Bản minh hoạ API Chỉ dẫn

Bản minh hoạ này cho bạn biết cách sử dụng API Chỉ đường để xem bộ chỉ đường lái xe từ địa điểm này đến địa điểm khác. Bạn có thể chạy bản minh hoạ này mà không mất phí. Nếu chỉ chạy bản minh hoạ này thì sẽ không vượt quá hạn mức hằng tháng của bạn.

Để sử dụng API Hướng dẫn, hãy hoàn tất các bước thiết lập cần thiết bằng cách nhấp qua các thẻ sau:

Bước 1

Giao diện dòng lệnh

 1. Trong Google Cloud Console, trên trang bộ chọn dự án, hãy nhấp vào Create Project (Tạo dự án) để bắt đầu tạo dự án mới trên Google Cloud.

  Chuyển đến trang bộ chọn dự án

 2. Hãy nhớ bật tính năng thanh toán cho dự án trên Google Cloud của bạn. Xác nhận rằng tính năng thanh toán đã được bật cho dự án của bạn.

  Google Cloud cung cấp gói dùng thử miễn phí. Thời gian dùng thử sẽ hết hạn sau 90 ngày hoặc sau khi tài khoản đã tích luỹ được khoản phí có giá trị 300 đô la, tuỳ theo điều kiện nào đến trước. Bạn có thể huỷ bất cứ lúc nào. Nền tảng Google Maps có khoản tín dụng định kỳ 200 USD định kỳ hằng tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tín dụng cho tài khoản thanh toánThanh toán.

SDK đám mây

gcloud projects create "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bước 2

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Giao diện dòng lệnh

Bật API Đường đi

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bước 3

Bước này chỉ trải qua quy trình tạo Khoá API. Nếu sử dụng Khoá API trong phiên bản chính thức, bạn nên hạn chế khoá API của mình. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Sử dụng khoá API cho sản phẩm cụ thể.

Khoá API là giá trị nhận dạng duy nhất dùng để xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải có ít nhất một khoá API liên kết với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Giao diện dòng lệnh

 1. Truy cập trang Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API.
  Hộp thoại API key created (Khoá API đã tạo) cho thấy khoá API mới tạo.
 3. Nhấp vào Đóng.
  Khoá API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong phần Khoá API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi dùng khoá này trong phiên bản phát hành công khai.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Tìm chỉ đường

Để nhận thông tin chỉ đường lái xe từ Disneyland đến Universal Studios, Hollywood ở định dạng JSON, hãy nhập URL vào trình duyệt web và thay thế YOUR_API_KEY bằng Khoá API:

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Disneyland&destination=Universal+Studios+Hollywood&key=YOUR_API_KEY

Bạn sẽ nhận được phản hồi JSON như sau:

  {
    "geocoded_waypoints" : [
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "place_id" : "ChIJRVY_etDX3IARGYLVpoq7f68",
       "types" : [
        "bus_station",
        "transit_station",
        "point_of_interest",
        "establishment"
       ]
     },
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "partial_match" : true,
       "place_id" : "ChIJp2Mn4E2-woARQS2FILlxUzk",
       "types" : [ "route" ]
     }
    ],
    "routes" : [
     {
       "bounds" : {
        "northeast" : {
          "lat" : 34.1330949,
          "lng" : -117.9143879
        },
        "southwest" : {
          "lat" : 33.8068768,
          "lng" : -118.3527671
        }
       },
       "copyrights" : "Map data ©2016 Google",
       "legs" : [
        {
          "distance" : {
           "text" : "35.9 mi",
           "value" : 57824
          },
          "duration" : {
           "text" : "51 mins",
           "value" : 3062
          },
          "end_address" : "Universal Studios Blvd, Los Angeles, CA 90068, USA",
          "end_location" : {
           "lat" : 34.1330949,
           "lng" : -118.3524442
          },
          "start_address" : "Disneyland (Harbor Blvd.), S Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802, USA",
          "start_location" : {
           "lat" : 33.8098177,
           "lng" : -117.9154353
          },

   ... Additional results shortened in this example[] ...


       "overview_polyline" : {
        "points" : "knjmEnjunUbKCfEA?_@]@kMBeE@qIIoF@wH@eFFk@WOUI_@?u@j@k@`@EXLTZHh@Y`AgApAaCrCUd@cDpDuAtAoApA{YlZiBdBaIhGkFrDeCtBuFxFmIdJmOjPaChDeBlDiAdD}ApGcDxU}@hEmAxD}[tt@yNb\\yBdEqFnJqB~DeFxMgK~VsMr[uKzVoCxEsEtG}BzCkHhKWh@]t@{AxEcClLkCjLi@`CwBfHaEzJuBdEyEhIaBnCiF|K_Oz\\
        {MdZwAbDaKbUiB|CgCnDkDbEiE|FqBlDsLdXqQra@kX|m@aF|KcHtLm@pAaE~JcTxh@w\\`v@gQv`@}F`MqK`PeGzIyGfJiG~GeLhLgIpIcE~FsDrHcFfLqDzH{CxEwAbBgC|B}F|DiQzKsbBdeA{k@~\\oc@bWoKjGaEzCoEzEwDxFsUh^wJfOySx[uBnCgCbCoFlDmDvAiCr@eRzDuNxC_EvAiFpCaC|AqGpEwHzFoQnQoTrTqBlCyDnGmCfEmDpDyGzGsIzHuZzYwBpBsC`CqBlAsBbAqCxAoBrAqDdDcNfMgHbHiPtReBtCkD|GqAhBwBzBsG~FoAhAaCbDeBvD_BlEyM``@uBvKiA~DmAlCkA|B}@lBcChHoJnXcB`GoAnIS~CIjFDd]A|QMlD{@jH[vAk@`CoGxRgPzf@aBbHoB~HeMx^eDtJ}BnG{DhJU`@mBzCoCjDaAx@mAnAgCnBmAp@uAj@{Cr@wBPkB@kBSsEW{GV}BEeCWyAWwHs@qH?
        cIHkDXuDn@mCt@mE`BsH|CyAp@}AdAaAtAy@lBg@pCa@jE]fEcBhRq@pJKlCk@hLFrB@lD_@xCeA`DoBxDaHvM_FzImDzFeCpDeC|CkExDiJrHcBtAkDpDwObVuCpFeCdHoIl\\uBjIuClJsEvMyDbMqAhEoDlJ{C|J}FlZuBfLyDlXwB~QkArG_AnDiAxC{G|OgEdLaE`LkBbEwG~KgHnLoEjGgDxCaC`BuJdFkFtCgCnBuClD_HdMqEzHcBpB_C|BuEzCmPlIuE|B_EtDeBhCgAdCw@rCi@|DSfECrCAdCS~Di@jDYhA_AlC{AxCcL`U{GvM_DjFkBzBsB`BqDhBaEfAsTvEmEr@iCr@qDrAiFnCcEzCaE~D_@JmFdGQDwBvCeErEoD|BcFjC}DbEuD~D`@Zr@h@?d@Wr@}@vAgCbEaHfMqA`Cy@dAg@bAO`@gCi@w@W"
       },
       "summary" : "I-5 N and US-101 N",
       "warnings" : [],
       "waypoint_order" : []
     }
    ],
    "status" : "OK"
  }

Xin chúc mừng! Bạn đã thiết lập thành công và gọi API chỉ đường để nhận thông tin chỉ đường.

Dọn dẹp

Bạn có thể xoá dự án trên Google Cloud để ngừng tính phí đối với tất cả tài nguyên dùng trong dự án đó.

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến trang Quản lý tài nguyên:

  Chuyển đến trang Quản lý tài nguyên

 2. Nếu dự án mà bạn định xoá được đính kèm với một tổ chức, hãy chọn và mở rộng danh sách tổ chức ở đầu trang.
 3. Trong danh sách dự án, hãy chọn dự án mà bạn muốn xoá rồi nhấp vào Delete (Xoá).
 4. Trong hộp thoại, hãy nhập mã dự án rồi nhấp vào Off (Tắt) để xoá dự án.

Các bước tiếp theo