Tạo kiểu bản đồ trên đám mây

Nền tảng Google Maps cung cấp kiểu bản đồ dựa trên đám mây trong Google Cloud Console. Kiểu bản đồ trên đám mây cho phép bạn tạo trải nghiệm bản đồ tuỳ chỉnh cho người dùng mà không cần cập nhật mã của ứng dụng mỗi khi bạn thay đổi kiểu bản đồ. Bạn có thể tạo kiểu bản đồ chọn màu và đặt chế độ hiển thị cho các đối tượng trên bản đồ đường xuất hiện trong các ứng dụng của bạn. Hãy xem tài liệu về định kiểu cho nền tảng bạn chọn: