Method: projects.datasets.get

مجموعه داده را دریافت می کند.

درخواست HTTP

GET https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/{name=projects/*/datasets/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام منبع. قالب: projects/{project}/datasets/{datasetId}

همچنین می‌توانید برخی از نسخه‌های ویژه را با افزودن «@» و یک برچسب دریافت کنید. قالب: پروژه‌ها/{project}/datasets/{datasetId}@{tag}

برچسب "فعال": اطلاعات آخرین نسخه تکمیل شده شامل خواهد شد و اگر مجموعه داده فاقد آن باشد، NOT_FOUND.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Dataset است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

مجوزهای IAM

به مجوز IAM زیر در منبع name نیاز دارد:

  • mapsplatformdatasets.datasets.get

برای اطلاعات بیشتر، به مستندات IAM مراجعه کنید.