בחירת המקום הנוכחי והצגת פרטים במפה

איך למצוא את המיקום הנוכחי של מכשיר Android ולהציג פרטים על המקום (עסק או נקודת עניין אחרת) במיקום הזה. המדריך הבא מסביר איך לבנות אפליקציה ל-Android באמצעות SDK של מפות Google ל-Android, Places SDK ל-Android וספק המיקום המשולב בממשקי ה-API של מיקום של שירותי Google Play.

קבל את הקוד

משכפלים או מורידים את המאגר של Google Maps Android API v2 Samples מ-GitHub.

צופים בגרסת Java של הפעילות:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.currentplacedetailsonmap;

import android.content.DialogInterface;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;

import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderClient;
import com.google.android.gms.location.LocationServices;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.Marker;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;
import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;
import com.google.android.gms.tasks.Task;

import com.google.android.libraries.places.api.Places;
import com.google.android.libraries.places.api.model.Place;
import com.google.android.libraries.places.api.model.PlaceLikelihood;
import com.google.android.libraries.places.api.net.FindCurrentPlaceRequest;
import com.google.android.libraries.places.api.net.FindCurrentPlaceResponse;
import com.google.android.libraries.places.api.net.PlacesClient;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/**
 * An activity that displays a map showing the place at the device's current location.
 */
public class MapsActivityCurrentPlace extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  private static final String TAG = MapsActivityCurrentPlace.class.getSimpleName();
  private GoogleMap map;
  private CameraPosition cameraPosition;

  // The entry point to the Places API.
  private PlacesClient placesClient;

  // The entry point to the Fused Location Provider.
  private FusedLocationProviderClient fusedLocationProviderClient;

  // A default location (Sydney, Australia) and default zoom to use when location permission is
  // not granted.
  private final LatLng defaultLocation = new LatLng(-33.8523341, 151.2106085);
  private static final int DEFAULT_ZOOM = 15;
  private static final int PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION = 1;
  private boolean locationPermissionGranted;

  // The geographical location where the device is currently located. That is, the last-known
  // location retrieved by the Fused Location Provider.
  private Location lastKnownLocation;

  // Keys for storing activity state.
  private static final String KEY_CAMERA_POSITION = "camera_position";
  private static final String KEY_LOCATION = "location";

  // Used for selecting the current place.
  private static final int M_MAX_ENTRIES = 5;
  private String[] likelyPlaceNames;
  private String[] likelyPlaceAddresses;
  private List[] likelyPlaceAttributions;
  private LatLng[] likelyPlaceLatLngs;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // Retrieve location and camera position from saved instance state.
    if (savedInstanceState != null) {
      lastKnownLocation = savedInstanceState.getParcelable(KEY_LOCATION);
      cameraPosition = savedInstanceState.getParcelable(KEY_CAMERA_POSITION);
    }

    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    // Construct a PlacesClient
    Places.initialize(getApplicationContext(), BuildConfig.MAPS_API_KEY);
    placesClient = Places.createClient(this);

    // Construct a FusedLocationProviderClient.
    fusedLocationProviderClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this);

    // Build the map.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Saves the state of the map when the activity is paused.
   */
  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    if (map != null) {
      outState.putParcelable(KEY_CAMERA_POSITION, map.getCameraPosition());
      outState.putParcelable(KEY_LOCATION, lastKnownLocation);
    }
    super.onSaveInstanceState(outState);
  }

  /**
   * Sets up the options menu.
   * @param menu The options menu.
   * @return Boolean.
   */
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.current_place_menu, menu);
    return true;
  }

  /**
   * Handles a click on the menu option to get a place.
   * @param item The menu item to handle.
   * @return Boolean.
   */
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == R.id.option_get_place) {
      showCurrentPlace();
    }
    return true;
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * This callback is triggered when the map is ready to be used.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    this.map = map;

    // Use a custom info window adapter to handle multiple lines of text in the
    // info window contents.
    this.map.setInfoWindowAdapter(new GoogleMap.InfoWindowAdapter() {

      @Override
      // Return null here, so that getInfoContents() is called next.
      public View getInfoWindow(Marker arg0) {
        return null;
      }

      @Override
      public View getInfoContents(Marker marker) {
        // Inflate the layouts for the info window, title and snippet.
        View infoWindow = getLayoutInflater().inflate(R.layout.custom_info_contents,
            (FrameLayout) findViewById(R.id.map), false);

        TextView title = infoWindow.findViewById(R.id.title);
        title.setText(marker.getTitle());

        TextView snippet = infoWindow.findViewById(R.id.snippet);
        snippet.setText(marker.getSnippet());

        return infoWindow;
      }
    });

    // Prompt the user for permission.
    getLocationPermission();

    // Turn on the My Location layer and the related control on the map.
    updateLocationUI();

    // Get the current location of the device and set the position of the map.
    getDeviceLocation();
  }

  /**
   * Gets the current location of the device, and positions the map's camera.
   */
  private void getDeviceLocation() {
    /*
     * Get the best and most recent location of the device, which may be null in rare
     * cases when a location is not available.
     */
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        Task<Location> locationResult = fusedLocationProviderClient.getLastLocation();
        locationResult.addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<Location>() {
          @Override
          public void onComplete(@NonNull Task<Location> task) {
            if (task.isSuccessful()) {
              // Set the map's camera position to the current location of the device.
              lastKnownLocation = task.getResult();
              if (lastKnownLocation != null) {
                map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
                    new LatLng(lastKnownLocation.getLatitude(),
                        lastKnownLocation.getLongitude()), DEFAULT_ZOOM));
              }
            } else {
              Log.d(TAG, "Current location is null. Using defaults.");
              Log.e(TAG, "Exception: %s", task.getException());
              map.moveCamera(CameraUpdateFactory
                  .newLatLngZoom(defaultLocation, DEFAULT_ZOOM));
              map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(false);
            }
          }
        });
      }
    } catch (SecurityException e) {
      Log.e("Exception: %s", e.getMessage(), e);
    }
  }

  /**
   * Prompts the user for permission to use the device location.
   */
  private void getLocationPermission() {
    /*
     * Request location permission, so that we can get the location of the
     * device. The result of the permission request is handled by a callback,
     * onRequestPermissionsResult.
     */
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this.getApplicationContext(),
        android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
        == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      locationPermissionGranted = true;
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(this,
          new String[]{android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
          PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION);
    }
  }

  /**
   * Handles the result of the request for location permissions.
   */
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      @NonNull String[] permissions,
                      @NonNull int[] grantResults) {
    locationPermissionGranted = false;
    if (requestCode
      == PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION) {// If request is cancelled, the result arrays are empty.
      if (grantResults.length > 0
        && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        locationPermissionGranted = true;
      }
    } else {
      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    }
    updateLocationUI();
  }

  /**
   * Prompts the user to select the current place from a list of likely places, and shows the
   * current place on the map - provided the user has granted location permission.
   */
  private void showCurrentPlace() {
    if (map == null) {
      return;
    }

    if (locationPermissionGranted) {
      // Use fields to define the data types to return.
      List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.NAME, Place.Field.ADDRESS,
          Place.Field.LAT_LNG);

      // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
      FindCurrentPlaceRequest request =
          FindCurrentPlaceRequest.newInstance(placeFields);

      // Get the likely places - that is, the businesses and other points of interest that
      // are the best match for the device's current location.
      @SuppressWarnings("MissingPermission") final
      Task<FindCurrentPlaceResponse> placeResult =
          placesClient.findCurrentPlace(request);
      placeResult.addOnCompleteListener (new OnCompleteListener<FindCurrentPlaceResponse>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<FindCurrentPlaceResponse> task) {
          if (task.isSuccessful() && task.getResult() != null) {
            FindCurrentPlaceResponse likelyPlaces = task.getResult();

            // Set the count, handling cases where less than 5 entries are returned.
            int count;
            if (likelyPlaces.getPlaceLikelihoods().size() < M_MAX_ENTRIES) {
              count = likelyPlaces.getPlaceLikelihoods().size();
            } else {
              count = M_MAX_ENTRIES;
            }

            int i = 0;
            likelyPlaceNames = new String[count];
            likelyPlaceAddresses = new String[count];
            likelyPlaceAttributions = new List[count];
            likelyPlaceLatLngs = new LatLng[count];

            for (PlaceLikelihood placeLikelihood : likelyPlaces.getPlaceLikelihoods()) {
              // Build a list of likely places to show the user.
              likelyPlaceNames[i] = placeLikelihood.getPlace().getName();
              likelyPlaceAddresses[i] = placeLikelihood.getPlace().getAddress();
              likelyPlaceAttributions[i] = placeLikelihood.getPlace()
                  .getAttributions();
              likelyPlaceLatLngs[i] = placeLikelihood.getPlace().getLatLng();

              i++;
              if (i > (count - 1)) {
                break;
              }
            }

            // Show a dialog offering the user the list of likely places, and add a
            // marker at the selected place.
            MapsActivityCurrentPlace.this.openPlacesDialog();
          }
          else {
            Log.e(TAG, "Exception: %s", task.getException());
          }
        }
      });
    } else {
      // The user has not granted permission.
      Log.i(TAG, "The user did not grant location permission.");

      // Add a default marker, because the user hasn't selected a place.
      map.addMarker(new MarkerOptions()
          .title(getString(R.string.default_info_title))
          .position(defaultLocation)
          .snippet(getString(R.string.default_info_snippet)));

      // Prompt the user for permission.
      getLocationPermission();
    }
  }

  /**
   * Displays a form allowing the user to select a place from a list of likely places.
   */
  private void openPlacesDialog() {
    // Ask the user to choose the place where they are now.
    DialogInterface.OnClickListener listener = new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        // The "which" argument contains the position of the selected item.
        LatLng markerLatLng = likelyPlaceLatLngs[which];
        String markerSnippet = likelyPlaceAddresses[which];
        if (likelyPlaceAttributions[which] != null) {
          markerSnippet = markerSnippet + "\n" + likelyPlaceAttributions[which];
        }

        // Add a marker for the selected place, with an info window
        // showing information about that place.
        map.addMarker(new MarkerOptions()
            .title(likelyPlaceNames[which])
            .position(markerLatLng)
            .snippet(markerSnippet));

        // Position the map's camera at the location of the marker.
        map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(markerLatLng,
            DEFAULT_ZOOM));
      }
    };

    // Display the dialog.
    AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder(this)
        .setTitle(R.string.pick_place)
        .setItems(likelyPlaceNames, listener)
        .show();
  }

  /**
   * Updates the map's UI settings based on whether the user has granted location permission.
   */
  private void updateLocationUI() {
    if (map == null) {
      return;
    }
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        map.setMyLocationEnabled(true);
        map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(true);
      } else {
        map.setMyLocationEnabled(false);
        map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(false);
        lastKnownLocation = null;
        getLocationPermission();
      }
    } catch (SecurityException e) {
      Log.e("Exception: %s", e.getMessage());
    }
  }
}

  

להציג את גרסת Kotlin של הפעילות:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
package com.example.currentplacedetailsonmap

import android.Manifest
import android.annotation.SuppressLint
import android.content.DialogInterface
import android.content.pm.PackageManager
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.Menu
import android.view.MenuItem
import android.view.View
import android.widget.FrameLayout
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AlertDialog
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.app.ActivityCompat
import androidx.core.content.ContextCompat
import com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderClient
import com.google.android.gms.location.LocationServices
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.InfoWindowAdapter
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.Marker
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions
import com.google.android.libraries.places.api.Places
import com.google.android.libraries.places.api.model.Place
import com.google.android.libraries.places.api.net.FindCurrentPlaceRequest
import com.google.android.libraries.places.api.net.PlacesClient

/**
 * An activity that displays a map showing the place at the device's current location.
 */
class MapsActivityCurrentPlace : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  private var map: GoogleMap? = null
  private var cameraPosition: CameraPosition? = null

  // The entry point to the Places API.
  private lateinit var placesClient: PlacesClient

  // The entry point to the Fused Location Provider.
  private lateinit var fusedLocationProviderClient: FusedLocationProviderClient

  // A default location (Sydney, Australia) and default zoom to use when location permission is
  // not granted.
  private val defaultLocation = LatLng(-33.8523341, 151.2106085)
  private var locationPermissionGranted = false

  // The geographical location where the device is currently located. That is, the last-known
  // location retrieved by the Fused Location Provider.
  private var lastKnownLocation: Location? = null
  private var likelyPlaceNames: Array<String?> = arrayOfNulls(0)
  private var likelyPlaceAddresses: Array<String?> = arrayOfNulls(0)
  private var likelyPlaceAttributions: Array<List<*>?> = arrayOfNulls(0)
  private var likelyPlaceLatLngs: Array<LatLng?> = arrayOfNulls(0)

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    // Retrieve location and camera position from saved instance state.
    if (savedInstanceState != null) {
      lastKnownLocation = savedInstanceState.getParcelable(KEY_LOCATION)
      cameraPosition = savedInstanceState.getParcelable(KEY_CAMERA_POSITION)
    }

    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)

    // Construct a PlacesClient
    Places.initialize(applicationContext, BuildConfig.MAPS_API_KEY)
    placesClient = Places.createClient(this)

    // Construct a FusedLocationProviderClient.
    fusedLocationProviderClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)

    // Build the map.
    val mapFragment = supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  /**
   * Saves the state of the map when the activity is paused.
   */
  override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
    map?.let { map ->
      outState.putParcelable(KEY_CAMERA_POSITION, map.cameraPosition)
      outState.putParcelable(KEY_LOCATION, lastKnownLocation)
    }
    super.onSaveInstanceState(outState)
  }

  /**
   * Sets up the options menu.
   * @param menu The options menu.
   * @return Boolean.
   */
  override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
    menuInflater.inflate(R.menu.current_place_menu, menu)
    return true
  }

  /**
   * Handles a click on the menu option to get a place.
   * @param item The menu item to handle.
   * @return Boolean.
   */
  override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    if (item.itemId == R.id.option_get_place) {
      showCurrentPlace()
    }
    return true
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * This callback is triggered when the map is ready to be used.
   */
  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    this.map = map

    // Use a custom info window adapter to handle multiple lines of text in the
    // info window contents.
    this.map?.setInfoWindowAdapter(object : InfoWindowAdapter {
      // Return null here, so that getInfoContents() is called next.
      override fun getInfoWindow(arg0: Marker): View? {
        return null
      }

      override fun getInfoContents(marker: Marker): View {
        // Inflate the layouts for the info window, title and snippet.
        val infoWindow = layoutInflater.inflate(R.layout.custom_info_contents,
          findViewById<FrameLayout>(R.id.map), false)
        val title = infoWindow.findViewById<TextView>(R.id.title)
        title.text = marker.title
        val snippet = infoWindow.findViewById<TextView>(R.id.snippet)
        snippet.text = marker.snippet
        return infoWindow
      }
    })

    // Prompt the user for permission.
    getLocationPermission()

    // Turn on the My Location layer and the related control on the map.
    updateLocationUI()

    // Get the current location of the device and set the position of the map.
    getDeviceLocation()
  }

  /**
   * Gets the current location of the device, and positions the map's camera.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun getDeviceLocation() {
    /*
     * Get the best and most recent location of the device, which may be null in rare
     * cases when a location is not available.
     */
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        val locationResult = fusedLocationProviderClient.lastLocation
        locationResult.addOnCompleteListener(this) { task ->
          if (task.isSuccessful) {
            // Set the map's camera position to the current location of the device.
            lastKnownLocation = task.result
            if (lastKnownLocation != null) {
              map?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
                LatLng(lastKnownLocation!!.latitude,
                  lastKnownLocation!!.longitude), DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
            }
          } else {
            Log.d(TAG, "Current location is null. Using defaults.")
            Log.e(TAG, "Exception: %s", task.exception)
            map?.moveCamera(CameraUpdateFactory
              .newLatLngZoom(defaultLocation, DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
            map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = false
          }
        }
      }
    } catch (e: SecurityException) {
      Log.e("Exception: %s", e.message, e)
    }
  }

  /**
   * Prompts the user for permission to use the device location.
   */
  private fun getLocationPermission() {
    /*
     * Request location permission, so that we can get the location of the
     * device. The result of the permission request is handled by a callback,
     * onRequestPermissionsResult.
     */
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this.applicationContext,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      locationPermissionGranted = true
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(this, arrayOf(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION),
        PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION)
    }
  }

  /**
   * Handles the result of the request for location permissions.
   */
  override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int,
                      permissions: Array<String>,
                      grantResults: IntArray) {
    locationPermissionGranted = false
    when (requestCode) {
      PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION -> {

        // If request is cancelled, the result arrays are empty.
        if (grantResults.isNotEmpty() &&
          grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          locationPermissionGranted = true
        }
      }
      else -> super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)
    }
    updateLocationUI()
  }

  /**
   * Prompts the user to select the current place from a list of likely places, and shows the
   * current place on the map - provided the user has granted location permission.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun showCurrentPlace() {
    if (map == null) {
      return
    }
    if (locationPermissionGranted) {
      // Use fields to define the data types to return.
      val placeFields = listOf(Place.Field.NAME, Place.Field.ADDRESS, Place.Field.LAT_LNG)

      // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
      val request = FindCurrentPlaceRequest.newInstance(placeFields)

      // Get the likely places - that is, the businesses and other points of interest that
      // are the best match for the device's current location.
      val placeResult = placesClient.findCurrentPlace(request)
      placeResult.addOnCompleteListener { task ->
        if (task.isSuccessful && task.result != null) {
          val likelyPlaces = task.result

          // Set the count, handling cases where less than 5 entries are returned.
          val count = if (likelyPlaces != null && likelyPlaces.placeLikelihoods.size < M_MAX_ENTRIES) {
            likelyPlaces.placeLikelihoods.size
          } else {
            M_MAX_ENTRIES
          }
          var i = 0
          likelyPlaceNames = arrayOfNulls(count)
          likelyPlaceAddresses = arrayOfNulls(count)
          likelyPlaceAttributions = arrayOfNulls<List<*>?>(count)
          likelyPlaceLatLngs = arrayOfNulls(count)
          for (placeLikelihood in likelyPlaces?.placeLikelihoods ?: emptyList()) {
            // Build a list of likely places to show the user.
            likelyPlaceNames[i] = placeLikelihood.place.name
            likelyPlaceAddresses[i] = placeLikelihood.place.address
            likelyPlaceAttributions[i] = placeLikelihood.place.attributions
            likelyPlaceLatLngs[i] = placeLikelihood.place.latLng
            i++
            if (i > count - 1) {
              break
            }
          }

          // Show a dialog offering the user the list of likely places, and add a
          // marker at the selected place.
          openPlacesDialog()
        } else {
          Log.e(TAG, "Exception: %s", task.exception)
        }
      }
    } else {
      // The user has not granted permission.
      Log.i(TAG, "The user did not grant location permission.")

      // Add a default marker, because the user hasn't selected a place.
      map?.addMarker(MarkerOptions()
        .title(getString(R.string.default_info_title))
        .position(defaultLocation)
        .snippet(getString(R.string.default_info_snippet)))

      // Prompt the user for permission.
      getLocationPermission()
    }
  }

  /**
   * Displays a form allowing the user to select a place from a list of likely places.
   */
  private fun openPlacesDialog() {
    // Ask the user to choose the place where they are now.
    val listener = DialogInterface.OnClickListener { dialog, which -> // The "which" argument contains the position of the selected item.
      val markerLatLng = likelyPlaceLatLngs[which]
      var markerSnippet = likelyPlaceAddresses[which]
      if (likelyPlaceAttributions[which] != null) {
        markerSnippet = """
          $markerSnippet
          ${likelyPlaceAttributions[which]}
          """.trimIndent()
      }

      if (markerLatLng == null) {
        return@OnClickListener
      }

      // Add a marker for the selected place, with an info window
      // showing information about that place.
      map?.addMarker(MarkerOptions()
        .title(likelyPlaceNames[which])
        .position(markerLatLng)
        .snippet(markerSnippet))

      // Position the map's camera at the location of the marker.
      map?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(markerLatLng,
        DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
    }

    // Display the dialog.
    AlertDialog.Builder(this)
      .setTitle(R.string.pick_place)
      .setItems(likelyPlaceNames, listener)
      .show()
  }

  /**
   * Updates the map's UI settings based on whether the user has granted location permission.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun updateLocationUI() {
    if (map == null) {
      return
    }
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        map?.isMyLocationEnabled = true
        map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = true
      } else {
        map?.isMyLocationEnabled = false
        map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = false
        lastKnownLocation = null
        getLocationPermission()
      }
    } catch (e: SecurityException) {
      Log.e("Exception: %s", e.message, e)
    }
  }

  companion object {
    private val TAG = MapsActivityCurrentPlace::class.java.simpleName
    private const val DEFAULT_ZOOM = 15
    private const val PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION = 1

    // Keys for storing activity state.
    private const val KEY_CAMERA_POSITION = "camera_position"
    private const val KEY_LOCATION = "location"

    // Used for selecting the current place.
    private const val M_MAX_ENTRIES = 5
  }
}

  

הגדרת פרויקט הפיתוח

כדי ליצור פרויקט הדרכה ב-Android Studio, פועלים לפי השלבים הבאים:

 1. מורידים ומתקינים את Android Studio.
 2. מוסיפים את החבילה של Google Play Services ל-Android Studio.
 3. אם לא עשיתם זאת כשהתחלתם לקרוא את המדריך, תוכלו לשכפל או להוריד את המאגר של Google Maps Android API v2 Samples.
 4. ייבוא פרויקט המדריך:

  • ב-Android Studio, בוחרים באפשרות File > New > Import Project.
  • אחרי ההורדה, עוברים למיקום שבו שמרתם את המאגר Google Maps Android API v2 Samples.
  • מאתרים את הפרויקט CurrentPlaceDetailsOnMap במיקום הזה:
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/java/CurrentPlaceDetailsOnMap (Java) או
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/kotlin/CurrentPlaceDetailsOnMap (Kotlin)
  • בוחרים את ספריית הפרויקט ולוחצים על Open (פתיחה). מערכת Android Studio יוצרת עכשיו את הפרויקט שלך באמצעות כלי ה-build של Gradle.

הפעלת ממשקי ה-API הנחוצים וקבלת מפתח API

כדי להשלים את המדריך תצטרכו פרויקט ב-Google Cloud שבו ממשקי ה-API הנחוצים מופעלים ומפתח API שמורשה להשתמש ב-SDK של מפות Google ל-Android. לפרטים נוספים:

כדי להציג את ממשקי ה-API שהופעלו, נכנסים לדף הפלטפורמה של מפות Google במסוף Cloud ובוחרים את הפרויקט:

לדף הפלטפורמה של מפות Google

אם אינך רואה ש- Places API מופעל בפרויקט, עליך להפעיל אותו:

מפעילים את Places API

אם הוספתם למפתח ה-API הגבלות כלשהן, הקפידו להוסיף למפתח את Places API. למידע נוסף, ראו שימוש במפתחות API.

מוסיפים את מפתח ה-API לאפליקציה

 1. פותחים את הקובץ local.properties של הפרויקט.
 2. מוסיפים את המחרוזת הבאה ולאחר מכן מחליפים את YOUR_API_KEY בערך של מפתח ה-API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY

  כשבונים את האפליקציה, הפלאגין Secrets Gradle ל-Android מעתיק את מפתח ה-API והופך אותו לזמין כמשתנה build במניפסט של Android.

יצירה והפעלה של אפליקציה

 1. מחברים מכשיר Android למחשב. יש לפעול לפי ההוראות כדי להפעיל את האפשרויות למפתחים במכשיר Android ולהגדיר את המערכת לזהות את המכשיר.

  לחלופין, אפשר להשתמש במנהל המכשירים הווירטואליים (AVD) של Android כדי להגדיר מכשיר וירטואלי. כשבוחרים אמולטור, חשוב לבחור תמונה שכוללת את Google APIs. לפרטים נוספים קראו את המאמר הגדרה של פרויקט Android Studio.

 2. ב-Android Studio, לוחצים על האפשרות הפעלה בתפריט (או על סמל לחצן ההפעלה). בוחרים מכשיר כפי שיתבקש.

מערכת Android Studio מפעילה את Gradle כדי ליצור את האפליקציה, ולאחר מכן היא מפעילה את האפליקציה במכשיר או באמולטור. אמורה להופיע מפה עם מספר סמנים ממורכזים סביב המיקום הנוכחי שלך, בדומה לתמונה בדף הזה.

 1. בוחרים באפשרות קבלת מקום כדי לפתוח רשימה של מקומות (עסק או נקודת עניין אחרת) בקרבת המיקום הנוכחי שלך.
 2. בוחרים מקום מהרשימה. סמן נוסף למפה של המקום שנבחר.

פתרון בעיות:

 • אם המפה לא מוצגת, בודקים שקיבלתם מפתח API ושהוספתם אותו לאפליקציה, כפי שמתואר למעלה. צריך להיכנס ל-Android Monitor ב-Android Studio כדי לראות הודעות שגיאה לגבי מפתח ה-API.
 • אם במפה מוצג רק סמן אחד שנמצא ב-Sydney Harbour Bridge (מיקום ברירת המחדל שצוין באפליקציה), עליך לוודא שהענקת הרשאת מיקום לאפליקציה. האפליקציה מבקשת הרשאת מיקום בזמן הריצה, בהתאם לדפוס המתואר במדריך ההרשאות של Android. הערה: אפשר גם להגדיר הרשאות ישירות במכשיר, על ידי בחירה בהגדרות > אפליקציות > שם האפליקציה > הרשאות > מיקום. לפרטים על הטיפול בהרשאות בקוד, אפשר לעיין במדריך שבהמשך לבקשת הרשאת מיקום באפליקציה.
 • בעזרת הכלים לניפוי באגים ב-Android Studio אפשר להציג יומנים ולנפות באגים באפליקציה.

הסבר על הקוד

בחלק הזה של המדריך מוסברים החלקים המשמעותיים ביותר באפליקציה CurrentPlaceDetailsOnMap, כדי לעזור לכם להבין איך יוצרים אפליקציה דומה.

יצירת מופע של לקוח Places API

האובייקטים האלה הם נקודות הכניסה העיקריות של Places SDK ל-Android:

 • המחלקה Places יוצרת ומנהלת לקוחות עבור Places SDK ל-Android.
 • הממשק PlacesClient מאחזר את המיקום הנוכחי של המכשיר ואת המקומות שקרובים למיקום.

הממשק של LocationServices הוא נקודת הכניסה הראשית לשירותי המיקום של Android.

כדי להשתמש בממשקי ה-API, יש לבצע את הפעולות הבאות בשיטת onCreate() של המקטע או הפעילות:

 1. מפעילים אובייקט Places.
 2. יוצרים אובייקט PlacesClient.
 3. יוצרים אובייקט FusedLocationProviderClient.

לדוגמה:

Java

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  // ...

  // Retrieve the content view that renders the map.
  setContentView(R.layout.activity_maps);

  // Construct a PlacesClient
  Places.initialize(getApplicationContext(), getString(R.string.maps_api_key));
  placesClient = Places.createClient(this);

  // Construct a FusedLocationProviderClient.
  fusedLocationProviderClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this);
}

Kotlin

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)

  // ...

  // Retrieve the content view that renders the map.
  setContentView(R.layout.activity_maps)

  // Construct a PlacesClient
  Places.initialize(applicationContext, getString(R.string.maps_api_key))
  placesClient = Places.createClient(this)

  // Construct a FusedLocationProviderClient.
  fusedLocationProviderClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)

}

שליחת בקשה להרשאת מיקום

האפליקציה שלך חייבת לבקש הרשאת מיקום כדי לקבוע את מיקום המכשיר ולאפשר למשתמש להקיש על הלחצן המיקום שלי במפה.

המדריך הזה כולל את הקוד הדרוש כדי לבקש הרשאת מיקום מדויקת. לפרטים נוספים אפשר לעיין במדריך להרשאות ב-Android.

 1. מוסיפים את ההרשאה כצאצא של האלמנט <manifest> במניפסט של Android:

  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.currentplacedetailsonmap">
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  </manifest>
  
 2. צריך לבקש הרשאות בזמן ריצה באפליקציה, וכך לתת למשתמש אפשרות לאשר או לדחות את הרשאת המיקום. הקוד הבא בודק אם המשתמש העניק הרשאת מיקום מדויקת. אם לא, הוא מבקש את ההרשאה:

  Java

  private void getLocationPermission() {
    /*
     * Request location permission, so that we can get the location of the
     * device. The result of the permission request is handled by a callback,
     * onRequestPermissionsResult.
     */
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this.getApplicationContext(),
        android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
        == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      locationPermissionGranted = true;
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(this,
          new String[]{android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
          PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION);
    }
  }
  

  Kotlin

  private fun getLocationPermission() {
    /*
     * Request location permission, so that we can get the location of the
     * device. The result of the permission request is handled by a callback,
     * onRequestPermissionsResult.
     */
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this.applicationContext,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      locationPermissionGranted = true
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(this, arrayOf(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION),
        PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION)
    }
  }
  
 3. שינוי של הקריאה החוזרת (callback) של onRequestPermissionsResult() כדי לטפל בתוצאה של בקשת ההרשאה:

  Java

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      @NonNull String[] permissions,
                      @NonNull int[] grantResults) {
    locationPermissionGranted = false;
    if (requestCode
      == PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION) {// If request is cancelled, the result arrays are empty.
      if (grantResults.length > 0
        && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        locationPermissionGranted = true;
      }
    } else {
      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    }
    updateLocationUI();
  }
  

  Kotlin

  override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int,
                      permissions: Array<String>,
                      grantResults: IntArray) {
    locationPermissionGranted = false
    when (requestCode) {
      PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION -> {
  
        // If request is cancelled, the result arrays are empty.
        if (grantResults.isNotEmpty() &&
          grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          locationPermissionGranted = true
        }
      }
      else -> super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)
    }
    updateLocationUI()
  }
  

  בחלק מאוחר יותר במדריך הזה מתוארת השיטה updateLocationUI().

מומלץ להוסיף מפה

הצגת מפה באמצעות ה-SDK של מפות Google ל-Android.

 1. צריך להוסיף רכיב <fragment> לקובץ הפריסה של הפעילות, activity_maps.xml. הרכיב הזה מגדיר SupportMapFragment שישמש כמאגר למפה ויספק גישה לאובייקט GoogleMap. במדריך נעשה שימוש בגרסה של ספריית התמיכה ב-Android של מקטע המפה, כדי להבטיח תאימות לאחור לגרסאות קודמות של המסגרת של Android.

  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.currentplacedetailsonmap.MapsActivityCurrentPlace" />
  
  
 2. בשיטה onCreate() של הפעילות, מגדירים את קובץ הפריסה כתצוגת התוכן:

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
  
  
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);
  
  }
  

  Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
  
  
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)
  
  }
  
 3. כדי להגדיר את המפה כשהאובייקט GoogleMap זמין, צריך להטמיע את הממשק OnMapReadyCallback ולעקוף את השיטה onMapReady():

  Java

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    this.map = map;
  
    // ...
  
    // Turn on the My Location layer and the related control on the map.
    updateLocationUI();
  
    // Get the current location of the device and set the position of the map.
    getDeviceLocation();
  }
  

  Kotlin

  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    this.map = map
  
    // ...
  
    // Turn on the My Location layer and the related control on the map.
    updateLocationUI()
  
    // Get the current location of the device and set the position of the map.
    getDeviceLocation()
  }
  
 4. בשיטה onCreate() של הפעילות שלך, כדי לטפל במקטע המפה, מתקשרים אל FragmentManager.findFragmentById(). לאחר מכן יש להשתמש ב-getMapAsync() כדי להירשם לקריאה החוזרת של המפה:

  Java

  SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
      .findFragmentById(R.id.map);
  mapFragment.getMapAsync(this);
  

  Kotlin

  val mapFragment = supportFragmentManager
    .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
  mapFragment?.getMapAsync(this)
  
 5. אפשר לכתוב שיטה updateLocationUI() כדי להגדיר את בקרות המיקום במפה. אם המשתמש העניק הרשאת מיקום, מפעילים את שכבת 'המיקום שלי' ואת הפקד הקשור במפה. אם לא, משביתים את השכבה ואת הפקד ומגדירים את המיקום הנוכחי כ-null:

  Java

  private void updateLocationUI() {
    if (map == null) {
      return;
    }
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        map.setMyLocationEnabled(true);
        map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(true);
      } else {
        map.setMyLocationEnabled(false);
        map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(false);
        lastKnownLocation = null;
        getLocationPermission();
      }
    } catch (SecurityException e) {
      Log.e("Exception: %s", e.getMessage());
    }
  }
  

  Kotlin

  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun updateLocationUI() {
    if (map == null) {
      return
    }
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        map?.isMyLocationEnabled = true
        map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = true
      } else {
        map?.isMyLocationEnabled = false
        map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = false
        lastKnownLocation = null
        getLocationPermission()
      }
    } catch (e: SecurityException) {
      Log.e("Exception: %s", e.message, e)
    }
  }
  

קבלת המיקום של מכשיר Android ומיקום המפה

משתמשים בספק המיקום המשולב כדי למצוא את המיקום הידוע האחרון של המכשיר, ואז משתמשים במיקום הזה כדי למקם את המפה. המדריך כולל את הקוד הדרוש. למידע נוסף על קבלת מיקום המכשיר, ניתן לעיין במדריך לספק המיקום המשולב בממשקי ה-API של מיקום המכשיר ב-Google Play Services.

Java

private void getDeviceLocation() {
  /*
   * Get the best and most recent location of the device, which may be null in rare
   * cases when a location is not available.
   */
  try {
    if (locationPermissionGranted) {
      Task<Location> locationResult = fusedLocationProviderClient.getLastLocation();
      locationResult.addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<Location>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<Location> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            // Set the map's camera position to the current location of the device.
            lastKnownLocation = task.getResult();
            if (lastKnownLocation != null) {
              map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
                  new LatLng(lastKnownLocation.getLatitude(),
                      lastKnownLocation.getLongitude()), DEFAULT_ZOOM));
            }
          } else {
            Log.d(TAG, "Current location is null. Using defaults.");
            Log.e(TAG, "Exception: %s", task.getException());
            map.moveCamera(CameraUpdateFactory
                .newLatLngZoom(defaultLocation, DEFAULT_ZOOM));
            map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(false);
          }
        }
      });
    }
  } catch (SecurityException e) {
    Log.e("Exception: %s", e.getMessage(), e);
  }
}

Kotlin

@SuppressLint("MissingPermission")
private fun getDeviceLocation() {
  /*
   * Get the best and most recent location of the device, which may be null in rare
   * cases when a location is not available.
   */
  try {
    if (locationPermissionGranted) {
      val locationResult = fusedLocationProviderClient.lastLocation
      locationResult.addOnCompleteListener(this) { task ->
        if (task.isSuccessful) {
          // Set the map's camera position to the current location of the device.
          lastKnownLocation = task.result
          if (lastKnownLocation != null) {
            map?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
              LatLng(lastKnownLocation!!.latitude,
                lastKnownLocation!!.longitude), DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
          }
        } else {
          Log.d(TAG, "Current location is null. Using defaults.")
          Log.e(TAG, "Exception: %s", task.exception)
          map?.moveCamera(CameraUpdateFactory
            .newLatLngZoom(defaultLocation, DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
          map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = false
        }
      }
    }
  } catch (e: SecurityException) {
    Log.e("Exception: %s", e.message, e)
  }
}

הצגת המקום הנוכחי

אפשר להשתמש ב- Places SDK ל-Android כדי לקבל רשימה של מקומות אפשריים במיקום הנוכחי של המכשיר. בהקשר הזה, מקום הוא עסק או נקודת עניין אחרת.

במדריך הזה מוצג המיקום הנוכחי כשהמשתמש לוחץ על לחצן קבלת מקום. היא מציגה למשתמש רשימה של מקומות אפשריים לבחירה, ולאחר מכן מוסיפה סמן למפה במיקום של המקום שנבחר. המדריך כולל את הקוד הדרוש לאינטראקציה עם Places SDK ל-Android. מידע נוסף זמין במדריך לאיתור המקום הנוכחי.

 1. כדי להגדיר את תפריט האפשרויות, צריך ליצור קובץ פריסה (current_place_menu.xml) ולבטל את השיטה onCreateOptionsMenu(). יש לעיין באפליקציה לדוגמה שנלווית לקוד.
 2. שינוי השיטה onOptionsItemSelected() כדי להציג את המיקום הנוכחי כשהמשתמש לוחץ על האפשרות קבלת מקום:

  Java

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == R.id.option_get_place) {
      showCurrentPlace();
    }
    return true;
  }
  

  Kotlin

  override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    if (item.itemId == R.id.option_get_place) {
      showCurrentPlace()
    }
    return true
  }
  
 3. צריך ליצור את השיטה showCurrentPlace() כדי לקבל רשימה של מקומות סבירים במיקום הנוכחי של המכשיר:

  Java

  private void showCurrentPlace() {
    if (map == null) {
      return;
    }
  
    if (locationPermissionGranted) {
      // Use fields to define the data types to return.
      List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.NAME, Place.Field.ADDRESS,
          Place.Field.LAT_LNG);
  
      // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
      FindCurrentPlaceRequest request =
          FindCurrentPlaceRequest.newInstance(placeFields);
  
      // Get the likely places - that is, the businesses and other points of interest that
      // are the best match for the device's current location.
      @SuppressWarnings("MissingPermission") final
      Task<FindCurrentPlaceResponse> placeResult =
          placesClient.findCurrentPlace(request);
      placeResult.addOnCompleteListener (new OnCompleteListener<FindCurrentPlaceResponse>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<FindCurrentPlaceResponse> task) {
          if (task.isSuccessful() && task.getResult() != null) {
            FindCurrentPlaceResponse likelyPlaces = task.getResult();
  
            // Set the count, handling cases where less than 5 entries are returned.
            int count;
            if (likelyPlaces.getPlaceLikelihoods().size() < M_MAX_ENTRIES) {
              count = likelyPlaces.getPlaceLikelihoods().size();
            } else {
              count = M_MAX_ENTRIES;
            }
  
            int i = 0;
            likelyPlaceNames = new String[count];
            likelyPlaceAddresses = new String[count];
            likelyPlaceAttributions = new List[count];
            likelyPlaceLatLngs = new LatLng[count];
  
            for (PlaceLikelihood placeLikelihood : likelyPlaces.getPlaceLikelihoods()) {
              // Build a list of likely places to show the user.
              likelyPlaceNames[i] = placeLikelihood.getPlace().getName();
              likelyPlaceAddresses[i] = placeLikelihood.getPlace().getAddress();
              likelyPlaceAttributions[i] = placeLikelihood.getPlace()
                  .getAttributions();
              likelyPlaceLatLngs[i] = placeLikelihood.getPlace().getLatLng();
  
              i++;
              if (i > (count - 1)) {
                break;
              }
            }
  
            // Show a dialog offering the user the list of likely places, and add a
            // marker at the selected place.
            MapsActivityCurrentPlace.this.openPlacesDialog();
          }
          else {
            Log.e(TAG, "Exception: %s", task.getException());
          }
        }
      });
    } else {
      // The user has not granted permission.
      Log.i(TAG, "The user did not grant location permission.");
  
      // Add a default marker, because the user hasn't selected a place.
      map.addMarker(new MarkerOptions()
          .title(getString(R.string.default_info_title))
          .position(defaultLocation)
          .snippet(getString(R.string.default_info_snippet)));
  
      // Prompt the user for permission.
      getLocationPermission();
    }
  }
  

  Kotlin

  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun showCurrentPlace() {
    if (map == null) {
      return
    }
    if (locationPermissionGranted) {
      // Use fields to define the data types to return.
      val placeFields = listOf(Place.Field.NAME, Place.Field.ADDRESS, Place.Field.LAT_LNG)
  
      // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
      val request = FindCurrentPlaceRequest.newInstance(placeFields)
  
      // Get the likely places - that is, the businesses and other points of interest that
      // are the best match for the device's current location.
      val placeResult = placesClient.findCurrentPlace(request)
      placeResult.addOnCompleteListener { task ->
        if (task.isSuccessful && task.result != null) {
          val likelyPlaces = task.result
  
          // Set the count, handling cases where less than 5 entries are returned.
          val count = if (likelyPlaces != null && likelyPlaces.placeLikelihoods.size < M_MAX_ENTRIES) {
            likelyPlaces.placeLikelihoods.size
          } else {
            M_MAX_ENTRIES
          }
          var i = 0
          likelyPlaceNames = arrayOfNulls(count)
          likelyPlaceAddresses = arrayOfNulls(count)
          likelyPlaceAttributions = arrayOfNulls<List<*>?>(count)
          likelyPlaceLatLngs = arrayOfNulls(count)
          for (placeLikelihood in likelyPlaces?.placeLikelihoods ?: emptyList()) {
            // Build a list of likely places to show the user.
            likelyPlaceNames[i] = placeLikelihood.place.name
            likelyPlaceAddresses[i] = placeLikelihood.place.address
            likelyPlaceAttributions[i] = placeLikelihood.place.attributions
            likelyPlaceLatLngs[i] = placeLikelihood.place.latLng
            i++
            if (i > count - 1) {
              break
            }
          }
  
          // Show a dialog offering the user the list of likely places, and add a
          // marker at the selected place.
          openPlacesDialog()
        } else {
          Log.e(TAG, "Exception: %s", task.exception)
        }
      }
    } else {
      // The user has not granted permission.
      Log.i(TAG, "The user did not grant location permission.")
  
      // Add a default marker, because the user hasn't selected a place.
      map?.addMarker(MarkerOptions()
        .title(getString(R.string.default_info_title))
        .position(defaultLocation)
        .snippet(getString(R.string.default_info_snippet)))
  
      // Prompt the user for permission.
      getLocationPermission()
    }
  }
  
 4. אפשר ליצור שיטה openPlacesDialog() כדי להציג טופס וכך לאפשר למשתמש לבחור מקום מתוך רשימה של מקומות סבירים. יש להוסיף סמן במפה למקום שנבחר. תוכן הסמן כולל את השם והכתובת של המקום, וכן את השיוךים שמספק ה-API:

  Java

  private void openPlacesDialog() {
    // Ask the user to choose the place where they are now.
    DialogInterface.OnClickListener listener = new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        // The "which" argument contains the position of the selected item.
        LatLng markerLatLng = likelyPlaceLatLngs[which];
        String markerSnippet = likelyPlaceAddresses[which];
        if (likelyPlaceAttributions[which] != null) {
          markerSnippet = markerSnippet + "\n" + likelyPlaceAttributions[which];
        }
  
        // Add a marker for the selected place, with an info window
        // showing information about that place.
        map.addMarker(new MarkerOptions()
            .title(likelyPlaceNames[which])
            .position(markerLatLng)
            .snippet(markerSnippet));
  
        // Position the map's camera at the location of the marker.
        map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(markerLatLng,
            DEFAULT_ZOOM));
      }
    };
  
    // Display the dialog.
    AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder(this)
        .setTitle(R.string.pick_place)
        .setItems(likelyPlaceNames, listener)
        .show();
  }
  

  Kotlin

  private fun openPlacesDialog() {
    // Ask the user to choose the place where they are now.
    val listener = DialogInterface.OnClickListener { dialog, which -> // The "which" argument contains the position of the selected item.
      val markerLatLng = likelyPlaceLatLngs[which]
      var markerSnippet = likelyPlaceAddresses[which]
      if (likelyPlaceAttributions[which] != null) {
        markerSnippet = """
          $markerSnippet
          ${likelyPlaceAttributions[which]}
          """.trimIndent()
      }
  
      if (markerLatLng == null) {
        return@OnClickListener
      }
  
      // Add a marker for the selected place, with an info window
      // showing information about that place.
      map?.addMarker(MarkerOptions()
        .title(likelyPlaceNames[which])
        .position(markerLatLng)
        .snippet(markerSnippet))
  
      // Position the map's camera at the location of the marker.
      map?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(markerLatLng,
        DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
    }
  
    // Display the dialog.
    AlertDialog.Builder(this)
      .setTitle(R.string.pick_place)
      .setItems(likelyPlaceNames, listener)
      .show()
  }
  
 5. ליצור פריסה מותאמת אישית לתוכן של חלון המידע. כך ניתן להציג מספר שורות של תוכן בחלון המידע. קודם כול, מוסיפים קובץ פריסת XML, custom_info_contents.xml, שמכיל תצוגת טקסט לכותרת של חלון המידע ותצוגת טקסט נוספת לקטע הקוד (כלומר, התוכן הטקסטואלי של חלון המידע):

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layoutDirection="locale"
    android:orientation="vertical">
    <TextView
      android:id="@+id/title"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:textColor="#ff000000"
      android:textStyle="bold" />
  
    <TextView
      android:id="@+id/snippet"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="#ff7f7f7f" />
  </LinearLayout>
  
  
 6. מטמיעים את ממשק InfoWindowAdapter כדי להגדיל את הפריסה ולטעון את התוכן של חלון המידע:

  Java

  // Use a custom info window adapter to handle multiple lines of text in the
  // info window contents.
  this.map.setInfoWindowAdapter(new GoogleMap.InfoWindowAdapter() {
  
    @Override
    // Return null here, so that getInfoContents() is called next.
    public View getInfoWindow(Marker arg0) {
      return null;
    }
  
    @Override
    public View getInfoContents(Marker marker) {
      // Inflate the layouts for the info window, title and snippet.
      View infoWindow = getLayoutInflater().inflate(R.layout.custom_info_contents,
          (FrameLayout) findViewById(R.id.map), false);
  
      TextView title = infoWindow.findViewById(R.id.title);
      title.setText(marker.getTitle());
  
      TextView snippet = infoWindow.findViewById(R.id.snippet);
      snippet.setText(marker.getSnippet());
  
      return infoWindow;
    }
  });
  

  Kotlin

  // Use a custom info window adapter to handle multiple lines of text in the
  // info window contents.
  this.map?.setInfoWindowAdapter(object : InfoWindowAdapter {
    // Return null here, so that getInfoContents() is called next.
    override fun getInfoWindow(arg0: Marker): View? {
      return null
    }
  
    override fun getInfoContents(marker: Marker): View {
      // Inflate the layouts for the info window, title and snippet.
      val infoWindow = layoutInflater.inflate(R.layout.custom_info_contents,
        findViewById<FrameLayout>(R.id.map), false)
      val title = infoWindow.findViewById<TextView>(R.id.title)
      title.text = marker.title
      val snippet = infoWindow.findViewById<TextView>(R.id.snippet)
      snippet.text = marker.snippet
      return infoWindow
    }
  })
  

שמירת מצב המפה

שמירה של מיקום המצלמה במפה ומיקום המכשיר. כשמשתמש מסובב מכשיר Android או מבצע שינויים בהגדרות, ה-framework של Android הורס את הפעילות במפה ובונה אותה מחדש. כדי להבטיח חוויית משתמש חלקה, מומלץ לאחסן את המצב הרלוונטי של האפליקציה ולשחזר אותה לפי הצורך.

המדריך הזה מספק את כל הקוד הדרוש כדי לשמור את מצב המפה. לפרטים נוספים אפשר לעיין במדריך savedInstanceState לחבילה.

 1. בפעילות במפה, מגדירים ערכים מרכזיים לשמירת מצב הפעילות:

  Java

  private static final String KEY_CAMERA_POSITION = "camera_position";
  private static final String KEY_LOCATION = "location";
  

  Kotlin

  private const val KEY_CAMERA_POSITION = "camera_position"
  private const val KEY_LOCATION = "location"
  
 2. צריך להטמיע את הקריאה החוזרת (callback) של onSaveInstanceState() כדי לשמור את המצב כשהפעילות מושהית:

  Java

  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    if (map != null) {
      outState.putParcelable(KEY_CAMERA_POSITION, map.getCameraPosition());
      outState.putParcelable(KEY_LOCATION, lastKnownLocation);
    }
    super.onSaveInstanceState(outState);
  }
  

  Kotlin

  override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
    map?.let { map ->
      outState.putParcelable(KEY_CAMERA_POSITION, map.cameraPosition)
      outState.putParcelable(KEY_LOCATION, lastKnownLocation)
    }
    super.onSaveInstanceState(outState)
  }
  
 3. בשיטה onCreate() של הפעילות, מאחזרים את מיקום המכשיר ואת מיקום המצלמה של המפה, אם הוא נשמר בעבר:

  Java

  // Retrieve location and camera position from saved instance state.
  if (savedInstanceState != null) {
    lastKnownLocation = savedInstanceState.getParcelable(KEY_LOCATION);
    cameraPosition = savedInstanceState.getParcelable(KEY_CAMERA_POSITION);
  }
  

  Kotlin

  if (savedInstanceState != null) {
    lastKnownLocation = savedInstanceState.getParcelable(KEY_LOCATION)
    cameraPosition = savedInstanceState.getParcelable(KEY_CAMERA_POSITION)
  }