Tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng web của bạn

Tính năng Đăng nhập bằng Google quản lý vòng đời của mã thông báo và quy trình OAuth 2.0, đơn giản hoá quá trình tích hợp của bạn với các API của Google. Người dùng luôn có thể thu hồi quyền truy cập vào một ứng dụng bất cứ lúc nào.

Tài liệu này mô tả cách hoàn tất quy trình tích hợp cơ bản đối với tính năng Đăng nhập bằng Google.

Tạo thông tin xác thực cho phép

Mọi ứng dụng dùng OAuth 2.0 để truy cập API Google đều phải có thông tin xác thực uỷ quyền giúp xác định ứng dụng đó cho máy chủ OAuth 2.0 của Google. Các bước sau đây giải thích cách tạo thông tin xác thực cho dự án của bạn. Sau đó, ứng dụng của bạn có thể sử dụng thông tin xác thực để truy cập vào các API mà bạn đã bật cho dự án đó.

 1. Go to the Credentials page.
 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng OAuth.
 3. Chọn loại ứng dụng Web application (Ứng dụng web).
 4. Đặt tên cho ứng dụng OAuth 2.0 rồi nhấp vào Create (Tạo)

Sau khi định cấu hình xong, hãy ghi lại mã ứng dụng khách đã tạo. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng khách để hoàn tất các bước tiếp theo. (Mật khẩu ứng dụng khách cũng được tạo, nhưng bạn chỉ cần mật khẩu đó cho các hoạt động phía máy chủ.)

Tải Thư viện Google Platform

Bạn phải đưa Thư viện nền tảng của Google vào các trang web tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google.

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>

Chỉ định mã ứng dụng khách của ứng dụng

Chỉ định mã ứng dụng khách mà bạn đã tạo cho ứng dụng của mình trong Google Developers Console bằng siêu phần tử google-signin-client_id.

<meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com">

Thêm nút Đăng nhập bằng Google

Cách dễ nhất để thêm nút Đăng nhập bằng Google vào trang web của bạn là sử dụng nút đăng nhập được hiển thị tự động. Chỉ với một vài dòng mã, bạn có thể thêm một nút tự động định cấu hình để có văn bản, biểu trưng và màu sắc thích hợp cho trạng thái đăng nhập của người dùng và phạm vi bạn yêu cầu.

Để tạo nút Đăng nhập bằng Google bằng các chế độ cài đặt mặc định, hãy thêm một phần tử div có lớp g-signin2 vào trang đăng nhập của bạn:

<div class="g-signin2" data-onsuccess="onSignIn"></div>

Lấy thông tin hồ sơ

Sau khi đăng nhập người dùng thông qua Google bằng các phạm vi mặc định, bạn có thể truy cập vào mã Google, tên, URL hồ sơ và địa chỉ email của người dùng đó.

Để truy xuất thông tin hồ sơ của người dùng, hãy sử dụng phương thức getBasicProfile().

function onSignIn(googleUser) {
 var profile = googleUser.getBasicProfile();
 console.log('ID: ' + profile.getId()); // Do not send to your backend! Use an ID token instead.
 console.log('Name: ' + profile.getName());
 console.log('Image URL: ' + profile.getImageUrl());
 console.log('Email: ' + profile.getEmail()); // This is null if the 'email' scope is not present.
}

Đăng xuất người dùng

Bạn có thể cho phép người dùng đăng xuất khỏi ứng dụng mà không cần đăng xuất khỏi Google bằng cách thêm nút hoặc đường liên kết đăng xuất vào trang web của bạn. Để tạo một đường liên kết đăng xuất, hãy đính kèm một hàm gọi phương thức GoogleAuth.signOut() vào sự kiện onclick của đường liên kết đó.

<a href="#" onclick="signOut();">Sign out</a>
<script>
 function signOut() {
  var auth2 = gapi.auth2.getAuthInstance();
  auth2.signOut().then(function () {
   console.log('User signed out.');
  });
 }
</script>