn từ thành phần đầu tiên.
  • Nếu một tên không được cung cấp bằng ngôn ngữ ưu tiên, thì bộ mã hoá địa lý sẽ sử dụng kết quả khớp gần nhất.
  • Ngôn ngữ ưu tiên có ảnh hưởng nhỏ đến tập hợp kết quả mà API chọn trả về và thứ tự trả về các kết quả đó. Bộ mã hoá địa lý diễn giải các chữ viết tắt theo cách khác nhau tuỳ thuộc vào ngôn ngữ, chẳng hạn như từ viết tắt cho loại đường phố, hoặc từ đồng nghĩa có thể hợp lệ ở ngôn ngữ này nhưng không hợp lệ ở ngôn ngữ khác. Ví dụ: utcatér là từ đồng nghĩa với đường phố và hình vuông tương ứng trong tiếng Hungary.
 • region – Mã vùng, được chỉ định là ccTLD (miền cấp cao nhất) với giá trị gồm hai ký tự. Tham số này sẽ chỉ ảnh hưởng chứ không hạn chế hoàn toàn đến kết quả từ bộ mã hoá địa lý. (Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xu hướng khu vực bên dưới.) Tham số cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả dựa trên luật hiện hành.
 • components – Bộ lọc thành phần có các phần tử được phân tách bằng dấu gạch đứng (|). Bộ lọc thành phần là bắt buộc nếu yêu cầu không bao gồm address. Mỗi phần tử trong bộ lọc thành phần bao gồm một cặp component:value và hạn chế hoàn toàn các kết quả từ bộ mã hoá địa lý. Hãy xem thêm thông tin về tính năng lọc thành phần ở bên dưới.
 • extra_computations – Giá trị duy nhất được phép sử dụng cho tham số này là ADDRESS_DESCRIPTORS. Xem phần mô tả địa chỉ để biết thêm chi tiết.

Phản hồi

Phản hồi mã hoá địa lý được trả về ở định dạng được biểu thị bằng cờ output trong yêu cầu URL hoặc ở định dạng JSON theo mặc định.

Trong ví dụ này, API mã hoá địa lý yêu cầu phản hồi json cho một truy vấn trên địa chỉ "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA".

Yêu cầu này minh hoạ cách sử dụng cờ JSON output:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY

Yêu cầu này minh hoạ cách sử dụng cờ XML output:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY

Chọn các thẻ bên dưới để xem phản hồi JSON và XML mẫu.

JSON

{
  "results": [
    {
      "address_components": [
        {
          "long_name": "1600",
          "short_name": "1600",
          "types": [
            "street_number"
          ]
        },
        {
          "long_name": "Amphitheatre Parkway",
          "short_name": "Amphitheatre Pkwy",
          "types": [
            "route"
          ]
        },
        {
          "long_name": "Mountain View",
          "short_name": "Mountain View",
          "types": [
            "locality",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "Santa Clara County",
          "short_name": "Santa Clara County",
          "types": [
            "administrative_area_level_2",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "California",
          "short_name": "CA",
          "types": [
            "administrative_area_level_1",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "United States",
          "short_name": "US",
          "types": [
            "country",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "94043",
          "short_name": "94043",
          "types": [
            "postal_code"
          ]
        },
        {
          "long_name": "1351",
          "short_name": "1351",
          "types": [
            "postal_code_suffix"
          ]
        }
      ],
      "formatted_address": "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA",
      "geometry": {
        "location": {
          "lat": 37.4222804,
          "lng": -122.0843428
        },
        "location_type": "ROOFTOP",
        "viewport": {
          "northeast": {
            "lat": 37.4237349802915,
            "lng": -122.083183169709
          },
          "southwest": {
            "lat": 37.4210370197085,
            "lng": -122.085881130292
          }
        }
      },
      "place_id": "ChIJRxcAvRO7j4AR6hm6tys8yA8",
      "plus_code": {
        "compound_code": "CWC8+W7 Mountain View, CA",
        "global_code": "849VCWC8+W7"
      },
      "types": [
        "street_address"
      ]
    }
  ],
  "status": "OK"
}

Lưu ý rằng phản hồi JSON chứa 2 phần tử gốc:

 • "status" chứa siêu dữ liệu về yêu cầu. Xem phần Mã trạng thái bên dưới.
 • "results" chứa một mảng thông tin địa chỉ được mã hoá địa lý và thông tin hình học.

Nhìn chung, chỉ có một mục nhập trong mảng "results" được trả về cho hoạt động tra cứu địa chỉ, mặc dù bộ mã hoá địa lý có thể trả về một số kết quả khi các truy vấn địa chỉ không rõ ràng.

XML

<GeocodeResponse>
  <status>OK</status>
  <result>
    <type>street_address</type>
    <formatted_address>1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA</formatted_address>
    <address_component>
      <long_name>1600</long_name>
      <short_name>1600</short_name>
      <type>street_number</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>Amphitheatre Parkway</long_name>
      <short_name>Amphitheatre Pkwy</short_name>
      <type>route</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>Mountain View</long_name>
      <short_name>Mountain View</short_name>
      <type>locality</type>
      <type>political</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>Santa Clara County</long_name>
      <short_name>Santa Clara County</short_name>
      <type>administrative_area_level_2</type>
      <type>political</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>California</long_name>
      <short_name>CA</short_name>
      <type>administrative_area_level_1</type>
      <type>political</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>United States</long_name>
      <short_name>US</short_name>
      <type>country</type>
      <type>political</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>94043</long_name>
      <short_name>94043</short_name>
      <type>postal_code</type>
    </address_component>
    <geometry>
      <location>
        <lat>37.4224428</lat>
        <lng>-122.0842467</lng>
      </location>
      <location_type>ROOFTOP</location_type>
      <viewport>
        <southwest>
          <lat>37.4212648</lat>
          <lng>-122.0856069</lng>
        </southwest>
        <northeast>
          <lat>37.4239628</lat>
          <lng>-122.0829089</lng>
        </northeast>
      </viewport>
    </geometry>
    <place_id>ChIJeRpOeF67j4AR9ydy_PIzPuM</place_id>
    <plus_code>
      <global_code>849VCWC8+X8</global_code>
      <compound_code>CWC8+X8 Mountain View, CA</compound_code>
    </plus_code>
  </result>
</GeocodeResponse>

Lưu ý rằng phản hồi XML bao gồm một <GeocodeResponse> và hai phần tử cấp cao nhất:

 • <status> chứa siêu dữ liệu về yêu cầu. Hãy xem phần Mã trạng thái bên dưới.
 • Không có hoặc có nhiều phần tử <result>, mỗi phần tử chứa một bộ thông tin địa chỉ được mã hoá địa lý và thông tin hình học.

Phản hồi XML dài hơn đáng kể so với phản hồi JSON. Vì lý do đó, bạn nên sử dụng json làm cờ đầu ra ưu tiên trừ phi dịch vụ của bạn yêu cầu xml vì lý do nào đó. Ngoài ra, việc xử lý cây XML đòi hỏi bạn phải cẩn thận để tham chiếu đến các nút và phần tử thích hợp. Xem phần Phân tích cú pháp XML bằng vai trò để biết một số mẫu thiết kế được đề xuất cho quá trình xử lý đầu ra.

 • Kết quả XML được gói trong một phần tử <GeocodeResponse> gốc.
 • JSON biểu thị các mục có nhiều phần tử bằng các mảng số nhiều (types), trong khi XML biểu thị các mục này bằng cách sử dụng nhiều phần tử số ít (<type>).
 • Các phần tử trống được biểu thị thông qua các mảng trống trong JSON, nhưng khi không có bất kỳ phần tử nào như vậy trong XML. Phản hồi không tạo kết quả nào sẽ trả về một mảng results trống trong JSON, nhưng không có phần tử <result> nào trong XML, chẳng hạn.

Mã trạng thái

Trường "status" trong đối tượng phản hồi Mã hoá địa lý chứa trạng thái của yêu cầu và có thể chứa thông tin gỡ lỗi để giúp bạn theo dõi lý do mã hoá địa lý không hoạt động. Trường "status" có thể chứa các giá trị sau:

 • "OK" cho biết không có lỗi nào xảy ra; địa chỉ đã được phân tích cú pháp thành công và trả về ít nhất một mã địa lý.
 • "ZERO_RESULTS" cho biết mã địa lý đã được mã hoá thành công nhưng không trả về kết quả nào. Điều này có thể xảy ra nếu bộ mã hoá địa lý đã được thông qua một address không tồn tại.
 • OVER_DAILY_LIMIT cho biết bất kỳ điều nào sau đây:
  • Khoá API bị thiếu hoặc không hợp lệ.
  • Bạn chưa bật tính năng thanh toán trên tài khoản của mình.
  • Đã vượt quá giới hạn mức sử dụng tự đặt.
  • Phương thức thanh toán bạn cung cấp không còn hợp lệ (ví dụ: thẻ tín dụng đã hết hạn).

  Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp về Maps để tìm hiểu cách khắc phục vấn đề này.

 • "OVER_QUERY_LIMIT" cho biết bạn đã vượt quá hạn mức.
 • "REQUEST_DENIED" cho biết yêu cầu của bạn đã bị từ chối.
 • "INVALID_REQUEST" thường cho biết truy vấn (address, components hoặc latlng) bị thiếu.
 • "UNKNOWN_ERROR" cho biết không thể xử lý yêu cầu do lỗi máy chủ. Yêu cầu có thể thành công nếu bạn thử lại.

Thông báo lỗi

Khi bộ mã hoá địa lý trả về một mã trạng thái không phải là OK, có thể có thêm trường error_message trong đối tượng phản hồi Mã hoá địa lý. Trường này chứa thông tin chi tiết hơn về lý do phát sinh một mã trạng thái nhất định.

Kết quả

Khi bộ mã hoá địa lý trả về kết quả, bộ mã hoá sẽ đặt các kết quả đó trong một mảng results (JSON). Ngay cả khi bộ mã hoá địa lý trả về không có kết quả nào (chẳng hạn như nếu không có địa chỉ), thì bộ mã hoá vẫn trả về một mảng results trống. (Phản hồi XML không chứa hoặc có nhiều phần tử <result>.)

Một kết quả thông thường có chứa các trường sau:

 • Mảng types[] cho biết loại của kết quả được trả về. Mảng này chứa một tập hợp không có hoặc nhiều thẻ xác định loại tính năng được trả về trong kết quả. Ví dụ: mã địa lý của "Chicago" trả về "địa phương" cho biết "Chicago" là một thành phố và cũng trả về "chính trị" cho biết đó là một pháp nhân chính trị. Các thành phần có thể có một mảng trống kiểu dữ liệu khi không có loại nào xác định cho thành phần địa chỉ đó. API có thể thêm các giá trị kiểu mới nếu cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Loại địa chỉ và thành phần địa chỉ.
 • formatted_address là một chuỗi chứa địa chỉ mà con người có thể đọc được của vị trí này.

  Thông thường, địa chỉ này tương đương với địa chỉ bưu điện. Xin lưu ý rằng một số quốc gia (chẳng hạn như Vương quốc Anh) không cho phép phân phối địa chỉ bưu chính thực do những quy định hạn chế về giấy phép.

  Địa chỉ được định dạng bao gồm một hoặc nhiều thành phần địa chỉ theo logic. Ví dụ: địa chỉ "111 8th Avenue, New York, NY" bao gồm các thành phần sau: "111" (số nhà), "8th Avenue" (tuyến đường), "New York" (thành phố) và "NY" (tiểu bang của Hoa Kỳ).

  Không phân tích cú pháp địa chỉ đã định dạng theo phương thức lập trình. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các thành phần địa chỉ riêng lẻ (có trong phản hồi API) ngoài trường địa chỉ được định dạng.

 • address_components[] là một mảng chứa các thành phần riêng biệt áp dụng cho địa chỉ này.

  Mỗi thành phần địa chỉ thường chứa các trường sau:

  • types[] là một mảng cho biết loại của thành phần địa chỉ. Xem danh sách các loại được hỗ trợ.
  • long_name là văn bản mô tả đầy đủ hoặc tên của thành phần địa chỉ do Bộ mã hoá địa lý trả về.
  • short_name là tên viết tắt dạng văn bản cho thành phần địa chỉ (nếu có). Ví dụ: thành phần địa chỉ của tiểu bang Alaska có thể có long_name là "Alaska" và short_name là "AK" khi sử dụng chữ viết tắt của bưu điện gồm 2 chữ cái.

  Hãy lưu ý những thông tin sau đây về mảng address_components[]:

  • Mảng các thành phần địa chỉ có thể chứa nhiều thành phần hơn formatted_address.
  • Mảng này không nhất thiết phải bao gồm mọi pháp nhân chính trị chứa địa chỉ, ngoại trừ những pháp nhân có trong formatted_address. Để truy xuất tất cả các thực thể chính trị chứa một địa chỉ cụ thể, bạn nên sử dụng phương thức mã hoá địa lý ngược, truyền vĩ độ/kinh độ của địa chỉ dưới dạng tham số đến yêu cầu.
  • Định dạng của phản hồi không được đảm bảo sẽ giống nhau giữa các yêu cầu. Cụ thể, số lượng address_components sẽ thay đổi tuỳ theo địa chỉ được yêu cầu và có thể thay đổi theo thời gian đối với cùng một địa chỉ. Một thành phần có thể thay đổi vị trí trong mảng. Loại của thành phần có thể thay đổi. Một thành phần cụ thể có thể bị thiếu trong phản hồi sau này.

  Để xử lý mảng thành phần, bạn nên phân tích cú pháp phản hồi và chọn các giá trị thích hợp thông qua biểu thức. Hãy xem hướng dẫn cách phân tích cú pháp phản hồi.

 • postcode_localities[] là một mảng biểu thị tối đa 100 địa phương có trong một mã bưu chính. Điều này chỉ xuất hiện khi kết quả là một mã bưu chính chứa nhiều địa phương.
 • geometry chứa những thông tin sau:
  • location chứa vĩ độ được mã hoá địa lý, giá trị kinh độ. Đối với các hoạt động tra cứu địa chỉ thông thường, trường này thường là quan trọng nhất.
  • location_type lưu trữ dữ liệu bổ sung về vị trí được chỉ định. Các giá trị sau hiện được hỗ trợ:

   • "ROOFTOP" cho biết rằng kết quả trả về là một mã địa lý chính xác mà chúng tôi có thông tin vị trí chính xác đến độ chính xác của địa chỉ đường phố.
   • "RANGE_INTERPOLATED" cho biết kết quả được trả về phản ánh một giá trị gần đúng (thường là trên một con đường) được nội suy giữa hai điểm chính xác (chẳng hạn như các giao lộ). Kết quả nội suy thường được trả về khi không có mã địa lý trên mái nhà cho một địa chỉ đường phố.
   • "GEOMETRIC_CENTER" cho biết kết quả trả về là trung tâm hình học của kết quả, chẳng hạn như một hình nhiều đường (ví dụ: đường phố) hoặc đa giác (vùng).
   • "APPROXIMATE" cho biết rằng kết quả được trả về là gần đúng.
  • viewport chứa khung nhìn được đề xuất để hiển thị kết quả trả về, được chỉ định là hai giá trị vĩ độ,kinh độ xác định góc southwestnortheast của hộp giới hạn khung nhìn. Thông thường, khung nhìn được dùng để đóng khung một kết quả khi hiển thị kết quả đó cho người dùng.
  • bounds (không bắt buộc được trả về) lưu trữ hộp giới hạn có thể chứa đầy đủ kết quả trả về. Lưu ý rằng các giới hạn này có thể không khớp với khung nhìn đề xuất. (Ví dụ: San Francisco bao gồm các đảo Farallon, là một phần về mặt kỹ thuật của thành phố, nhưng có thể không nên trả về trong khung nhìn.)
 • plus_code (xem Mã vị trí mởmã cộng) là một tham chiếu vị trí được mã hoá, lấy từ các toạ độ vĩ độ và kinh độ, đại diện cho một khu vực: 1/8000 độ x 1/8000 độ (khoảng 14m x 14m ở đường xích đạo) trở xuống. Có thể dùng mã Cộng để thay thế cho địa chỉ đường phố ở những vị trí không có địa chỉ (nơi toà nhà không được đánh số hoặc đường phố không được đặt tên). API không phải lúc nào cũng trả về mã cộng.

  Khi dịch vụ trả về mã cộng, mã đó sẽ được định dạng thành mã toàn cục và mã phức hợp:

  • global_code là mã vùng gồm 4 ký tự và mã cục bộ dài hơn 6 ký tự (849VCWC8+R9).
  • compound_code là một mã cục bộ dài 6 ký tự trở lên có vị trí rõ ràng (CWC8+R9, Mountain View, CA, Hoa Kỳ). Đừng phân tích cú pháp nội dung này theo phương thức lập trình.
  Nếu có, API này sẽ trả về cả mã toàn cục và mã phức hợp. Tuy nhiên, nếu kết quả ở một vị trí xa xôi (ví dụ: đại dương hoặc sa mạc), thì chỉ có thể trả về mã toàn cục.
 • partial_match cho biết rằng bộ mã hoá địa lý không trả về kết quả khớp chính xác cho yêu cầu ban đầu, mặc dù bộ mã hoá có thể khớp với một phần địa chỉ được yêu cầu. Bạn nên kiểm tra yêu cầu ban đầu để tìm lỗi chính tả và/hoặc địa chỉ chưa hoàn chỉnh.

  Kết quả khớp một phần thường xảy ra đối với các địa chỉ đường phố không tồn tại trong địa phương mà bạn chuyển vào trong yêu cầu. Kết quả khớp một phần cũng có thể được trả về khi một yêu cầu khớp với 2 hoặc nhiều vị trí ở cùng một khu vực. Ví dụ: "Hillpar St, Bristol, UK" sẽ trả về kết quả trùng khớp một phần cho cả đường Henry và đường Henryetta. Lưu ý rằng nếu yêu cầu bao gồm thành phần địa chỉ sai chính tả, thì dịch vụ mã hoá địa lý có thể đề xuất một địa chỉ thay thế. Các đề xuất được kích hoạt theo cách này cũng sẽ được đánh dấu là khớp một phần.

 • place_id là giá trị nhận dạng duy nhất có thể dùng với các API khác của Google. Ví dụ: bạn có thể sử dụng place_id trong yêu cầu API Địa điểm để nhận thông tin chi tiết về một doanh nghiệp địa phương, chẳng hạn như số điện thoại, giờ mở cửa, bài đánh giá của người dùng và nhiều thông tin khác. Xem tổng quan về mã địa điểm.

Loại địa chỉ và loại thành phần địa chỉ

Mảng types[] trong kết quả cho biết loại địa chỉ. Ví dụ về các loại địa chỉ bao gồm địa chỉ đường phố, quốc gia hoặc pháp nhân chính trị. Ngoài ra còn có một mảng types[] trong address_components[], cho biết loại của từng phần địa chỉ. Ví dụ: số nhà hoặc quốc gia. (Dưới đây là danh sách đầy đủ các loại.) Địa chỉ có thể có nhiều loại. Các loại này có thể được coi là "thẻ". Ví dụ: nhiều thành phố được gắn thẻ bằng loại politicallocality.

Các loại sau đây được bộ mã hoá địa lý hỗ trợ và trả về trong cả loại địa chỉ và mảng loại thành phần địa chỉ:

 • street_address cho biết địa chỉ đường phố chính xác.
 • route cho biết một tuyến đường có tên (chẳng hạn như "US 101").
 • intersection biểu thị một giao lộ chính, thường là hai con đường chính.
 • political cho biết một pháp nhân chính trị. Thông thường, loại này biểu thị một đa giác của một số hành chính dân sự.
 • country cho biết pháp nhân chính trị quốc gia và thường là loại đơn đặt hàng cao nhất mà Bộ mã hoá địa lý trả về.
 • administrative_area_level_1 cho biết có pháp nhân dân sự thứ nhất ở cấp thấp hơn cấp quốc gia. Tại Hoa Kỳ, những cấp hành chính này là các tiểu bang. Không phải quốc gia nào cũng thể hiện các cấp hành chính này. Trong hầu hết các trường hợp, tên rút nhập Hành chính
 • administrative_area_level_2 cho biết một pháp nhân dân sự cấp hai ở cấp thấp hơn cấp quốc gia. Tại Hoa Kỳ, những cấp hành chính này là các hạt. Không phải quốc gia nào cũng thể hiện các cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_3 cho biết có pháp nhân dân sự cấp thứ ba ở cấp thấp hơn cấp quốc gia. Loại này biểu thị một phân cấp dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng thể hiện các cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_4 cho biết có pháp nhân dân sự cấp thứ tư ở cấp thấp hơn cấp quốc gia. Loại này biểu thị một phân cấp dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng thể hiện các cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_5 cho biết một pháp nhân dân sự cấp 5 ở cấp thấp hơn cấp quốc gia. Loại này biểu thị một phân cấp dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng thể hiện các cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_6 cho biết một pháp nhân dân sự cấp 6 thấp hơn cấp quốc gia. Loại này biểu thị một phân cấp dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng thể hiện các cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_7 cho biết một pháp nhân dân sự cấp 7 ở cấp thấp hơn cấp quốc gia. Loại này biểu thị một phân cấp dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng thể hiện các cấp hành chính này.
 • colloquial_area cho biết tên thay thế thường dùng cho thực thể.
 • locality cho biết một pháp nhân chính trị đã được thành lập hoặc hợp tác với một thành phố hoặc thị trấn.
 • sublocality cho biết một pháp nhân dân sự cấp cao nhất thuộc một địa phương. Đối với một số vị trí, bạn có thể nhận được một trong các loại bổ sung: sublocality_level_1 đến sublocality_level_5. Mỗi cấp quận/huyện là một pháp nhân dân sự. Số lớn hơn biểu thị khu vực địa lý nhỏ hơn.
 • neighborhood biểu thị vùng lân cận được đặt tên
 • premise cho biết một vị trí được đặt tên, thường là một toà nhà hoặc tập hợp các toà nhà cùng tên
 • subpremise cho biết một thực thể bậc nhất bên dưới một vị trí đã đặt tên, thường là một toà nhà đơn lẻ trong tập hợp các toà nhà có cùng tên
 • plus_code cho biết một tham chiếu vị trí được mã hoá, lấy từ vĩ độ và kinh độ. Mã Cộng có thể được dùng để thay thế cho địa chỉ đường phố ở những vị trí không tồn tại chúng (nơi toà nhà không được đánh số hoặc đường phố không được đặt tên). Hãy truy cập vào https://plus.codes để biết chi tiết.
 • postal_code cho biết mã bưu chính dùng để giải quyết thư bưu chính trong quốc gia.
 • natural_feature biểu thị một đối tượng tự nhiên nổi bật.
 • airport cho biết một sân bay.
 • park biểu thị một công viên có tên.
 • point_of_interest cho biết một địa điểm yêu thích đã được đặt tên. Thông thường, những "POI" này là các thực thể địa phương nổi bật không dễ dàng phù hợp trong một danh mục khác, chẳng hạn như "Toà nhà Empire State" hoặc "Tháp Eiffel".

Danh sách trống các loại cho biết không có loại nào đã biết cho thành phần địa chỉ cụ thể, ví dụ: Lieu-dit ở Pháp.

Ngoài những thành phần nêu trên, thành phần địa chỉ có thể bao gồm các loại được liệt kê ở đây. Đây chưa phải là danh sách đầy đủ và có thể thay đổi.

 • floor cho biết tầng của một địa chỉ toà nhà.
 • establishment thường cho biết một địa điểm chưa được phân loại.
 • landmark cho biết một địa điểm lân cận được dùng làm tham chiếu để hỗ trợ việc đi theo chỉ dẫn.
 • point_of_interest cho biết một địa điểm yêu thích đã được đặt tên.
 • parking biểu thị bãi đỗ xe hoặc bãi đỗ xe.
 • post_box cho biết một hộp thư cụ thể.
 • postal_town cho biết một nhóm các khu vực địa lý (chẳng hạn như localitysublocality) dùng cho các địa chỉ gửi thư ở một số quốc gia.
 • room biểu thị phòng có địa chỉ tòa nhà.
 • street_number cho biết số nhà chính xác.
 • bus_station, train_stationtransit_station cho biết vị trí của xe buýt, tàu hoả hoặc trạm phương tiện công cộng.

Xu hướng khung nhìn

Trong yêu cầu Mã hoá địa lý, bạn có thể hướng dẫn dịch vụ Mã hoá địa lý ưu tiên kết quả trong một khung nhìn nhất định (được biểu thị dưới dạng một hộp giới hạn). Bạn có thể làm như vậy trong URL yêu cầu bằng cách đặt tham số bounds.

Tham số bounds xác định toạ độ vĩ độ/kinh độ của góc phía Tây Nam và Đông Bắc của hộp giới hạn này bằng cách sử dụng một ký tự dấu gạch đứng (|) để phân tách các toạ độ.

Ví dụ: mã địa lý cho "Washington" thường trả về tiểu bang Washington của Hoa Kỳ:

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Washington&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Washington",
        "short_name" : "WA",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Washington, USA",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 49.0024442,
         "lng" : -116.91558
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 45.543541,
         "lng" : -124.8489739
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 47.7510741,
        "lng" : -120.7401385
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 49.0024442,
         "lng" : -116.91558
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 45.543541,
         "lng" : -124.8489739
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJ-bDD5__lhVQRuvNfbGh4QpQ",
     "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Tuy nhiên, việc thêm đối số bounds xác định một hộp giới hạn xung quanh phần đông bắc của Hoa Kỳ, thì mã địa lý này trả về thành phố Washington, D.C.:

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Washington&bounds=36.47,-84.72%7C43.39,-65.90&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Washington",
        "short_name" : "Washington",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "District of Columbia",
        "short_name" : "District of Columbia",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "District of Columbia",
        "short_name" : "DC",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Washington, DC, USA",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 38.9958641,
         "lng" : -76.90939299999999
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 38.7916449,
         "lng" : -77.119759
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 38.9071923,
        "lng" : -77.03687069999999
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 38.9958641,
         "lng" : -76.90939299999999
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 38.7916449,
         "lng" : -77.119759
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJW-T2Wt7Gt4kRKl2I1CJFUsI",
     "types" : [ "locality", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Xu hướng khu vực

Trong yêu cầu Mã hoá địa lý, bạn có thể hướng dẫn dịch vụ Mã hoá địa lý trả về các kết quả thiên vị cho một khu vực cụ thể bằng cách sử dụng tham số region. Tham số này lấy đối số ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) chỉ định độ lệch khu vực. Hầu hết các mã ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) đều giống với mã ISO 3166-1, trừ một số ngoại lệ đáng chú ý. Ví dụ: ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) của Vương quốc Anh là "uk" (.co.uk) trong khi mã ISO 3166-1 của quốc gia này là "gb" (về mặt kỹ thuật là "Vương quốc Anh và Bắc Ireland").

Kết quả mã hoá địa lý có thể không chính xác đối với mọi miền mà ứng dụng Google Maps chính được ra mắt. Xin lưu ý rằng kết quả chỉ thiên vị ưu tiên cho một miền cụ thể; nếu có nhiều kết quả phù hợp hơn bên ngoài miền này thì chúng có thể được đưa vào.

Ví dụ: mã địa lý cho "Toledo" trả về kết quả này, vì miền mặc định cho API mã hoá địa lý được đặt thành Hoa Kỳ. Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Toledo&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Toledo",
        "short_name" : "Toledo",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Lucas County",
        "short_name" : "Lucas County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Ohio",
        "short_name" : "OH",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Toledo, OH, USA",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 41.732844,
         "lng" : -83.454229
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 41.580266,
         "lng" : -83.69423700000002
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 41.6639383,
        "lng" : -83.55521200000001
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 41.732844,
         "lng" : -83.454229
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 41.580266,
         "lng" : -83.69423700000002
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJeU4e_C2HO4gRRcM6RZ_IPHw",
     "types" : [ "locality", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Yêu cầu Mã hoá địa lý cho "Toledo" bằng region=es (Tây Ban Nha) sẽ trả về thành phố ở Tây Ban Nha.

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Toledo&region=es&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Toledo",
        "short_name" : "Toledo",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Toledo",
        "short_name" : "TO",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Castile-La Mancha",
        "short_name" : "CM",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Spain",
        "short_name" : "ES",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Toledo, Spain",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 39.88605099999999,
         "lng" : -3.9192423
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 39.8383676,
         "lng" : -4.0796176
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 39.8628316,
        "lng" : -4.027323099999999
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 39.88605099999999,
         "lng" : -3.9192423
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 39.8383676,
         "lng" : -4.0796176
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJ8f21C60Lag0R_q11auhbf8Y",
     "types" : [ "locality", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Lọc thành phần

Trong phản hồi Mã hoá địa lý, API mã hoá địa lý có thể trả về các kết quả địa chỉ bị hạn chế cho một khu vực cụ thể. Bạn có thể chỉ định quy định hạn chế này bằng bộ lọc components. Một bộ lọc bao gồm một danh sách các cặp component:value được phân tách bằng dấu gạch đứng (|). Các giá trị bộ lọc hỗ trợ cùng một phương pháp sửa lỗi chính tả và so khớp một phần như các yêu cầu Mã hoá địa lý khác. Nếu bộ mã hoá địa lý tìm thấy kết quả khớp một phần với bộ lọc thành phần, thì phản hồi sẽ chứa trường partial_match.

components có thể được lọc bao gồm:

 • postal_code khớp với postal_codepostal_code_prefix.
 • country khớp với tên quốc gia hoặc mã quốc gia gồm hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO 3166-1. API này tuân theo tiêu chuẩn ISO để xác định các quốc gia và quá trình lọc hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng mã ISO tương ứng của quốc gia đó.

components sau đây có thể được dùng để tác động đến kết quả, nhưng sẽ không được thực thi:

 • route khớp với tên dài hoặc tên ngắn của một tuyến đường.
 • locality khớp với các loại localitysublocality.
 • administrative_area khớp với tất cả các cấp administrative_area.

Lưu ý về tính năng lọc thành phần:

 • Đừng lặp lại các bộ lọc thành phần này trong yêu cầu, nếu không API sẽ trả về Invalid_request: country, postal_code, route
 • Nếu yêu cầu chứa các bộ lọc thành phần lặp lại, thì API sẽ đánh giá các bộ lọc đó dưới dạng AND (VÀ) chứ không phải OR.
 • Kết quả nhất quán với kết quả trên Google Maps và đôi khi mang lại phản hồi ZERO_RESULTS không mong muốn. Việc sử dụng tính năng Tự động hoàn thành địa điểm có thể mang lại kết quả tốt hơn trong một số trường hợp sử dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp này.
 • Đối với mỗi thành phần địa chỉ, hãy chỉ định thành phần đó trong tham số address hoặc trong bộ lọc components, nhưng không được chỉ định cả hai. Việc chỉ định cùng một giá trị trong cả hai có thể dẫn đến ZERO_RESULTS.

Một mã địa lý của "High St, Hastings" có components=country:GB trả về kết quả tại Hastings, Anh chứ không phải ở Hastings-On-Hudson, Hoa Kỳ.

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=high+st+hasting&components=country:GB&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "High Street",
        "short_name" : "High St",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hastings",
        "short_name" : "Hastings",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "East Sussex",
        "short_name" : "East Sussex",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "England",
        "short_name" : "England",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United Kingdom",
        "short_name" : "GB",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "TN34 3EY",
        "short_name" : "TN34 3EY",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "High St, Hastings TN34 3EY, UK",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 50.8601041,
         "lng" : 0.5957329
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 50.8559061,
         "lng" : 0.5906163
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 50.85830319999999,
        "lng" : 0.5924594
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 50.8601041,
         "lng" : 0.5957329
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 50.8559061,
         "lng" : 0.5906163
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJ-Ws929sa30cRKgsMNVkPyws",
     "types" : [ "route" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Yêu cầu mã hoá địa lý cho vị trí "Santa Cruz" kèm theo components=country:ES trả về Santa Cruz de Tenerife ở Quần đảo Canary, Tây Ban Nha.

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?components=locality:santa+cruz|country:ES&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Santa Cruz de Tenerife",
        "short_name" : "Santa Cruz de Tenerife",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Santa Cruz de Tenerife",
        "short_name" : "TF",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Canary Islands",
        "short_name" : "CN",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Spain",
        "short_name" : "ES",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Santa Cruz de Tenerife, Spain",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 28.487616,
         "lng" : -16.2356646
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 28.4280248,
         "lng" : -16.3370045
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 28.4636296,
        "lng" : -16.2518467
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 28.487616,
         "lng" : -16.2356646
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 28.4280248,
         "lng" : -16.3370045
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJcUElzOzMQQwRLuV30nMUEUM",
     "types" : [ "locality", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Tính năng lọc thành phần chỉ trả về phản hồi ZERO_RESULTS nếu bạn cung cấp các bộ lọc loại trừ nhau.

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?components=administrative_area:TX|country:FR&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [],
  "status" : "ZERO_RESULTS"
}

Bạn có thể tạo các truy vấn hợp lệ mà không cần tham số địa chỉ bằng cách sử dụng bộ lọc components. (Khi mã hoá địa lý địa chỉ đầy đủ, cần có tham số address nếu yêu cầu chứa tên và số toà nhà.)

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?components=route:Annankatu|administrative_area:Helsinki|country:Finland&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Annankatu",
        "short_name" : "Annankatu",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Helsinki",
        "short_name" : "HKI",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Finland",
        "short_name" : "FI",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "00101",
        "short_name" : "00101",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Annankatu, 00101 Helsinki, Finland",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 60.168997,
         "lng" : 24.9433353
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 60.16226160000001,
         "lng" : 24.9332897
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 60.1657808,
        "lng" : 24.938451
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 60.168997,
         "lng" : 24.9433353
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 60.16226160000001,
         "lng" : 24.9332897
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJARW7C8sLkkYRgl4je4-RPUM",
     "types" : [ "route" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}