Bắt đầu

Hãy bắt đầu xây dựng bằng Air Quality API (API Chất lượng không khí).
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
API Chất lượng không khí bao gồm hơn 70 chỉ số chất lượng không khí.
Điểm cuối currentConditions cung cấp thông tin hiện tại về chất lượng không khí theo giờ.
Điểm cuối của nhật ký cung cấp thông tin về chất lượng không khí theo giờ trước đây cho một vị trí cụ thể.
Điểm cuối của HeatmapTiles cung cấp các bản đồ nhiệt liên quan đến chất lượng không khí thông qua một lớp phủ ô.
Điểm cuối dự báo cung cấp thông tin về chất lượng không khí theo dự báo hằng giờ cho một vị trí cụ thể.
Xem thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi bao phủ theo từng quốc gia để có API Chất lượng không khí.
Xem tài liệu tham khảo API REST và gRPC về chất lượng không khí.

Tính năng

Tìm hiểu về các tính năng cốt lõi của Air Quality API (API Chất lượng không khí).
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là thang đo mà một nhà cung cấp nhất định phân loại các mức chất lượng không khí khác nhau.
Chất gây ô nhiễm là các hạt và chất khí trong không khí, ở nồng độ cao, có thể gây hại cho sức khoẻ con người.
Nội dung đề xuất về sức khoẻ là lời khuyên về sức khoẻ và hành động được đề xuất cho tình trạng chất lượng không khí hiện tại.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.