State

حالت های مختلفی که یک ویدیو می تواند در آن باشد.

Enums
STATE_UNSPECIFIED مقدار پیش فرض. این مقدار استفاده نشده است.
PROCESSING ویدئو در حال حاضر در حال پردازش است.
ACTIVE رندر ویدیو به پایان رسیده است و می توان آن را از طریق videos.lookupVideo مشاهده کرد.
FAILED ویدیو ارائه نشد.