خوشه بندی

خودآموزی خوشه بندی مقدمه ای مبتنی بر پیاده سازی برای خوشه بندی است.

این دوره این نیست:

  • بررسی جامع خوشه بندی
  • توصیف جامع و مقایسه بین رویکردهای الگوریتمی مختلف برای خوشه‌بندی
  • دوره ای در مورد خوشه بندی با TensorFlow
  • آموزش طبقه بندی (برخلاف خوشه بندی)

پیش نیازها

این دوره فرض می کند که شما دارید:

یادگیری مبارک!